Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

l


loor naŋkpɔn liru3forme compl. indét. denàŋkpɔ̂n
loor ñǝlmaforme compl. indét. deñǝ̀lmá
loor ñǝlma hɩsǝrɔ2forme compl. indét. delôor1
loor ñǝlma hɩsǝrɔ3forme compl. indét. deñǝ̀lmá
loor ñǝsa1forme compl. indét. delôor1
loor ñǝsa2var.indét. deloor mɨn2forme compl. indét. demɨ̂n
loor ñǝsa3var.indét.far3loor mɨn3forme compl. indét. deñǝ́sá
loor ñǝsǝtɛrasǝ1forme compl. indét. delôor1
loor ñɩsǝ liroforme compl. indét. deliro
loor ñɩsǝ lirɔ1forme compl. indét. delôor1
loor ñɩsǝ lirɔ2forme compl. indét. deñɩ́sǝ̂
loor ñunforme compl. indét. deñûn
loor rɛm1forme compl. indét. deɖɛ̂m
loor rɛm2forme compl. indét. delôor1
loor sansǝ kanʋ1forme compl. indét. dekànʋ̂
loor sansǝ kanʋ2forme compl. indét. delôor1
loor sansǝ kanʋ3forme compl. indét. desánsǝ̂
loor wara mɨn1forme compl. indét. delôor1
loor wara mɨn2forme compl. indét. demɨ̂n
loor wara mɨn3forme compl. indét. dewárá
loor wɔmforme compl. indét. dewɔ̀m
loor wɔwʋ1forme compl. indét. delôor1
loor wɔwʋ2forme compl. indét. dewɔ̀wʋ̌2
loor yǝpa n'ɩ ñamforme compl. indét. deñàm
lor1ntisserand
lor2var.indét. dewɔ̀wǝ́nlěr
lòrvt B1tituber à cause de l'eau portée sur la têteLem lorʋ-ɩ.L'eau la fait tituber.lor wʋtɔforme compl. indét.parler obscurément
lor wʋtɔforme compl. indét. delòr
loranvar.indét. deɖèrɔ̀
lòrǎn1var.indét. delèrɔ̌
lòrǎn2cfɖèrɔ̀lèrɔ̌nka, sǝtraverse du toit, chevron
lòrlòridéorapidement comme enfantƖ se lorlor.Il cour rapidement (comme un enfant).
losǝvar.indét. demùsɨ̀
lòsǝ̀cfmùsɨ̀vt1emprunter des boeufs pour une dot2tricher
lotǝhiɖu1var.indét.lɔ̀ntàhı̀ɖǔ1njabot
lotǝlivar.indét. delʋ̀tʋ̀rê
lotǝli1var.indét. delotorɩ1
lotorɩ1var.indét.lotǝli1nloterie
lotorɩ2var.indét. delʋ̀tʋ̀rê
lɔ̀1var.indét.lanadv
lɔ̀2var.indét.lɔlcfkɔ̀tɨ̀uvi B2rester coincé en haut après avoir lancéƖ tɛ rahonɖǝ, ɖǝ lɔ tu rɛɛ.Il a lancé la massue et elle est resté coincée dans l'arbre.
lɔkǝAnglais (lock)nɩ, wacadenas, serrure
lɔlvar.indét. delɔ̀2
lɔ̀lcfkʋʋsǝvar.indét. dekpèsǝ̀tàsǝ̌vt B1ajouter, appliquer, couvrirƖ lɔl alɔlɔ ka mǝtǝ rɛɛ.Elle a ajouté les restes de la pâte dans la marmite sur la pâte.lɔl yǝr rɛɛforme compl. indét.se coucher sur quelqu'unƖ lɔl mǝ rɛɛ.Il s'est couché sur moi.
lɔl yǝr rɛɛforme compl. indét. delɔ̀l
lɔlɩnnñɩ, ñɩlongueur
lɔ̀mvt B1agrandir en connaissance, maturer, mûrir, connaı̂tre la différence entre le bon et le mauvais, devenir intelligentYo ŋka lɔm lɛn.Cet enfant connaı̂t la différence entre le bon et le mauvais (est mûr), (en joie).hɔɔr taa lɔm lɛn2forme compl. indét.être en joie
lɔncesǝrnpoitrine
lɔ̀ncǝ̀sɛ̀mǝ̂rcfàcáɖǝ́2var.indét. deàcɔ́ɖǝ́2àcáfǝ́lɔ̂var.indét. deàcáhʋ́lɔ̂àcáhʋ́lɔ̂àkúnàŋkúàlɔ́ŋkpènɖǝ̌àsǝ́nsɛ̀mɔ̂àsɨ́móàsɨ́mpı̀tı̌cákǝ́máyı̌cámpı̀sɨ́ kpǎrfàrànsǝ́ ásɨ́mófàʋfàʋfɛ̀kǝ̀fɛ́kʋ́hàrǝ̀ntʋ̂kàŋkǝ̀lâʋkpèlʋ̌lɔ̀nhʋ̀lmǝ́rsı̌2var.indét. de22nànɖı́rǒtàfásǝ̌tàpǝ̀sı̌tɩ́ʋwɔ́làwɔ̀lànɖǝ, yapigeon, colombe de la brousse
lɔ̀nhʋ̀lmǝ́rsı̌var.indét.lɔnhʋlmǝrsinsufǝlm1cfàcáɖǝ́2var.indét. deàcɔ́ɖǝ́2àcáfǝ́lɔ̂var.indét. deàcáhʋ́lɔ̂àcáhʋ́lɔ̂àkúnàŋkúàlɔ́ŋkpènɖǝ̌àsǝ́nsɛ̀mɔ̂àsɨ́móàsɨ́mpı̀tı̌cákǝ́máyı̌cámpı̀sɨ́ kpǎrfàrànsǝ́ ásɨ́mófàʋfàʋfɛ̀kǝ̀fɛ́kʋ́hàrǝ̀ntʋ̂kàŋkǝ̀lâʋkpèlʋ̌lɔ̀ncǝ̀sɛ̀mǝ̂r2var.indét. de22nànɖı́rǒsufǝlm2tàfásǝ̌tàpǝ̀sı̌tɩ́ʋwɔ́làwɔ̀lànñɩ, ñɩpintade à poitrine blanche
lɔ̀ntàhı̀ɖǔ2var.indét.lotǝhiɖu2cfàhʋ́ɖǝ́àkpàntâr2àkʋ̀kòlʋ̌ànàmpùtǔànı́wâàsǝ̀kǝ̀tǝ̀mǝ̂ràsǝ̀sêàsɨ̀mpɨ́rkpàpààtʋ̌áwârcàhʋ́tʋ́càlsɛ̀sǝ̌rcǝ́pǝ́ncǝ́pǝ̌nɖâʋɖǝ́mɖǝ̀ntàmkɔ̀ntǝ̀rànâkólǝ̂mkpàsǝ̀wàlêkpásʋ̂kpɔ̀n̂kùnùkúnúkùrǒlɨ̀kɨ̀tàfǝ̀tʋ̌mɨ́nɖɔ́ñǝ́sǝ́kpáràsànɖàñǝ̂msǝ̂msênsénɔ́tàlàmɔ́cı̌téltóltútɨ̂tʋ̀mátǝ̌2wɔ̂ɔrwɩ̀sɔ̌yélǝ́mn1jabot2goitre
lɔ́ntǝ́var.indét.lɛ́ɔtǝ́lɔtǝcflǝ́sǝ́vt H1accrocherƖ lɔntǝ kparɔ ka tʋka rɛɛ.Il a accroché le fer sur le seau.Ɩ kpa loor taa n'ɩ lɔntǝ.Il est à moitié monté dans la voiture.yǝr lɔntǝ nampir ka lu tɛɛ n'ɩ sǝʋforme compl. indét.se pendrelɔntǝ ninforme compl. indét.enlacer les doigtslɔntǝ tuforme compl. indét.grimperlɔntǝ wʋtasǝ, tǝntɛntǝforme compl. indét.parler rapidementmǝlʋ mǝtǝ n'ɩ lɔntʋforme compl. indét.viprendre plus que l'autrelɔntǝ tu ahulasɨ taaforme compl. indét.enchevêtrer
lɔntǝ ninforme compl. indét. delɔ́ntǝ́
lɔntǝ tuforme compl. indét. delɔ́ntǝ́
lɔntǝ tu ahulasɨ taaforme compl. indét. delɔ́ntǝ́
lɔntǝrɔnagrafe
lɔ̀nyǝ́ɖǝ̂var.indét.yɩɖǝ1cfyǝ́ɖǝ̂yɩɖǝ3nmamelon
lɔ̀ŋkɔ́kʋ́var.indét.làŋkókʋ́n2cflàŋkókʋ́n1nkʋ, ñɩhomme avec une grande poitrine
lɔ̀ŋkpélkpêlvar.indét.lɔŋkpelkpelnañaŋkpel1cfñaŋkpel2nhaut de la poitrine, intérieur de la poitrine
lɔ̂ɔrvar.indét.laŋkǝrcfhǝ̀lɔ̌tǝ́mɔ́nɖǝ, yapoitrinehaa lɔɔr2forme compl. indét.donner permission, autoriser
lɔ̀pǝ̀lɔ̀pǝ̌nriz de SORAD
lɔ́sǝ̌1var.indét. decɛ̀
lɔ́sǝ̌2var.indét. defàlsǝ̀
lɔ̀sǝ̌cfcàlsǝ̀cɛ̀cɛ̀lcɛ̀lsǝ̌cɛ̀lsǝ̌hɛ́mhɛ́mkɔ̀rʋ̌lʋ̀lmɩ̀sǝ̀nàmpǔtǝ̀ŋkǝ̌wâarvt B11changerƖ lɔsǝ kɔrʋ.Il a changé de pays.2perdre le temps, tarderNtǝ lɔsǝ-na-m.C'est ça qui m'a tardé.lɔsǝ akpɔɖǝ (akpɔla)forme compl. indét.arriver à l'âge de pubertélɔsǝ alʋatǝ2forme compl. indét.perdre le tempslɔsǝ hɔɔr2forme compl. indét.changer de vie (dans le sens positif et négatif)lɔsǝ lakasǝforme compl. indét.se repentirlɔsǝ mɔsǝmforme compl. indét.vacillerlɔsǝ sɨwi na mǝlaforme compl. indét.faire le troclɔsǝ taasǝr taaforme compl. indét.viderlɔsǝ tɛnʋforme compl. indét.développerlɔsǝ wɛrtǝforme compl. indét.se repentirlɔsǝnforme compl. indét.changer d'avisYǝr ñɩ tan s'antaʋn lɔsǝtǝ wɛ ɩ lakasǝ taa.Cet homme n'est pas comme autrefois. Il y a un changement dans son comportement.
lɔsǝ alʋatǝ1forme compl. indét. deàlʋ̀átǝ̂
lɔsǝ alʋatǝ2forme compl. indét. delɔ̀sǝ̌
lɔsǝ hɔɔr1forme compl. indét. dehɔ́ɔ̂r
lɔsǝ hɔɔr2forme compl. indét. delɔ̀sǝ̌
lɔsǝ lakasǝforme compl. indét. delɔ̀sǝ̌
lɔsǝ mɔsǝmforme compl. indét. delɔ̀sǝ̌
lɔsǝ sɨwi na mǝlaforme compl. indét. delɔ̀sǝ̌
lɔsǝ taasǝr taaforme compl. indét. delɔ̀sǝ̌
lɔsǝ tɛnʋforme compl. indét. delɔ̀sǝ̌
lɔsǝ wɛrtǝforme compl. indét. delɔ̀sǝ̌
lɔsǝnforme compl. indét. delɔ̀sǝ̌
lɔsǝrnéchangeur
lɔtǝvar.indét. delɔ́ntǝ́
lɔ́tǝ́vt H1rembourserA lɔtǝ-ɩ ɩ warasǝ.On l'a remboursé.lɔtǝ yǝr awɔr taaforme compl. indét.remplacer, changer de place, s'asseoir à la place d'un autreʋ lɔtʋ fɛ nɩforme compl. indét.après un peu de temps
lɔtǝ yǝr awɔr taaforme compl. indét. delɔ́tǝ́
lɔtɩnɩ, waqui
lɔʋtǝ1cflʋ̀tǝ̌vt B1gêner
lɔʋtǝ2var.indét. delʋ̀tǝ̌
luvar.indét. delı̀
var.indét.len2lon4cflênnáasǝ̂nàŋkpɔ̂nngorgekpa lu tɛɛ2forme compl. indét.embrassernaasǝ lu tɛɛ1forme compl. indét.sous les genouxlapǝ lakǝ na ɩ lu tɛɛforme compl. indét.hypocriteƖ nɔ wʋtʋ na nɩ lapǝ lakǝ na ɩ lu tɛɛ.Il pense autrement qu'il parle.wɛ yǝr ka luforme compl. indét.aimerwʋʋ lu tɛɛforme compl. indét.au pied d'une montagnelon mǝtǝforme compl. indét.mil pour des cérémonieslu kɔr yǝrforme compl. indét.désirerMǝ lu kɔr-ɩ sɛ ma-n-ɩ rǝ cɔ.J'ai le désir de rester avec lui.
var.indét.lun1acteurlúrdérivatif nominal, classe -∅/-tǝlùtɨ̀vt B3fabriquer en tournantLur luku hakui.Le forgeron fabrique les houes.Ɩ lu tǝntɛntǝ.Il fabrique des histoires.lu sin, maan, akumlaforme compl. indét.taper les animaux ou les graineslu afe k'akutaforme compl. indét.tourner en versant!Lu afe fɛ n'n kan mɨlɨm n'n yɔ.Il faut verser le fonio avant de mettre la farine.manɖʋ luɖɨforme compl. indét.cartoucheƖ mul (hul) ka manɖʋ n'ɩ cǝl lula ka naal.Il a ouvert le rifle encore et il a mis deux cartouches.luku resɩforme compl. indét.rêver
lu afe k'akutaforme compl. indét. de
lu akutaforme compl. indét. deàkùtı̌r
lu kɔr yǝrforme compl. indét. de
lu sin, maan, akumlaforme compl. indét. de
lu tɛɛ lapǝforme compl. indét. delàʋ
lú tɛ̂ɛ tàaʋvar.indét.taaʋnespéranceƖ taa ɩ lu tɛɛ s'ɩ naŋkpel kaa s'ɩ ha-ɩ camar.Il espérait avoir une poule de son oncle.