Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

h


hûŋwı́nvar.indét.fǝryircfàmʋ̂ʋrhûnhúráŋkpâmmʋ̀kántermite qui mange la paille
hùràhùràvar.indét.fɨ̀ràfɨ̀rà2cffɨ̀ràfɨ̀rà1idéosiroterYo hursu tɛrʋ ka hurahura s'ɩ rɛ sɨkul.L'enfant sirote sa bouillie chaude pour aller à l'école.
húráŋkpâmvar.indét.fúráŋkpâmcfàmʋ̂ʋrhûnhûŋwı́nmʋ̀kántermite
húrêvar.indét.furɨannka, sǝsachetkɔlmǝr hure1forme compl. indét.amulette
hùrhúrú2var.indét.fùrhúrúnnmousse de savon
hùrhúrú3cffùrfúrúnnpetite mousse de savon
hùrnǎʋnkʋ, ñɩgrand sac avec bandoulière, porté par un vieux, soit tressé, soit fait d'une peau d'animal
hùrsɨ̀var.indét.fǝ̀rsǝ̀cfñètʋ̀2vt B1siroter à petits coupsƖ hursɨ kɔɔr ka ɩ nɔ taa.Il a siroté des petites quantités de médicament.
húrtɨ̂var.indét.fɨrtɨfɨ́rtɨ̂hurucffɨ́rtɨ̂var.indét. dehúrtɨ̂nla première membrane mince de l'haricot ou du maïs et de l'arachide en dessous de l'écorceƖ lǝsǝ sɨwi hurtɨ s'ɩ hil ɖisɨ.Elle a enlevé la membrane de l'arachide pour faire de la sauce.
huruvar.indét. dehúrtɨ̂
húrúvar.indét.fúrúncffúrúnvar.indét. dehúrúnpeau tannée de chèvre utilisée comme sacñǝmpʋ huruforme compl. indét.sac de voyage
hùrǔnenflure, ampoule de la peau
hùrùhúrúidéomousseuxFɔfɔ kpa huruhuru.Le savon est mousseux.
hùsɨ̀var.indét.fùsɨ̀cfcéntǝ́céntǝ́ɖántǝ́ɖántǝ́ɖèsǝ̀ɖǝsǝvar.indét. deɖɛ̀sǝ̀ɖɛ́kǝ́fɛ̀fɨ́lvar.indét. dehúlfɨ̀rfɨ̀rfùsɨ̀var.indét. dehùsɨ̀húlhùlkántǝ́2kpàŋkǝ̌l2kpàsǝ̌kùmlɨ̀kùtɨ̀lkʋʋsǝvar.indét. dekpèsǝ̀léntǝ́lɨ̀umɛ́sǝ́na1forme compl. indét. de1ñǝ̀lsǝ̀ʋsɨ̀lsɨ̀ltáawàkʋ̀wàkʋ̀wɔ̀mwɛ́1wùsɨ̀wʋ̀lyánɖǝ́yásǝ́yèmlǝ̀vi B1couvrir, protégerƖ husɨ mǝtǝ rɛɛ.Il a couvert la pâte.husɨ nɔ rɛɛforme compl. indét.1se taire2préparer pour enterrerhusɨ ñǝsa rɛɛforme compl. indét.var.indét.husɨ lɛn ɖɛɛaveugler, fermer les yeuxsʋltǝ husɨ yǝr rɛɛforme compl. indét.dépasser, surchargéahulasɨ husɨforme compl. indét.branches fléchissentAhulasɨ husu sǝ patʋ.Les branches fléchissent elle craquent.husɨ ɩ rɛɛforme compl. indét.mentir pour se défendre ou sortir d'une histoire, protéger quelqu'un
husɨ ɩ rɛɛforme compl. indét. dehùsɨ̀
husɨ lɛn ɖɛɛvar.indét. dehusɨ ñǝsa rɛɛforme compl. indét. dehùsɨ̀
husɨ nɔ rɛɛforme compl. indét. dehùsɨ̀
husɨ ñǝsa rɛɛvar.indét.husɨ lɛn ɖɛɛforme compl. indét. dehùsɨ̀
husu yǝr nɔ ɖɛɛforme compl. indét. denɔ́2
hùtɨ̀var.indét.fɨ̀tɨ̀hùutɨ̀pǝ̂r1cfcàalfɨ̀tɨ̀var.indét. dehùtɨ̀kɔ̀sǝ̀pǝ̂r2wàlwʋ̀r2wʋ̀r2vt B11égrenerƖ hutu kpahun.Il égrène les grains de kapok.2vider en versant dans un seul endroit (solide ou liquide)Ɩ hutɨ wamǝla ka tʋka taa.Il a versé le maïs dans le seau.Ɩ hutɨ lem ka ɩ rɛɛ.Il a versé l'eau sur lui.Ɩ hutɨ yala ka taasǝr taa.Elle a versé les oeufs dans l'assiette.
húuɖɨ̂var.indét.fúuɖɨ̂cffúuɖɨ̂var.indét. dehúuɖɨ̂n1larves qui se rassemblent à l'endroit où on urine2tas d'ordures3maisonmǝ huuɖɨ rɛɛchez moi
hùutɨ̀var.indét. dehùtɨ̀
húyɔ̀nka, sǝboule
hʋ̀var.indét.fʋ̀fʋncfɖǝ̀yàlyàl2mǝ̀sǝ̌nɩ́dérivatif nominal, classe -∅/-tǝhʋ́rtǝ̂1vi B3être mûrMaŋku hʋwa.La mangue est mûre.2vi B3être mouillé, être mouMǝ raasǝ hʋ lem rǝcǝpǝ.Mon bois est tout mouillé.Tɛnʋ hʋwa.La peau est molle.3vi B3infertileTɛtǝ hʋwa (hʋ lem).La terre est pauvre (mouillé).4vtêtre fatiguéYǝr hʋwa.La personne est fatiguée.hʋ sɛforme compl. indét.penser avec un sens négatif la plus part du temps où ce qu'on pense n'est pas vraihʋ tǝntɛntǝforme compl. indét.juger les affaires de quelqu'unhʋ wʋrforme compl. indét.cueillir vert pour conserver quelque chose dans les cendresƖ hʋ sena.Il a réservé des haricots.hʋ-na-ɩforme compl. indét.juger quelqu'un dans le sens négatif pour dire qu'il est coupablehʋ yǝr rɛɛforme compl. indét.comploter contre quelqu'unhʋ asǝmtǝ hʋhʋr2forme compl. indét.favoritisme, parti pris, préjuger, juger un ami différemment d'un inconnu
hʋ asǝmtǝ hʋhʋr1forme compl. indét. deàsǝ̀mtǝ̂
hʋ asǝmtǝ hʋhʋr2forme compl. indét. dehʋ̀
hʋ asǝmtǝ hʋhʋr3forme compl. indét. dehʋ̀hʋ̌r
hʋ sɛforme compl. indét. dehʋ̀
hʋ tǝntɛntǝforme compl. indét. dehʋ̀
hʋ wʋrforme compl. indét. dehʋ̀
hʋ yǝr rɛɛforme compl. indét. dehʋ̀
hʋ-na-ɩforme compl. indét. dehʋ̀
hʋ́ɖǝ̂var.indét.fǝ́ɖǝ̂cfhʋ́lámǝ́láhʋ́ɖǝ̂1mɩ̀hʋ̀ɖǝ̂nfruit comme un champignon, d'abord vert, ensuite brun
hʋ̀ɖǝ̌var.indét.fǝ̀ɖǝ̌cffǝ̀ɖǝ̌var.indét. dehʋ̀ɖǝ̌vt B1décortiquer, égrenerƖ hʋɖʋ sɨwi s'ɩ ri.Il décortique l'arachide pour semer.hʋɖǝ tɛnʋforme compl. indét.dépiauterHʋɖǝ yǝr ka tɩrasǝforme compl. indét.insulter beaucouphʋɖǝ yǝr ka wɔrɩforme compl. indét.rendre beaucemʋ hʋɖǝ campisɨforme compl. indét.éclorehʋɖǝ warasǝforme compl. indét.thésauriser
hʋɖǝ tɛnʋforme compl. indét. dehʋ̀ɖǝ̌
hʋɖǝ warasǝforme compl. indét. dehʋ̀ɖǝ̌
hʋɖǝ yǝr ka wɔrɩforme compl. indét. dehʋ̀ɖǝ̌
hʋ́hʋ́(hʋ́)var.indét.hóhócfhò hòidéodepuisƖ tem kanɖǝ ka hʋhʋ.Il est venu depuis.
hʋ̀hʋ̀hʋ̀var.indét.fʋ̀fʋ̀fʋ̀idéobeaucoup de bruitA hutu kpɔnʋ mɨlɨm kʋ kpa hʋhʋhʋ.Quand on pétrit la farine du pain, ça monte beaucoup.Ɩ ñan kpa hʋhʋhʋ.Il est très fâché.Ʋ pǝ cakǝ, ʋ kpa hʋhʋhʋ.Ça ne marche pas, ça boue (tout le monde est fâché ou bien en soulevant le couvercle).
hʋ̀hʋ̌rvar.indét.fʋ̀fʋ̌rnɖǝ, yajugementMǝ walʋ hʋhʋr ka wuroo tɛ.Je vais chez le chef pour le jugement.hʋ asǝmtǝ hʋhʋr3forme compl. indét.favoritisme, parti pris, préjuger, juger un ami différemment d'un inconnu
hʋhʋr kpa yǝrforme compl. indét. dekpá
hʋ̀hʋ̀rtǝ̂nkʋ, tǝjugement
hʋkǝvi1être mûr2juger
hʋ́lvar.indét.fǝ́lcffǝ́lvar.indét. dehʋ́lvi B1gronder sur quelqu'un, reprocher avec un ton élevéloor hʋlforme compl. indét.klaxonnerCɛcɛci hʋla s'a fɛ-ɩ ñǝmpʋ.Le cycliste klaxonnait pour qu'on lui cède la route.ʋ hʋlaforme compl. indét.vtsonner; jouer de la flûteƲ hʋla sɛ tǝmǝrlaɖa kpem.L'heure est sonnée pour les travailleurs.Waarcina hʋlʋ yɩsǝ.Les danseurs jouent de la flûte.Hʋtǝncina hʋlʋ wa hʋtǝn.Les flûtistes jouent de leurs flûtes.
hʋ́lácfhʋ́ɖǝ̂nfruits comme un champignon, d'abord verts, ensuite bruns
hʋ́lámpàŋkʋ̀n1kʋ, ñɩigname2écorce jaune
hʋ̀láŋlʋ́ɖǝ̂var.indét.fǝlalʋɖǝfǝ̀lálʋ́ɖǝ̂fǝlalʋlahʋlaŋlʋnɖǝhʋ̀láŋlʋ́nɖǝ̂hʋnlʋlacffǝ̀lálʋ́ɖǝ̂var.indét. dehʋ̀láŋlʋ́ɖǝ̂hʋ̂nlʋ̀làn1gésier2sommet du toit où on réunie les bois
hʋ́lǝ́mvar.indét.fǝ́lǝ́mnquatrième fonio
hʋ́lǝ̂mvar.indét.fǝ́lǝ̂mn1champignon sur le mil qui fait gratterMǝla hʋlǝm wu ɩ rɛɛ.Le mil hʋ́lǝ̂m le fait gratter.2ardeur, zèleWa lakǝ wa tǝmǝr na hʋlǝm.Ils font leur travail avec ardeur.Ɩ hɛsə wa hʋləm.Il a neutralisé leur ardeur.
hʋlǝm hɛwaforme compl. indét. dehɛ̀
hʋlǝnvar.indét. dehʋ́lʋ̂
hʋ́lǝ́nvar.indét.fǝ́lǝ́nfɨlɨnyonʋn ??vt H2ngronderƖ hʋlǝn ɩ yo.Il gronde son enfant.
hʋ́lɛ́tǝ̂var.indét.fʋ́lɛ́tǝ̂cftʋ́ɖǝ̂nkʋ, tǝfleur de hʋ́ɖǝ̂
hʋ́lmɩ̂nvar.indét.fǝlmǝnfǝ́lmɩ̂nfʋ́lmɨ̂ncfcɔ̀ɖɨ̀yı̀pɨ̀táwúnɖɨ̂nlumière, clarté, aubehonɖǝ fǝlmɩnforme compl. indét.hʋlmɩn naŋkpɔforme compl. indét.rayon
hʋlmɩn naŋkpɔforme compl. indét. dehʋ́lmɩ̂n
hʋ́lɔ́var.indét.fǝ́láncfàcǝ́célʋ̂àfǝ̀téɖǝ́àkpáñárʋ̂àlànhùrǔàlárɔ́áŋkálêáŋkálʋ̀àŋkònɖǝ̌àsǝ̀ntèlmǝ̌ràsǝ̀ntǝ̀rʋ̌àsǝ́ŋkpálʋ̂àtǝ́kpár2átǝ́lɔ̌àtǝ́lkpáɩkpáɩàyàɖǝ́cálʋ́cèŋkpàká wɔ́rʋ̀hı̀ɖǔhʋ́lʋ̂kánwɛ̂ʋkólʋ̂kómʋ̂kpàŋkùkpàŋkǔkpǝ́rɖʋ̂kpǝ́sʋ̂lálǝ̂mlèɖɔ̌máɖǝ̂nàsɛ́msǝ́lʋ̂sémʋ̂sǝ̀nɖʋ̌nsǝ́pésɛ̀sǝ̌rsʋ̂n2tálʋ́tàmpǝ̀rǝ̌mtélêvar.indét. detélɩ́yɔ̀télʋ́témtǝ́mʋ̂téyɔ́tɨ̀lkútı́ñǝ̀ŋkpàlʋ̀tı́nó1wáʋwɔ̀kʋ́wóɖǝ̂2nka, sǝkapokier à fleurs rouges, teck esp.
hʋ́lsǝ́var.indét.fǝ̌lsǝ́vt H1nettoyerƖ kpǝr afe hatʋ n'ʋ kaasǝ s'ɩ hʋlsǝ-ka.Elle a fini de piler le fonio, et il ne reste qu'à nettoyer.hʋlsǝ yǝr nin taa na rahomaforme compl. indét.être corrigé avec des coups de bâtontun hʋlsǝforme compl. indét.vipleuvoir pour la première fois; mettre en bas avant le temps!Ɖǝ paasǝ harʋ, tun hʋlsʋ hʋlsa.Commençons la culture, la première pluie a passé.
hʋ́lʋ̂var.indét.fǝ́lʋ̂fʋ́lʋ̂nhʋlǝncfàcǝ́célʋ̂àfǝ̀téɖǝ́àkpáñárʋ̂àlànhùrǔàlárɔ́áŋkálêáŋkálʋ̀àŋkònɖǝ̌àsǝ̀ntèlmǝ̌ràsǝ̀ntǝ̀rʋ̌àsǝ́ŋkpálʋ̂àtǝ́kpár2átǝ́lɔ̌àtǝ́lkpáɩkpáɩàyàɖǝ́cálʋ́cèŋkpàká wɔ́rʋ̀hǝ̂n1hı̀ɖǔhʋ́lɔ́kánwɛ̂ʋkólʋ̂kómʋ̂kpàŋkùkpàŋkǔkpǝ́rɖʋ̂kpǝ́sʋ̂lálǝ̂mlèɖɔ̌máɖǝ̂nàsɛ́msǝ́lʋ̂sémʋ̂sǝ̀nɖʋ̌nsǝ́pésɛ̀sǝ̌rsʋ̂n2tálʋ́tàmpǝ̀rǝ̌mtélêvar.indét. detélɩ́yɔ̀télʋ́témtǝ́mʋ̂téyɔ́tɨ̀lkútı́ñǝ̀ŋkpàlʋ̀tı́nó1wáʋwɔ̀kʋ́wóɖǝ̂2nkʋ, ñɩkapokier à fleurs rougesBombax costatum
hʋ̀mlǝ̀var.indét.fǝ̀mlǝ̀cffǝ̀mlǝ̀var.indét. dehʋ̀mlǝ̀vi B1blanchirWɔwʋ hʋmla.Le vêtement est devenu blanc.hɔɔr hʋmla2forme compl. indét.cffôrvar.indét. dehɔ́ɔ̂rhɔ́ɔ̂rhɔɔr kʋraforme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rhɔɔr wɛ rǝhɛɛforme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rhɔɔr wura2forme compl. indét. dewùrkpásǝ́kpɔ̀lpɩ̀wɛ hɔɔrforme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rwɛ luforme compl. indét. dewɛ̌clairwamǝla hʋmlaforme compl. indét.être blancyǝr hʋmlaforme compl. indét.être saleyǝr hʋmlǝ tǝmǝr taaforme compl. indét.être fatiguéhʋmlǝ yǝr nin taaforme compl. indét.être châtié par quelqu'unhʋmlǝ sǝlǝm taaforme compl. indét.soûlé
hʋmlǝ sǝlǝm taaforme compl. indét. dehʋ̀mlǝ̀
hʋmlǝ yǝr nin taaforme compl. indét. dehʋ̀mlǝ̀
hʋ́návar.indét.fǝ́nácfàsǝ̀séɖǝ̂fǝ́návar.indét. dehʋ́nán1graine de fonio sans pelliculeA pǝ sa afe hʋna ka mǝtǝ.On ne prépare pas la pâte du fonio non-pilé.2innocenceMǝ nin na ya hʋna.Je suis innocent.
hʋ́nɖǝ́var.indét.fǝ́nɖǝ́4hónɖǝ́2cffǝ́nɖǝ́4var.indét. dehʋ́nɖǝ́vi H1se gonfler (comme un ballon)Kpɔnʋ hʋnɖa.Le pain s'est gonflé.Yǝr hʋnɖʋ.L'homme se fâche et montre de l'orgueil.
hʋ́nɖʋ́1var.indét.fǝ́nɖʋ́1cffǝ́nɖʋ́nvar.indét. dehʋ́nɖʋ́2n1kʋ, tǝplumeƖ kpasʋ camar hʋntǝ.Il déplume la poule.2écorcecalhʋnɖʋforme compl. indét.plumeƖ hʋntǝ kpasa.Ses plumes sont enlevés.hʋnɖʋ ciforme compl. indét.poiluñe hʋntǝ ka ɩ tɛnʋ rɛɛforme compl. indét.1être poilu2lame indigène, surtout pour raser la têtemǝla kʋr hʋntǝforme compl. indét.le mil n'a pas réussi (on ne voit que les gousses)
hʋ́nɖʋ́2var.indét.fǝ́nɖʋ́2fǝ́nɖʋ́nhʋnɖǝncfàlàrɔ̂ɔàtànɖǝ̌càkɔ̀ɩ́sı̌cálhʋ̀nɖʋ̌cálhʋ̀nɖʋ̌cámǎrcámpǎrcámpěcáŋkpárʋ̌cáŋkpásɩ̀sǝ̂càtɔ̀cɛ́yáɖǝ̂fǝ́nɖʋ́2var.indét. dehʋ́nɖʋ́2hʋ́ntǝ̂kɩ́kɩ́kɩ́kɩ́ɩʋ̀kpɛ̀rkpɛ́rʋ́kúrtɨ́ càmǎrkʋ̀tǝ̀cǝ́cɛ́ɖǝ̂kʋ̀tǝ̀wásǝ̂sùtɨ̀rwórǝ́ŋkʋ̂yàa2yáɖǝ̂nkʋ, ñɩlame indigène, surtout pour raser la tête
hʋnɖʋ ciforme compl. indét. dehʋ́nɖʋ́1
Hʋ̂nlárʋ́var.indét.Fǝ́lántàFǝ́nlántɩ̀Fǝ̂nlárʋ́Hʋnlarǝnnkʋ, ñɩPeulh
hʋ̂nlʋ̀làcfhʋ̀láŋlʋ́ɖǝ̂ngésier
hʋ́ntáyálɔ̂var.indét.àhʋ́ntáyálɔ̂fǝ́ntáyálɔ̂fǝ́ntǝ̂tálâncfàhʋ́ntâyálɔ̂láʋ̂nnka, sǝdésert
hʋ́ntǝ̂cfcálhʋ̀nɖʋ̌hʋ́nɖʋ́2nlaine, plumes, poil
hʋ́ŋkpɛ́lǝ̂mvar.indét.fʋ́ŋkpɛ́lǝ̂mnpoil de bras
hʋɔ mɩ tɛ n'Asɛforme compl. indét. dehɔ̀ʋ
hʋ̀rvar.indét.fǝ̀rcfàkàntʋ̌ànǝ́sɔ̂ànǝ́sɔ̂ñǝ̀ŋkǝ̀nɩ́gérondifhʋ̀rʋ̌vt B1avoir la diarrhée
hʋ̀rápàvar.indét.fǝ̀rápàhʋrapananɩ, waplastique, caoutchouc
hʋrapanavar.indét. dehʋ̀rápà
hʋ́rtǝ̂dérivatif nominal, classe -∅/-tǝhʋ̀nkʋ, tǝjugement
hʋ̀rtʋ̌var.indét.fǝ̀rtʋ̌cffǝ̀rtʋ̌var.indét. dehʋ̀rtʋ̌nkʋ, ñɩcuvette en plastique
hʋ̀rʋ̌var.indét.fʋ̀rʋ̌ngérondifhʋ̀rnkʋ, ñɩcicatrice d'une plaie
hʋsevar.indét. dehʋ̀sʋ̌
hʋ̀sênka, sǝpetit poumon
hʋ̀sǝ̌var.indét.fʋ̀sǝ̌cfcàrcàrfʋ̀sǝ̌var.indét. dehʋ̀sǝ̌hɛ̀nàasǝ̌nàasǝ̌nùtɨ̀nùtɨ̀gérondifhʋ̀sʋ̌vt B11tannerƖ hʋsǝ wǝn tɛnʋ.Il a tanné la peau de la chèvre.2dompter des animaux, dresser des boeufs3faire perdre totalement la richesse ou la forceWɩsɔ ŋka hʋsǝ karka.Cette maladie apauvrit (affaiblit) beaucoup.4fatiguer quelqu'un
hʋ̀sʋ̌var.indét.fʋ̀sʋ̌nhʋsecffʋ̀sʋ̌nvar.indét. dehʋ̀sʋ̌gérondifhʋ̀sǝ̌nkʋ, ñɩpoumon
hʋ̀tǝ̌var.indét.fʋ̀tǝ̌cfɖǝ̀pɛ̀tǝ̀pɛ̀tǝ̀tàrvt B1entremêler, insérer, malaxer, mélangerƖ hʋtǝ tɛtǝ.Il a malaxé la terre.Ɩ hʋtǝ amɛla n'afe.Il a mélangé le mil avec le fonio.Ɩ hʋtǝ tǝntɛntǝ.Il a mélangé la parole.
hʋ́tǝ́nvar.indét.fʋ́tǝ́cffʋ́tǝ́var.indét. dehʋ́tǝ́nvt H2ndétruire ou louper par accidentyǝr hʋtǝn tɛtǝforme compl. indét.mourir
hʋ́tǝ́rǝ̂m2var.indét.fǝ́tǝ́rǝ̂m2cffǝ́tǝ́rǝ̂m1fǝ́tǝ́rǝ̂m2var.indét. dehʋ́tǝ́rǝ̂m2ncerveau
hʋ̀tʋ̌var.indét.kɔ̀sʋ̌n1cfkɔ̀sʋ̌nkʋ, ñɩcorhʋtʋciforme compl. indét.propriétaire du cor
hʋtʋciforme compl. indét. dehʋ̀tʋ̌
hʋ́ʋɖǝ̂var.indét.fʋ́ʋɖǝ̂cffʋ́ʋɖǝ̂var.indét. dehʋ́ʋɖǝ̂ncorbeille
hʋ̀ʋrvar.indét.fʋ̀ʋrcffʋ̀ʋrvar.indét. dehʋ̀ʋrhʋ́ʋrɩ̂nkɔ̀wòŋkǝ̀vi B11garder rancuneN laʋ-m n'ʋ sa mǝ taa, mǝ hʋʋr.Tu m'as fait du mal et je garde rancune.Ahʋsǝ hʋrʋ na ɩ kutɨfɨɖɨ kǝna, ɩ pǝ hʋrʋ na ɩ nɔ. (Wʋtǝkpɨso)Le pauvre ne manifeste pas visiblement sa rancune. (Proverbe)2gonfler, se ramollirCɛ hʋʋra.Les graines du néré sont gonflées sur le feu.
hʋ́ʋrɩ̂ncfhʋ̀ʋrnA pǝ tʋkʋ hʋʋrɩn t'ɔ ntǝr.On ne gagne rien dans la rancune.