Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

h


hɩ́mpɨ́ɖɨ̂var.indét.hɩ́mkɨ́ɖɨ̂ntroisième criquet qui sent mal et dont on trouve des vers à l'intérieur
hɩ́myàlʋ̀var.indét.hɩ́myàlʋ̀nnkʋ, ñɩvessie
hɩ̀nɖǝ̀cfcɔ̀kʋ́rmàʋwùŋkɨ̀lwùrsɨ̀wùtɨ̀vi B11se coucher2durer, s'occuper d'un travail pendant longtempsWa hɩnɖǝ camɩ nya wɔpǝ rɛɛ.Ils se sont occupés longtemps avec la préparation des poules.3rien à faire que de ...Wa hɩnɖǝ sɛnɩ yiu rɛɛ-ɔlɛ.Ils n'avaient rien à faire que de chanter.ʋ hɩnɖǝ lǝlǝnforme compl. indét.être douxhɩnɖǝ wɩsɔforme compl. indét.tomber maladehɩnɖǝ yǝr atɛforme compl. indét.Ɩ hɩnɖǝ-ra atɛ.Il nous a supplié.hɩnɖǝ na yalaayoforme compl. indét.avoir relations sexuelles avec une fille
hɩnɖǝ akutɨrforme compl. indét. deàkùtı̌r
hɩnɖǝ aterʋforme compl. indét. detér
hɩnɖǝ na yalaayoforme compl. indét. dehɩ̀nɖǝ̀
hɩnɖǝ wɩsɔforme compl. indét. dehɩ̀nɖǝ̀
hɩnɖǝ yǝr atɛforme compl. indét. dehɩ̀nɖǝ̀
hɩ́ɔvar.indét. dehɛ́ɔ1
hɩ̀sǝ̌cfhòŋkǝ̌kpǝ̀sǝ̀kpı̀sɨ̀lɛ̀lsàŋkǝ̌sǝ̀sǝ̌sɛ́tàa2wùrsɨ̀wʋ̀lyàalvt B1effacer, essuyer (pour nettoyer)Ɩ hɩsǝ ñǝsǝlem.Il a essuyé les larmes.Ɩ hɩsǝ tapǝr rɛɛ.Il essuie la table.hɩsǝ awarkasǝ2forme compl. indét.effacer (péchés), pardonnerhɩsǝ cetǝforme compl. indét.enlever, ouvrir, rompre les seauxhɩsǝ yǝr ka wɩsɔforme compl. indét.empoisonnerhɩsǝ yoforme compl. indét.var.indét.hɩsǝn-ɩfaire coucherhɩsǝ yǝrforme compl. indét.renierhɩsǝ naa ka wɛɛr rɛɛforme compl. indét.tuer
hɩsǝ awarkasǝ1forme compl. indét. deàwàrkɔ̌
hɩsǝ awarkasǝ2forme compl. indét. dehɩ̀sǝ̌
hɩsǝ cetǝforme compl. indét. dehɩ̀sǝ̌
hɩsǝ yǝrforme compl. indét. dehɩ̀sǝ̌
hɩsǝ yǝr ka wɩsɔforme compl. indét. dehɩ̀sǝ̌
hɩsǝ yovar.indét.hɩsǝn-ɩforme compl. indét. dehɩ̀sǝ̌
hɩsǝn-ɩvar.indét. dehɩsǝ yoforme compl. indét. dehɩ̀sǝ̌
hɩ́sǝ́rɔ́nka, sǝessuieurloor ñǝlma hɩsǝrɔ1forme compl. indét.essuie-glace
hɩ́yɔvar.indét.hɛɔ1hɛ́ɔ2hɩannka, sǝcruche, jarre, pot comme kpanʋ à petite bouche 54 cm x 117 cm x 15 cm sans pied pour puiser de l'eau ou pour mettre de la bière
hɩyɔ lemforme compl. indét. delêm
hı̀cflèsǝ̌tɩ̀sǝ̌vt B2gagner, trouver quelque chose qui n'appartient pas à la personne ou qu'on n'a jamais vuƖ hi warasǝ.Il a trouvé de l'argent.
hı̀ɖirnarbre dont les feuilles sont utilisées contre la teigneNnǝ raʋ kpa yǝr, a walʋ s'a ci hiɖir na acanpantʋrɔ.Si un homme attrape la teigne, on cherche le hiɖir et l'acanpantʋrɔ.
hı́ɖɨ̂var.indét.hı́ɖócflér5nsource (eau)
hı́ɖóvar.indét. dehı́ɖɨ̂
hı̀ɖǔvar.indét.hirincɔnhı̀lɨ̀ncɔ̂1kpǝrcɔncfàcǝ́célʋ̂àfǝ̀téɖǝ́àkàrǝ̀nhʋ́àkpáñárʋ̂àlànhùrǔàlárɔ́áŋkálêáŋkálʋ̀àŋkònɖǝ̌àsǝ̀ntèlmǝ̌ràsǝ̀ntǝ̀rʋ̌àsǝ́ŋkpálʋ̂àtǝ́kpár2átǝ́lɔ̌àtǝ́lkpáɩkpáɩàyàɖǝ́cálʋ́cèŋkpàká wɔ́rʋ̀hı̀lɨ̀ncɔ̂2hʋ́lɔ́hʋ́lʋ̂kánwɛ̂ʋkólʋ̂kómʋ̂kpàŋkùkpàŋkǔkpǝ́rcɔ̂nkpǝ́rɖʋ̂kpǝ́sʋ̂lálǝ̂mlèɖɔ̌máɖǝ̂nàsɛ́msǝ́lʋ̂sémʋ̂sǝ̀nɖʋ̌nsǝ́pésɛ̀sǝ̌rsʋ̂n2tálʋ́tàmpǝ̀rǝ̌mtélêvar.indét. detélɩ́yɔ̀télʋ́témtǝ́mʋ̂téyɔ́tɨ̀lkútı́ñǝ̀ŋkpàlʋ̀tı́nó1wáʋwɔ̀kʋ́wóɖǝ̂2narbre fruitierFicus Spe
hı́kɨ́cfsǝ́lǝ̂msɨ̀mwòŋkǝ̀wúlvi H1sangloter légèrement après avoir pleuré
hı̀lcfɖèŋkǝ̀ñàrvt B1préparer la sauceƖ hilu risɨ.Elle prépare la sauce.Ɩ hilu rǝkɔŋkɔn.Elle met beaucoup de choses dans la sauce (bon).
hı́lêvar.indét.hilsɨhı́lɨannka, sǝpetit marigot, petite source
hı́lɨanvar.indét. dehı́lê
hı̀lɨ̀ncɔ̂2var.indét.hirɨncɔncfhı̀ɖǔnka, sǝarbre fruitier
hı́lúvar.indét.hilɨnhı́lúnnestomac, panseɖɛsǝ hiluforme compl. indét.être gourmandhilu makǝforme compl. indét.avoir faimƖ fisu hilu taa.Il est dans le coma.
hı́lúcı̌adjgourmand
hı́lúnvar.indét. dehı́lú
hı́lúñǝ́ntǝ̂nkʋ, tǝgourmandise
hı̀lwı̌rvar.indét.fı̀rwı̌rhilwicfàcǝ́célʋ̂àkpáñáɖǝ̂àmǝ́ŋkáɖǝ̂ànàmàhònɖǝ́àyàɖǝ́cèŋkpànɖʋ̌cèŋkpàŋkákàtǝ̀rǝ̂mkórʋ̀2var.indét. dekɔ̀rʋ̌kpàhùɖǔkpɔ́ɔ̂rkpǝ́ɖǝ̂kpǝ̀kpârkpǝ́sǝ̂rkʋ̀yáfɩ̀lɛ́mʋ́lɛ́mʋ́ cǝ́kpɔ́lʋ̀námpásɔ̌sǝ́ɖʋ́sèwı̌rsɛ̀kʋ̀rʋ̌téɖǝ̂tɨ́pı́rtɨ̀rɨ̀mpı̌rwɔ́ɖǝ̂wı́irnɖǝ, yapetit fruit vert
hı̀ŋkɨ̀lvar.indét.calaŋkocfcàláŋkɨ̂mvt B1avoir vertigesƲ hiŋkɨl-ɩ.Il a des vertiges.
hı́rónka, sǝdeuxième partie de la panse
hı̀tɨ̀var.indét.pı́tɨ̀1cfhı́tɨ́nhı́u2pı́tɨ̀2vt B1se tromperƖ walʋ rakʋta tɛ n'ɩ hitɨ ñǝmpʋ.Il allait à l'hôpital et il s'est trompé de chemin.hitɨ tǝntɛntǝforme compl. indét.incorrecte réponse à une question
hı́tɨ́nvar.indét.pituncfhı̀tɨ̀hı́u2vt H2naccabler, taper ou tuer par accidentƖ hitɨn hɔɔn ka lakʋ taa.Il a tué le chien par accident dans la chasse.
hı́tɨ́tɨ̂nkʋ, tǝtromperie
hı́u1var.indét.hinndix
hı́u2var.indét.hikuhiukuncfhı̀tɨ̀hı́tɨ́nmɔ̀sǝ̀tǝ̂vt H3gagner un match ou une course, trouverKantɛñǝmpa hiuwa.Les gens de Kandé ont gagné le match.hiu alafɩaforme compl. indét.être guérihiu fisuforme compl. indét.se reposerhiu hakurforme compl. indét.obtenir quelque chose (houe)hiu yǝrforme compl. indét.rejoindre, avoir, tromperta hiu yǝrforme compl. indét.être plus jeunehiu sarkaforme compl. indét.être mis en prisonhiu ɩ tɛ1forme compl. indét.réussirhiu ɩ rɛɛforme compl. indét.gagner sur quelqu'unhiu mɔsǝm1forme compl. indét.être impressionnéhiu rǝnɖǝ hɔmforme compl. indét.recevoir punition
hḿhḿhm̀idéo-onobruit qu'on fait quand on souffre d'une brûlure
var.indét.fɩancfhósǝ̂nenceinteHosǝcina pǝ tʋkʋ rɛm ka tɛmpǝ.Les femmes enceintes ne consomment pas beaucoup de potasse.hócı̂ ??forme compl. indét.haa yal ka hoforme compl. indét.engendre, procréerlaʋ ho1forme compl. indét.être enceintelǝsǝ hoforme compl. indét.avortermǝla kpa hosǝforme compl. indét.fleurir
var.indét.honvi B2fondre, devenir fluide, mouMǝtǝ howa.La pâte est fluide.Ɖisɨ howa.La sauce est fluide.nantǝ ho1forme compl. indét.avoir peur
hò hòvar.indét.pipimcfhʋ́hʋ́(hʋ́)pı́pı́́midéo-onobruit du klaxon d'une voiture
hócı̂ ??forme compl. indét. de
hóɖǝ̂var.indét.féɖǝ̂cfféɖǝ̂var.indét. dehóɖǝ̂n1nerf, veine, tendon, muscleHoɖǝ nɖǝ wɛ rǝ talamɔ taa na, nɖǝ ci-na rǝ tǝtǝr rǝ ren.Le muscle qui est dans notre cuisse est notre propre force.N hola kʋr mɩntʋmɩntʋ.Tes veines font zigzag.2rotHɔnɔŋci hol hoɖǝ.L'homme rassasié rote.
hóɩ̂cfhôorngermes de mil
hóı̀interjoui
hóı́sɨ̂npetits fagots de bois
hólvar.indét.fél2cffél1fél2var.indét. dehólyénvt H1enlever, arracherAñar wɛ kpɨlu wʋ taa n'ɩ ci s'ɩ hol-rǝ.Il veut enlever le clou qui est dans la planche.hol wǝnforme compl. indét.détacherhol hoɖǝforme compl. indét.viroterƖ hol hoɖǝ na ɩ lu tɛɛ.Il rote dans sa gorge.kpar holforme compl. indét.rugirnaa holforme compl. indét.mugir
hol hoɖǝforme compl. indét. dehól
hol wǝnforme compl. indét. dehól
hòlɔ̌var.indét.fèlǎnfèlɔ̌cffèlɔ̌var.indét. dehòlɔ̌n1ka, sǝvers d'oeil2fontanelle
hòmvar.indét.fǝ̂ncfɖèhônkánɖǝ́ñàmñàmwòsǝ̌indicatif présenthônvi B5se réveiller, faire revivreMǝ hompa.Je me suis réveillé.asǝɖa homforme compl. indét.résurrectʋ hompaforme compl. indét.cfyı́faire jourʋ ra hom yo ŋkaforme compl. indét.1vtmourir avant le lendemain; barrer, défendre, empêcherƖ hom-m mǝnɔn tɛɛ sɛ mǝ ra rǝ tɔn ɖɛɛ.Il me barre au portail de ne pas entrer dans la maison.Alʋaci hon yǝr s'ɩ ra li aho taa.Le diable empêche que l'homme sorte la nuit.2attendreMǝ hom haɖa.J'ai attendu les cultivateurs.hom wʋr (yǝr) rɛɛforme compl. indét.protéger, surveillerMǝ hon maan ɖɛɛ.Je protège le riz.Mǝ hon yo ŋka rɛɛ.Je protège cet enfant.hom camɩ, wǝnforme compl. indét.faire rentrer poules ou chèvres; faire quelque chose viteƖ hom kanɖǝ.Il est revenu vite.hom siruuforme compl. indét.venir de diretun homforme compl. indét.1le lendemain, le surlendemain; le fait de faire une barrière pour arrêter quelqu'un2résurrection3le fait de surveiller les champs contre les oiseaux
hom camɩ, wǝnforme compl. indét. dehòm
hom siruuforme compl. indét. dehòm
hom wʋr (yǝr) rɛɛforme compl. indét. dehòm
hómɖǝ́var.indét.fǝ́nɖǝ́2cffǝ́nɖǝ́4var.indét. dehʋ́nɖǝ́nsurveillant aux champs ensemencés
hómʋ́var.indét.fémʋ́nFrançaiscffémʋ́nvar.indét. dehómʋ́nkʋ, ñɩtrousseau de bébé
honvar.indét. de
hôncfhòmindicatif présenthòmvi B5se réveiller
hónɖǝ́1var.indét.fǝ́nɖǝ́3cffǝ́nɖǝ́4var.indét. dehʋ́nɖǝ́nnom donné à la femme qui vient de se marier, par son mari
honɖǝ fǝlmɩnforme compl. indét. dehʋ́lmɩ̂n
hònɖɔ̌var.indét.artʋasɛcicfàhɛ̀sʋ̀àrtʋ̂1àsɛ́cı̌n1ka, sǝlune2moisHonɖɔ ŋka taa a ta rɛtǝ tǝmacina rǝsam.Dans ce mois on n'a pas vite payé les fonctionnaires.honɖɔ sǝpa1forme compl. indét.éclipse de la lunehonɖɔ hʋlmɩnforme compl. indét.au clair de lunena honɖɔ1forme compl. indét.règlesalepǝ sǝlǝm honɖɔ1forme compl. indét.janvier (mois de don de boissons)ahilɨm honɖɔ2forme compl. indét.février (mois du vent (harmattan))kɔɔta honɖɔ1forme compl. indét.mars (mois des cérémonies)afɨcanɖǝn honɖɔforme compl. indét.avril (mois au cours duquel on cultive le fonio)ɖempɔ honɖɔforme compl. indét.mai (mois pour le semis, semer des graines)namʋka honɖɔ1forme compl. indét.juin (mois propice à la culture du riz)yɔrɩsǝ tǝlʋ honɖɔ1forme compl. indét.juillet (mois de la floraison du fonio précoce)ñʋsǝ honɖɔ1forme compl. indét.août (mois de la faim de conjoncture; un mois éprouvant en pays lamba dans le temps)afisɨ kʋm honɖɔ2forme compl. indét.septembre (mois propice à la récolte de fonio)sena tɛɛsʋ honɖɔ1forme compl. indét.octobre (mois propice à la récolte du haricot)maan kʋm honɖɔ1forme compl. indét.novembre (mois propice à la récolte du riz)mǝla tɛɖʋ honɖɔ1forme compl. indét.décembre (mois propice à la récolte du sorgho-mil)
honɖɔ hʋlmɩnforme compl. indét. dehònɖɔ̌
honɖɔ sǝpa1forme compl. indét. dehònɖɔ̌
honɖɔ sǝpa2forme compl. indét. desǝ̀ʋ
hòŋkǝ̌var.indét.fomcf2ɖɛforme compl. indét. deɖɛ̀hɩ̀sǝ̌nɩ̀ʋtàa2wʋ̀lvt B11attendre, s'attendre, compter surHoŋkǝ-m mǝ kan.Attends moi.2espérer
hóointerjpour tirer l'attention de quelqu'un
hôorvar.indét.fʋ̂rcfhóɩ̂hóyân1germe du mil, pousse2enfant3base
hóosǝ̌var.indét.fósǝ̌cffósǝ̌var.indét. dehóosǝ̌nʋ̀wʋ̀tǝ̌vt B11annoncer, prêcher, proclamerƖ hosʋ tǝntɛntǝ.Il annonce la parole.2mettre en chocƲ hosǝ ɩ nantǝ.Ça lui a choqué le corps.3mettre trop d'eauƖ hosǝ risɨ ka lem.Il a mis trop d'eau dans la sauce.hosǝ yǝr nantǝforme compl. indét.décourager, faire peurhosǝ yǝr rɛɛforme compl. indét.parler mal de quelqu'unhosʋn-mɩforme compl. indét.proclamerhosǝ yǝr yǝɖǝ ka rinan tǝnforme compl. indét.rapporter
hoosǝ yǝr yǝɖǝforme compl. indét. deyǝ́ɖǝ̂
hoosǝnvt H2nannoncer à quelqu'un
hóosǝ́rvar.indét.hoosǝranannonceur, gongoleurAsɛ tǝntɛntǝ hoosǝrforme compl. indét.évangéliste
hoosǝravar.indét. dehóosǝ́r
hòosǝ́tǝ̂nkʋ, tǝannonce
hórcftɛ̀sǝ̌vi H11culminer en une pointe, presque terminéKpu hora.Le grenier culmine en une pointe, est presque terminé.2être presque fini, diminuerTǝmǝr hora.Le travail est presque fini.
hósǝ̂cfmɛ́sǝ́yántǝ́nenceintes
hosǝ yǝr nantǝforme compl. indét. dehóosǝ̌
hosǝ yǝr rɛɛforme compl. indét. dehóosǝ̌
hosǝcinɩ, waune femme enceinte
hosʋn-mɩforme compl. indét. dehóosǝ̌
hótàlɔ̂Françaiscfàkóɖúàlàntǝ̂ràtɨ̀pɨ̀àtʋ̀lʋ̀àwǔàyɔ̀tǝ̂rcèkǝ̀tʋ̌kàmpı̀ŋkùkàtɛ́kâ2var.indét. dekpàtɛ́kâ2kpàɖǝ̀wɔ̀wʋ̌kpàtɛ́kâ2kpɛ́rʋ́nàhǝ̀ntɛ́nɖǝ̂ñǝ́sǝ́nárǝ̂mnı́n sı̀rǒpàntǝ̀lʋ̂pǝ̀sǎʋsàryêsátǝ́rsı́rɔ́sʋ̀sɛ́tǝ̌tàkʋ́tàlwɔ́tǝ̂ háatǝ̂tɛ̀mɖǝ̂tɨ́rɨ́kôwɔ̀wʋ̌2yalasiuyı̀kɨ̀rnɩ, wachaussure à haut talon
hòtǝ̀var.indét.fètǝ̀cfɖámfètǝ̀var.indét. dehòtǝ̀kúl3var.indét. dekúntɛ́lvi B11tomberYo hota.L'enfant est tombé.2avoir un accidentLoor hota. (Ɩ hotǝ loor taa.)La voiture a eu un accident. (Il a eu un accident dans la voiture.)3avorterƖ wɛ ho n'ɩ hota.Elle était enceinte et elle a avorté.4échouerƖ laʋ kɔŋkur n'ɩ hota.Il a pris l'examen et il a échoué.5échouer, faire failliteƖ hotǝ acarʋ taa.Il a fait faillite.Ɩ wɛtǝ wɛtǝr n'ɩ hota.Il vendait et il a fait faillite.6pécherfetǝ yeʋ taaforme compl. indét.mourirfetǝ yǝr naasǝ tɛɛforme compl. indét.adorerhotǝ ayʋkʋforme compl. indét.jour de naissancehotǝ yǝr tɛɛforme compl. indét.demander le pardonyal hotaforme compl. indét.accoucher
hotǝ ayʋkʋforme compl. indét. dehòtǝ̀
hotǝ yǝr tɛɛforme compl. indét. dehòtǝ̀
hótǝ̌rvar.indét.fétǝ̌rcffétǝ̌rvar.indét. dehótǝ̌rnchuteHotǝr pǝ nɩɩ sǝlǝm yǝr.Le soûlard ne se fatigue pas de tomber.
hóyâcfhôorngermes de mil
hoyisɨvar.indét. dehóyɔ̀