Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

h


hânnsous les bras et aux côtesƲ wɩ ɩ han tɛɛ, ɩ wal ɖakʋta.Il avait mal aux côtes, et il est parti à l'hôpital.
han nnǝ ka-l kparanvar.indét. dehɔɔn na ka-l atelǝnkǝrforme compl. indét. dehɔ̂ɔn
háncɨ́kɨ́rvar.indét.hancɨkahancɨkinɖǝ, yachique de chienƖ kpasǝ/lǝsʋ hancɨka ka ɩ hamʋ tɛɛ.Il a enlevé une chique de chien sous l'aisselle.
hánɖǝ̂cfàlɛ́lʋ́àlʋ̀á lêmàlʋ́kǝ̂rvar.indét. deàlʋ̀kʋ̀lʋ́kǝ̂ràrǝ̀ŋkʋ̀àtɛ́ɖâàwúlâàyéŋkácúkútúhàtǝ̌rkɔ́ɔrʋ́kpàmɖǝ̂kpánʋ́lɛ̂llɛ́lǝ̂mlɛ̀lɛ̂2pǝ̀pɩ̀msǝ́lǝ̂msǝ́lǝ̂msǝ̀lhɛ̌sǝ́lmɔ́sǝ̀lpǝ̀mwúlwùrmɨ̂rnlevain, levure, lie
hanɖʋmɩlvar.indét. dehàrmɩ̀l
hánkɔ́pǝ̂Anglais (handcuff)nmenotte
hantʋvar.indét. dehàmtʋ̌
hàŋkârFrançaisnɖǝ, yahangar
hàŋkǝ̀var.indét.wosǝcfwòsǝ̌vi B1état d'être chauffé, tièdeSǝlǝm na lem, wa haŋka.La bière et l'eau sont tiède.
háŋkʋ̂var.indét.tɩmǝncfànɨ̀kǒtɩ́mǝ̂ntı́mɨ̂nnkʋ, ñɩchaleur, vapeurSǝtǝ kɔn tǝ tɛ wontǝ na, ka nɩ haŋkǝn kpan yǝra.C'est lorsque le néré commence à donner qu'on a la chaleur.Ɩ hul ɖɨsun ɖɛɛ, haŋkʋ kpan-ɩ.Il a ouvert la marmite et la vapeur l'a brûlé.haŋkʋhaŋkʋforme compl. indét.très chaud
haŋkʋhaŋkʋforme compl. indét. deháŋkʋ̂
haŋkpan ɖɛɛforme compl. indét. dehàŋkpàrʋ̌
háŋkpántásʋ̂var.indét.hantarʋnnkʋ, ñɩomoplate
háŋkpántɨ́nɖɨ̂var.indét.aŋkpantɨnɖɨhampantɨnɖɨnépauleApaal pǝ walʋ ril-ɔ ɩ pǝ waa rakǝraʋ ka ɩ haŋkpantɨnɖɨ rɛɛ.Un homme ne va nulle part sans porter la massue sur l'épaule.
hàŋkpàrʋ̌var.indét.haŋkpannahaŋkparʋn1cfnahaŋkparʋnkʋ, ñɩbrashaŋkpan ɖɛɛforme compl. indét.côtésmakǝ haŋkparʋ ka ɩ tɛɛ (s'ɩ ra laʋ)forme compl. indét.taper dans les deux mains (taper l'épaule sous lui), supplier
hàŋkpàrʋ̀kpɛ́páwâvar.indét.hàŋkpàrkpɛ́páwânquelqu'un avec le bras sec
hápáyân2cfàmǝ́pɛ́ɖǝ́nka, sǝpetit sillon
hàpǝ̀hàpǝ̌cfɖǝ̀ráláidéomanière de sauterƲ kʋsʋ-ɩ hapǝhapǝ.Ça (une idée de faire quelque chose) le fait sauter.
hápɔ́ɩ́sǝ̂2cfàpɔ̀ɩsǝ̂npetit sillon
hapuvar.indét. dekɔ́ntǝ̂r
hapʋn1var.indét. demàpʋ́
hapʋn2var.indét. denàpʋ́
hàrvar.indét.haartǝcfcàsǝ̀kònɖǝ̀kònɖǝ̌var.indét. dekı̀nɖɨ̀2kúnlèmlɛ̀llɛ̀lsɛ́sɛ̀tǝ̌rtı̀wásǝ́wàsǝ̌wùrwùrvt B1cultiverƉǝ cǝl-ɩ harʋ.Nous l'avons fixé un jour pour cultiver chez lui.Har n'n tʋ.Cultive et mange.harʋ yal ɖɛɛforme compl. indét.doter
hàrǝ̂m1var.indét. dehàkǒ
hàrǝ̂m2cfhàkǒncultures, cultivations
harǝm kamɨvar.indét. dehako riɖɨforme compl. indét. dehàkǒ
hàrǝ̂m kamɨcfhàkǒn10 h à 11 h, temps de cultivation
hàrǝ̀ntʋ̂cfàcáɖǝ́2var.indét. deàcɔ́ɖǝ́2àcáfǝ́lɔ̂var.indét. deàcáhʋ́lɔ̂àcáhʋ́lɔ̂àkúnàŋkúàlɔ́ŋkpènɖǝ̌àsǝ́nsɛ̀mɔ̂àsɨ́móàsɨ́mpı̀tı̌cákǝ́máyı̌cámpı̀sɨ́ kpǎrfàrànsǝ́ ásɨ́mófàʋfàʋfɛ̀kǝ̀fɛ́kʋ́kàŋkǝ̀lâʋkpèlʋ̌lɔ̀ncǝ̀sɛ̀mǝ̂rlɔ̀nhʋ̀lmǝ́rsı̌2var.indét. de22nànɖı́rǒtàfásǝ̌tàpǝ̀sı̌tɩ́ʋwɔ́làwɔ̀lànkʋ, ñɩoiseau dont le chant encourage les cultivateursHarǝntʋ yǝpa nɩ hanɖǝmɩl wʋsǝ haɖǝ.L'oiseau harǝntʋ pousse le paresseux à cultiver.
hàrmɩ̀lvar.indét.hanɖʋmɩlcfháɖǝ́nparesseux de cultiverHarǝntʋ yǝpa nɩ hanɖǝmɩl wʋsǝ haɖǝ.L'oiseau harǝntʋ pousse le paresseux à cultiver.
hartǝ sǝlǝmforme compl. indét. desǝ́lǝ̂m
hàrʋ̀var.indét. dehàkǒ
hàrʋ̌var.indét.hàrʋ̌ncfsǝ́lǝ̂mnkʋ, ñɩagriculture, société de cultivateursƖ maa harʋ t'ɔ sɛmǝn hǝn.Il est entré dans une société de cultivateurs cette année.
harʋ yal ɖɛɛforme compl. indét. dehàr
hàrʋ́cı̂nɩ, waresponsable de la coopérative
harʋmɩsǝforme compl. indét. dehàkǒ
hàrʋ̀mɩ́sǝ̂cfhàkǒn10 h à 11 h, temps de culture
hàrʋ̌nvar.indét. dehàrʋ̌
harʋwʋlʋ1forme compl. indét. dehàkǒ
harʋwʋlʋ2cfhàkǒnkʋ, ñɩ7 h du matin
hàsǝ̀cfkpɛ̀rkpɛ̀rgérondifhàsʋ̌dérivatif adverbialàhàsʋ̀vi B11balayerƖ hasǝ tɔn ɖɛɛ.Il a balayé la cour.2nettoyerƖ hasǝ hɛɛr rɛɛ.Il a nettoyé l'igname.kpu taa hasǝ tǝnforme compl. indét.avoir rien, grenier videhasǝ ñǝmpʋforme compl. indét.vtarrêter réunionshasǝ yǝr rɛɛforme compl. indét.libérerƖ tɛsǝ tǝmǝr n'ɩ hasǝ ɩ rɛɛ.Il a fini le travail et il était libéré.hasǝ ñǝmpʋ ka mǝ waraforme compl. indét.veiller sur moihasǝ akarmasǝ ka mǝ waraforme compl. indét.veiller sur moihasǝ mǝ ñun ɖǝkpǝlkpǝlforme compl. indét.rasercampisɨ hasaforme compl. indét.les poussins sont mortsʋ hasǝ napǝr hasʋʋforme compl. indét.c'est complètement épuisé (nourriture, bétail)n hasǝ wa mɨlɨm ñɩr rǝyamyam2forme compl. indét.bannir, détruire, renvoyer
hasǝ ñǝmpʋforme compl. indét. dehàsǝ̀
hasǝ ñǝmpʋ ka mǝ waraforme compl. indét. dehàsǝ̀
hasǝ yǝr rɛɛforme compl. indét. dehàsǝ̀
hásǝ́rn1balayeur2raseur de tête
hásǝ́rɔ́nka, sǝinstrument qui sert à nettoyer ou polir le boiskpɨlu rɛɛ hasǝrɔforme compl. indét.rabot
hàsǝ̀wàlêvar.indét.sàsǝ̀wàlê1nherbe avec une odeur agréable qu'on emploie pour laver les enfants contre la fièvre
hásɛ́nʋ̂nkʋ, ñɩchienne qui allaitehasɛnʋ yoforme compl. indét.nenfant du chien puant (insulte)
hasɛnʋ yoforme compl. indét. dehásɛ́nʋ̂
hàsʋ̌cfhàsʋ̀ túwàʋ(wàʋ)gérondifhàsǝ̀nkʋ, ñɩfeuille d'une plante sauvage qu'on utilise pour se laver contre l'ictère, pour préparer une sauce avec une bonne odeur, pour préparer avec la viande de chien pour tuer l'odeur (variété de citronnelle)Cymbopogon Gramineae
hasʋ tenvar.indét. dehàsʋ̀ tú
hàsʋ̀ túvar.indét.hasʋ tenhàsʋ̀n tɨuncfhàsʋ̌nfeuille d'une plante qu'on utilise pour se laver contre l'ictère, pour préparer une sauce avec une bonne odeur, pour préparer avec la viande de chien pour tuer l'odeur, pour soigner les plaies d'anus
hátǝ́cfcáʋlǝ́ɖɛ́2var.indét. deɖɛ́ɔfàl2kpàasǝ̌kpálkpàsǝ̌kʋ̀kʋ̀ʋsǝ̀pɛ́l2var.indét. dewɛ́lsámsɨ̀mtı̀sɨ̀tɨsɨforme compl. indét. detɨ̀sɨ̀2túkúwàlwɔ̀mwɔ̀rwɛ́lyàa1vt H11pilerƖ hatʋ rɨhaatɨ.Elle pile les feuilles.2forcer3éliminer, empêcher, vaincrehatǝ yǝr k'akumlaforme compl. indét.battre, taperhatǝ mɨnforme compl. indét.cfɖɔ̀nhɔ̀rsǝ̀nàasǝ̌éteindre, enlever le feuhatǝ naasǝforme compl. indét.marcherhatǝ ɩ nɔforme compl. indét.signe pour montrer qu'on a la bonne volonté de faire ce qu'on a promishatǝ ñǝmpʋforme compl. indét.aller vitehatǝ rǝna tɛɛ2forme compl. indét.remuer les oreillesƖ hatǝ ɩ rǝna tɛɛ.Il a remué ses oreilles.hatǝ ɩ rǝna tɛɛ-ɔ ninforme compl. indét.signe pour indiquer qu'on ne veut pas écouter quelque chosehatǝ sewaforme compl. indét.courirhatǝ witɨforme compl. indét.être trop petithatǝ yǝrforme compl. indét.refouler quelqu'unƖ hatǝ-ka na li.Il l'a renvoyé.ʋ hatǝ yǝrforme compl. indét.viêtre en retardʋ hataforme compl. indét.être petityǝr hatʋ n'ɩ rɛforme compl. indét.continuer
hatǝ ɩ nɔforme compl. indét. dehátǝ́
hatǝ mɨnforme compl. indét. dehátǝ́
hatǝ naasǝforme compl. indét. dehátǝ́
hatǝ ñǝmpʋforme compl. indét. dehátǝ́
hatǝ rǝna kɨla tɛɛvar.indét. dehatǝ rǝna tɛɛ1forme compl. indét. deɖǝ́ná
hatǝ rǝna tɛɛ1var.indét.hatǝ rǝna kɨla tɛɛforme compl. indét. deɖǝ́ná
hatǝ rǝna tɛɛ2forme compl. indét. dehátǝ́
hatǝ sewaforme compl. indét. dehátǝ́
hatǝ witɨforme compl. indét. dehátǝ́
hatǝ yǝrforme compl. indét. dehátǝ́
hatǝ yǝr k'akumlaforme compl. indét. dehátǝ́
hàtǝ̌rcfàlɛ́lʋ́àlʋ̀á lêmàlʋ́kǝ̂rvar.indét. deàlʋ̀kʋ̀lʋ́kǝ̂ràrǝ̀ŋkʋ̀àtɛ́ɖâàwúlâàyéŋkácúkútúfı́róhánɖǝ̂kɔ́ɔrʋ́kpàmɖǝ̂kpánʋ́lɛ̂llɛ́lǝ̂mlɛ̀lɛ̂2pǝ̀pɩ̀msǝ́lǝ̂msǝ́lǝ̂msǝ̀lhɛ̌sǝ́lmɔ́sǝ̀lpǝ̀mtèkʋ̌tɛ́wúlwùrmɨ̂rnpremier goût de bière, que la femme boit d'abord pour montrer qu'elle ne l'a pas empoisonnéeƖ yal mʋ hatǝr.Sa femme l'a gouté.
háu háuidéo-onoaboiements forts et répétés, clabaudageHɔɔn kposʋ hau hau.Le chien aboie hau hau.
hàùûnidéo-onoaboiement du chien ou du singeHɔɔn wulu sɛ hauun.Le chien crie hauun.
hàʋɖǝ́nfeuille sèche de graminées
háʋháʋ̀idéo-onobruit (ex. femme parle trop), aboiementMǝ pǝ ci haʋhaʋ k'antanɖǝ ka mǝ rǝnɖǝ taa.Je n'aime pas le bruit toujours dans mon oreille.
hàʋrǝ̌var.indét.kpɔrcfkpɔ̀rvt B1prendre brusquement pour partirƖ haʋrǝ kpacɩr n'ɩ rɛ ñɩtǝ taa.Il a pris le coupe-coupe brusquement pour partir dans la brousse.
hawitɨvar.indét. dehàyǒ
hàwʋ̀ɖǝ́nchaumeAhilɨm kpon hawʋlɩ.Le vent emporte le chaume.
háyàAnglais (hire)nloyerlaʋ haya1forme compl. indét.louer une maison
hàyǎnvar.indét. dehàyǒ
hayisɨvar.indét. dehàyǒ
hàyǒvar.indét.hawitɨhàyǎnhayisɨnka, sǝchiot
var.indét.heɩinterjtiensheheforme compl. indét.
heheforme compl. indét. de
heɩvar.indét. de
héɩ̀var.indét.hɛɛhɛ̂ɛinterj1appel2mot de surpriseHɛɛ, ʋ ta ci yǝr ñɩ ka cakǝ yapar rɛɛ n'ɩ fa na, nñɩ-ɔhǝn na?Hé, est-ce que ce n'est pas l'homme-là qui était assis à côté de la route et qui mendiait?
hêmvar.indét. dehɩ̂m
hǝ̌lvar.indét.hɩlcfàwɔ̀nmàʋmàʋnàtǝ̀wàawàawóntǝ̂yǝ̀ʋvt B11damerƖ hǝl ɩ tɔn.Il a damé sa cour.2goudronnerA hǝl awɔn.On a goudronné.3taperƖ hǝl mɛl ka wontǝ.Il a tapé le voleur.
hǝlasǝvar.indét. dehǝ̀lɔ̌
hǝ̀lɔ̌var.indét.hǝlasǝhɛ̀lǎncflɔ̂ɔrtǝ́mɔ́nka, sǝhaut du dos
hǝ́m hǝ́m hǝ́m hǝ́midéo-onocrierƉǝɖǝ mǝ nɔɔn yal nɛɛr-ɔ ɩ wulu hǝm hǝm hǝm hǝm s'ɩ lesǝ kʋtʋkʋ.Hier j'ai trouvé une femme qui pleurait qu'elle a perdu mille francs.
hǝ̂n1cfhʋ́lʋ̂nkʋ, ñɩteck
hǝ̂n2var.indét.cecfconjconcernant, quant à, une manière de référer à quelque chose dont on veut parler, ou mettre l'emphase, voici, même, peut-être, serait-il?Ce ñɩ hǝn kǝna a lǝl-ɩ.Quant à cet endroit, c'est ici qu'on l'a mis au monde.Ñɩ hǝn, ɩ kampa.Quant à lui, il serait là.M'ɔ hǝn.Me voici (en réponse à une appelle).
var.indét. de