Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

c


cɛ̀màncɛ̂nparolesAr cɛmancɛ kǝlɛ, ɩ cɛ-m?Quelles paroles est-ce qu'il me lance?
cɛ̀rvar.indét.kɛ̂r1cfhɛ̀sǝ̀acteurcɛ̀vt B11supplierMǝ cɛrʋ s'n sǝn-m.Je te supplie de m'aider.2calmer?N laʋ n rʋntɩ n'ʋ sa-ɩ, n wal n cɛr-ɩ.Si tu fâches ton prochain, il faut le calmer.cɛr yoforme compl. indét.bercer un enfant, consolerYo wulu nɩ ka ri cɛrʋ-ka.L'enfant pleure et sa maman le console.Mǝ pǝ lakǝ na ren s'n laʋ-tǝ, cɛrtǝ kǝna.Je ne te demande pas de le faire de force, ce sont des supplications.
cɛ̂rvar.indét.3côrcfcı́tɨ̂kɛ̂r2ngrains de néréCakɔsɩna sʋkʋ cɛ nɩ wa lakǝ cɛɛ citɨ.Les Tchokossi prennent les grains de néré pour faire de la moutarde.
cɛr yoforme compl. indét. decɛ̀r
cɛ́rʋ̀var.indét.cɛɛrʋkɛ̀rʋ̌nnà côtéA pǝ walʋ ñǝmpʋ hɛkʋ taa, a walʋ kʋ cɛrʋ rɛɛ na.On ne marche pas au milieu de la route mais au bord.
cɛ̀rʋ̀cɛ́rʋ̀var.indét.kɛ̀rʋ̀kɛ́rʋ̀1cfkɛ̀rʋ̀kɛ́rʋ̀2advprudemmentKɔrʋ wɛ ren n'a walʋ cɛrʋcɛrʋ kǝna.Le monde est difficile et il faut agir prudemment.
cɛsǝforme compl. indét. decɛ́sǝ́
cɛ́sǝ́var.indét.kɛ́sǝ́1cfkɛ́sǝ́2sı̀rwʋ̀tǝ̌vt H11mesurer pour faire échange2raconter?N ta na ntǝr na n ñǝsa, n ɖa pɩsǝ s'n cɛsǝ-tǝ.Si on n'a pas vu de ses propres yeux, on ne peut pas raconter un fait.Mǝ cɛsʋ-n tǝntɛntǝ k'acɛsʋ.Je vous raconte les faits simplement.cɛsǝtǝforme compl. indét.enseignement; témoignerAkanɖa cɛsǝtǝ yǝʋ-na nɩ rǝ sǝm wontǝ wa ka lakǝ-tǝ na.C'est par l'enseignement des vieux que nous avons connu leur passé.cɛsǝforme compl. indét.visuffire, être justeƲ cɛsǝ sǝmpǝ.Ça suffit.tasǝr cɛsaforme compl. indét.avoir la grandeur qu'il fauttʋtǝ cɛsaforme compl. indét.être rassasier
cɛ̀sǝ̂var.indét.kı̀sɨ̂1cfàñǝ́sɔ̌kı̀sɨ̂2kpɛ̀sǝ̂npailleA luku nampɨn na cɛsǝ.On couvre les maisons avec de la paille.
cɛ́sǝ́ncfkɛ̀sʋ̂nvt H2n1aller jusqu'àƖ cɛsǝn parci taa.Il est allé jusqu'au marché.2giflerƖ cɛsǝn ɩ yal k'atɔn.Il a giflé sa femme.3mesurer pour faire l'échangeƖ cɛsǝn kpalpǝr.Il a mesuré une bouteille.4suffireƲ cɛsǝn-ɩ.Ça lui a suffit.5comparerN cɛsʋn n tɛ na ma na?Tu pense être égal à moi? (dans la colère)6faire attentionWʋtʋ, n cɛsʋn-m.En parlant, fais attention avec moi.cɛsǝn manɖʋforme compl. indét.braquer, viserƖ cɛsǝn hɔɔn ñun n'ɩ yɔ rǝkpapi.Il a visé la tête du chien et il a lancé l'os.
cɛsǝn manɖʋforme compl. indét. decɛ́sǝ́n
cɛsǝtǝforme compl. indét. decɛ́sǝ́
cɛ̀tǝ̌var.indét.còtǝ̌dérivatif nominal, classe -∅/-tǝcɛ̀vt B1s'abriter, se cacherƖ cɛtǝ mɩsǝ.Il s'est abrité du soleil.Ɖǝ cɛtǝ rɛɔ nɛŋkar taa.Nous nous sommes abrités dans une maison.cɛtǝ acɛtʋforme compl. indét.abandonné, méprisé, n'être rienMǝ cɛtǝ acɛtʋ.On m'a abandonné dans ma propre maison. Je suis méprisé.acɛtʋ kɔrʋforme compl. indét.ville de refuge
cɛtǝ acɛtʋforme compl. indét. decɛ̀tǝ̌
cɛ̀tǝ̀cɛ̀tǝ̌adjtrès lourdƖ sʋl acanɖǝ ka cɛtǝcɛtǝ.Il a porté un sac très lourd.
cɛ̀ʋgérondifcɛ̀ncou d'animal tué jusqu'à la limite des premières vertèbres
cɛ́yáɖǝ̂var.indét.câyáɖǝ́cɛ́yɛ́ɖɛ̂cfàlàrɔ̂ɔàtànɖǝ̌càkɔ̀ɩ́sı̌cálhʋ̀nɖʋ̌cámǎrcámpǎrcámpěcáŋkpárʋ̌cáŋkpásɩ̀sǝ̂càtɔ̀hʋ́nɖʋ́2kɩ́kɩ́kɩ́kɩ́ɩʋ̀kpɛ̀rkpɛ́rʋ́kúrtɨ́ càmǎrkʋ̀tǝ̀cǝ́cɛ́ɖǝ̂kʋ̀tǝ̀wásǝ̂sùtɨ̀rwórǝ́ŋkʋ̂yàa2yáɖǝ̂noeuf
cfanfrancs africains
ci1var.indét. de
ci2var.indét. dekɛ̀
ci3var.indét. detʋ̀2
-ciforme compl. indét. decı̀3
ci hɔɔr rɛɛforme compl. indét. decı̀1
ci lɛlforme compl. indét. delɛ̂l
ci nampe1forme compl. indét. decı̀2
ci nampe2var.indét.ci nampǝforme compl. indét. denàmpě
ci nampǝvar.indét. deci nampe2forme compl. indét. denàmpě
ci rǝkaɖǝ1forme compl. indét. deɖǝ̀kàɖǝ̀
ci rǝkaɖǝ2forme compl. indét. desǝ̀ʋ
ci rǝkaŋkǝramforme compl. indét. decı̀1
ciciruvar.indét. decɨ̀cı̀rû
cicɨ tǝntɛntǝforme compl. indét. decı́cɨ́
ciɖɨvar.indét. decı̀ɖı̌
cikanavar.indét. decı́ká
cikasɨvar.indét. decı́kâ
cilavar.indét. decı̀ɖɨ̀2
cilasǝvar.indét. decı̀lǒ
cilasɨvar.indét. decı́ló
cilivar.indét. decı̀ɖı̌
cilisɨvar.indét. decı̀lı̀yô
cilitɨ1forme compl. indét. decı̀ɖɨ̀2
cilitɨ2var.indét. decı̀lı̀yô
ciliyɔvar.indét. decı̀lı̀yô
cinavar.indét. decı̀3
cini1var.indét. decı́nɖɨ́
cini2var.indét. decı̀nɖɨ́
cipinɖɨvar.indét. decɨ́pı́n
cirvar.indét. dekı̀nɖɨ̀2
cisɨ nantǝforme compl. indét. denántǝ̂
cɨ́cêvar.indét.kɨkecfkukuiyanpáyɔ̂nka, sǝpetit pot de 10 cm x 29 cm x 5 cm avec pied vu aussi avec quatre groupes de quatre points sert à montrer aux petites filles à puiser de l'eau dans les marigots ou on y met de la bière pour déposer dans akom ou pour vendre
cɨ̀cɨ̀vt B1creuserA cɨcu fɛ n'a ma nampu.On creuse avant qu'on pose la case.
cɨ̀cɨ̀lı̀rùnkʋ, tǝantiseptique pour plaie
cɨ̀cı̀rûvar.indét.cicirungens qui contrôlent la pluie du clan de Telʋtɛ, vus comme bonsTun pǝ nɩɩ nɩ wuroo tɨr s'a yaa cɨcira sɛ wa kan.Il ne pleut pas et le chef a envoyé appeler les cɨcira.
cɨkan1var.indét. denàrǝ̂m
cɨkan2var.indét. desɨ̀ká
cɨ́kɨ̂rnchique
cɨ́lúvar.indét.cɨ́lkɨ́tɨ́cfcéɖǝ̂ncroc, grosse dent
cɨmsɨrnɖǝ, yaéternuement
cɨ̀msɨ̂rnɖǝ, yapetit seau avec couvercle
cɨ̀ncɨ́sɨ̂var.indét.cǝ̀ncǝ́sǝ̂2cfcǝ̀ncǝ́sǝ̂1ntatouage sur le ventre et le bas du dos des femmes lors de la première grossesse comme signe de mariageƉa rina atɛlʋ taa, ?yal wɛ ho n'a cǝsǝ-ɩ cɨncɨsɨ ɩ wʋsǝ kpan yal.Du temps de nos mères si on fait des tatouages sur le ventre d'une femme enceinte, elle est devenue une véritable femme.
cɨnɖɨvar.indét. dekı̀nɖɨ̀2
cɨ̀nɖɨ̀cfkı̀nɖɨ̀2vt B1prendre délicatement à la surface d'un liquide
cɨŋkurvar.indét. decúŋkùr
cɨ́ŋkpántɨ̀nɖɨ̀nbord du marigot
cɨpimvar.indét. decɨ́pı́n
cɨpimpavar.indét. decɨ́pı́n
cɨpinasɨvar.indét. decɨ́pı́n
cɨpinɖɨvar.indét. decɨ́pı́n
cɨpinɨnvar.indét. decɨ́pı́n
cɨpinovar.indét. decɨ́pı́n
cɨpintɨvar.indét. decɨ́pı́n
cɨpinuvar.indét. decɨ́pı́n
cɨ́pɨ́ntɨ̂var.indét.cénántǝ̂cfcénánɖʋ́nkʋ, tǝgencive du nouveau néYo cɨpɨntɨ mǝra sɛ ka lǝsǝ cǝla.Les gencives de l'enfant se sont enflées indiquant que les dents sortent.
cɨ́pı́nvar.indét.cǝpincǝpinɖɨcǝpinɔcǝpɩnɔcipinɖɨcɨpimcɨpimpacɨpinasɨcɨpinɖɨcɨpinɨncɨpinocɨpintɨcɨpinukʋ́pı̌n1cfcǝ́hʋ́lǝ̌mkʋ́pı̌n2adjnoir, pourpre
cɨrvar.indét. decǝ́r
cɨ̀rcɨ̀r1var.indét.cǝ́rtʋ̀kʋ̀2cɨrtukuɖɨ̀cɨ̀r1idéo-onoson de courirƉǝ sʋ sewa kǝlɛ cɨ̀rcɨ̀r cɨ̀rcɨ̀r.Nous avons couru vite.Yo ŋka nɩʋ naan cɨ̀rcɨ̀r tǝn ñɩ kɔn na, ka rɛ nɩ ka se.Cet enfant a entendu le son des boeufs qui courent et il s'enfuit.Naawir nɖǝ maa cɨrcɨr.Ce veau court et gambade.
cɨrtukuvar.indét. decɨ̀rcɨ̀r1
cɨ̀sǝ̀làtʋ̀népée
cɨsivar.indét. decɨ̀sı̌r
cɨ̀sɨ̀kònɖʋ̀nkʋ, ñɩfaucille
cɨ̀sɨ̀nindicatif présentcɨsuvar.indét. detɨsɨvi B1nrépondreN wʋta, mǝ cɨsɨn-n, n' n ci wontɔ?Tu as parlé, je t'ai répondu et tu veux quoi?
cɨ̀sɨ̀ŋkpàlʋ̀nkʋ, ñɩvieux couteau gâté
cɨ̀sı̌rvar.indét.cɨsicùcǔrnɖǝ, yacouteaukpɨlu cɨsir1forme compl. indét.scie
cɨsuvar.indét. detɨsɨforme compl. indét. detɨ̀sɨ̀
cɨ́tɨ́vi H11être profondWʋ ŋkʋ cɨtɨ tǝn.Ce trou est profond.2être longÑǝmpʋ cɨta.Le chemin est long.
cɨ̀tɨ̀lcfwùrvi B1luire, brillerWuroo kpamɩɖǝ nɖǝ cɨtɨlu tǝn, a laʋ-rǝ na sɨka kǝna.Cette bague du chef brille beaucoup, elle est faite en or.Ɩ tɩsǝ nɨm n-ɩ cɨtɨlu.Il a répandu de l'huile sur sa peau et il brille.
cɨ́túlvar.indét.kútûl1cfàpɩ̀sɔ̀cǝ́cɛ́kʋ̂cǝ́lɔ́lkútûl2wɛ̌adjcourtYǝr cɨtul pɩ n'ɩ falʋ.L'homme court ne vieillit pas.
cɨ́túlûcfɖǝ̀càntǝ̀ràmncourt, nain, pygmée
cɩ̌midéo-onoson d'insulteƖ kpɛ-m sɛɖǝ sɛ cɩm.Il m'a insulté.
cı́cfcı́ugérondifcı́uvt H2êtreYarǝm ci mǝ ri lɛl kǝna.La co-épouse est la rivale de ma mère.