Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

n


nconjavec!Wal n kan. ??Va et reviens! (Bon voyage!)Ma-n-ña, ɖǝ walʋ Kara.Toi et moi, nous irons à Kara.
ǹ1pron pers sujtu?N tan warasǝ, n ɖa yaʋ mǝla acanɖǝ.Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter un sac de mil.2pron pers objteAhaan, mǝ na-n kǝlɛ. Ya ña mɩl-na na?Ha, je t'ai vu. N'est-ce pas toi qui a volé?Aʋ, mǝ yo ŋka na, ar wɩsɔ kǝlɛ n'ʋ carʋ-n sǝn?Oh, mon enfant, quelle est cette maladie qui te dérange ainsi?3pron pers poss sington, ta, tesNnǝ n yo pǝ sɛ lem, nɩ ka wɛ asɨma, ka kpa wɩsɔ.Si ton enfant ne se lave pas et son corps est sale, il sera malade.Ɖǝɖǝ mǝ tʋ sɛ mǝ kan n tɛ, ama mǝ ta cɔ.Hier je voulais venir chez toi, mais je n'ai pas eu le temps.
n ɖa wɔsǝ ntǝr rɛɛforme compl. indét. dewɔ̀sǝ̀
n kpa n tɛ-ɔ huyɔforme compl. indét. dekpá
n lapaforme compl. indét. delàʋ
n nɩ yavar.indét. deñǝ̀mɔ́
N ñǝlʋ sǝn?forme compl. indét. deñǝ̀l
ǹ ñɩ̀ yàcfñǝ̀mɔ́conjpeut-être
N sokʋ-m ya?forme compl. indét. de
n wɛ nɔ ka rǝnaaforme compl. indét. denɔ́2
n'ɩ naforme compl. indét. de1
na1forme compl. indét. de1
na2var.indét. denɛ́
na3var.indét. denɩ́
1var.indét.anaaʋnaanaarnaartǝnaaʋcfyèlǝ̂macteurnàrdérivatif nominal, classe -∅/-tǝnartǝforme compl. indét. de1vt H2voir, trouver quelque chose qu'on a perduƖ na tʋka.Il voit le seau.N na mǝ naŋkpɔn, n ɖa na mǝ nir.Tu vois mon pied, tu ne verras pas mon doigt. (Je ne peux pas voler.)Nnǝ n ci-tǝ, n na-tǝ. (Wʋtǝkpɨso)Si tu le veux, tu le vois. (Sois prêt à supporter les conséquences de ce que tu as provoqué.) (Proverbe)n'ɩ naforme compl. indét.jamaisNa ɩ fisu wɛʋ taa, ɩ ta mɩl n'ɩ na.Durant sa vie, il n'a jamais volé (et il a vu).A na lɔ?Qui sait?na1forme compl. indét.cfhùsɨ̀pɨ̀tɨ̀tǝ̀ŋkǝ̌yèmlǝ̀être sobreSǝlǝm ta kʋ-m, mǝ na.Je n'étais pas ivre, j'étais sobre.kamɩ naforme compl. indét.éclairerna asɛciforme compl. indét.avoir ses règlesna haaforme compl. indét.voir commentna honɖɔ2forme compl. indét.avoir ses règlesna kʋñʋnforme compl. indét.souffrirna mǝ kʋñʋnforme compl. indét.avoir compassion ou miséricordepǝ na wʋr na ñǝsǝrforme compl. indét.cupide (vouloir ce qu'on voit)na ñǝsǝrforme compl. indét.voir de prèsna tǝntɛntǝforme compl. indét.avoir des problèmesna yalforme compl. indét.coucher avec une femme, avoir des relations sexuellesna yǝr ka laʋn taaforme compl. indét.avoir seconde vueyǝr ta naforme compl. indét.innocent, êtreyǝr nawaforme compl. indét.coupable, être?M'a na sǝn...forme compl. indét.regretterʋ ta na-mforme compl. indét.s'en ficherna yǝr rɛɛforme compl. indét.constater que quelqu'un fait quelque chosenartǝforme compl. indét.dérivatif nominal, classe -∅/-tǝ1révélation, vision, action de voirkʋñǝmǝn nartǝforme compl. indét.miséricorde
2var.indét.1advpartNñɩ walʋ-na mǝ wara.C'est lui qui va derrière moi.
3postpparticule à la fin d'une phrase rélativeƖ kan wontǝ na, ɩ wʋtǝn-m.Quand il est venu, il m'a parlé.
4var.indét.nan111cf5var.indét. deyɛ́2interrinterrogative qui suit les nomsMǝ lakǝ ña rɛɛ-ɔ nɔ?Je le fais pour toi?
5cfnɛ́nɩ́interrparticule interr. (qui suit noms, et montre qu'on n'accuse pas)
6var.indét. de3
1postpprendre quelque chose de quelqu'un sans leur volontéƖ mʋ warasǝ ka yǝra na.Ɩ mʋ yǝra n'ɔ warasǝ.Il a pris de l'argent des gens (sans leur volonté).Ɩ mʋ warasǝ ka yǝra cal.Il a pris de l'argent des gens (avec leur volonté).
2var.indét.nnǝ1cfńnǝ́1prép1avecƖ walʋ ayʋkʋ na ɩ huru ka ɩ nin taa.Elle va au marché avec son sac à la main.2parƖ mʋ yǝra n'ɔ warasǝ na teɖǝ.Il reçoit de l'argent des gens par la fenêtre.3auprès de, versNa Lema hɔlǝn taa ɩ cɔsǝ ɩ ci.Il a installé son père vers la ville de Lomé.4et5dena nɩ sǝ fɛforme compl. indét.afin que, avant que, pour queNa yǝr-wontǝ-rɛɛ-ɔna,forme compl. indét.C'est parce que, C'est à cause d'une personne que...
1var.indét. de2
2prép1aprèsƖ waal ɖɨtɨwila walʋ ɩ na sɛ wa yaa-ɩ.La petite soeur de son mari va après lui parce qu'ils l'appellent.2à son tourCer ɩ li n'ɩ wal Anatǝ na.Le lendemain il est allé voir Anatǝ à son tour.
na asɛciforme compl. indét. de1
na haaforme compl. indét. de1
na honɖɔ1forme compl. indét. dehònɖɔ̌
na honɖɔ2forme compl. indét. de1
na hɔɔr kʋɖǝmǝrforme compl. indét. dehɔ́ɔ̂r
na kʋñǝmǝnforme compl. indét. dekʋ̀ñʋ̌n
na kʋñʋnforme compl. indét. de1
na mǝ kʋñʋnforme compl. indét. de1
na mǝ ninforme compl. indét. denı́r
na nantǝ taa renforme compl. indét. deɖên
na nɩ sǝ fɛforme compl. indét. de2
na ñǝsǝrforme compl. indét. de1
na tǝntɛntǝforme compl. indét. de1
na w'añǝmǝnforme compl. indét. deàñʋ̌n
na wa ñunforme compl. indét. deñûn
na yalforme compl. indét. de1
na yǝr ka laʋn taaforme compl. indét. de1
na yǝr ka telaforme compl. indét. detèlà
na yǝr rɛɛforme compl. indét. de1
Na yǝr-wontǝ-rɛɛ-ɔna,forme compl. indét. de2
naavar.indét. de1
nâa1cfnàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2nñɩ, ñɩtaureau, vache, bovinnaa nɨmforme compl. indét.beurre (vache huile)
nâa2cfàñɨ́ŋkpɔ́ɖǝ́àñɨ̀ŋkpɨ̀mɔ̌cámǎrkánámɩ́lɨ̀lsɨ̀nàfàɖǝ́nàfàlû2nàlʋ̀kʋ̀1nànʋ̀ʋ̂rsɨ̀mtǝ̀rɔ̌túnɖɨ̂wúlncent francs CFAnaa kʋɖǝmforme compl. indét.100 francs CFA, 100 francs, cent francsnaan nɩɩlforme compl. indét.200 francs CFA Ʋ ʋ ʋ́ ʋ̂ ʋ̀ ʋ̌ ç Ɖ ɖ ḿ m̂ m̀ ń n̂ ǹ ŋ Ŋ ñ Ñ (Wʋtǝkpɨso) (Proverb) (Proverbe)
naa holforme compl. indét. dehól
naa kʋɖǝmforme compl. indét. denâa2
naa nɨmforme compl. indét. denâa1
naa wanforme compl. indét. dewán2
nàahʋ́sʋ́var.indét.nahʋsʋcfnâa1naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2nkʋ, ñɩplante médicinale dont on utilise les racines pour les cure-dents et les feuilles pour calmer les boeufs
nâaladjdeux
naalǝmvar.indét. denàlǝ̂m
naan kʋkoɩsǝforme compl. indét. dekòkòyɔ̂1
naan mɨmforme compl. indét. demɨ̀m
nâan nàhǝ̀ntɛ́nɖǝ̂var.indét.nâan nàhǝ̌ntónɖǝ̂nsandalette de peau de vache portée par les chasseurs ou les danseurs
naan nɩɩlforme compl. indét. denâa2
naan pɔyɔvar.indét. denampɔyɔ
naana1nmaman
naana2var.indét. denáʋná
naancifakʋndestruction, en ruine
naaŋkɔsɩHaoussaTemnboucher qui tue des boeufs
naapincfnâa1nàahʋ́sʋ́naasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2nvache noire
naarvar.indét. de1
náarnseconde vuenaarciforme compl. indét.charlatan
naarciforme compl. indét. denáar
naartǝvar.indét. de1
náasǝ̂cfnàŋkpɔ̂nnjambe (des hanches jusqu'aux pieds)naasǝ hɔtǝ3forme compl. indét.var.indét.naasǝ sʋrasǝ2nchaussettes de chasse, des bandes de pagne que les chasseurs enroulent sur les pieds pour la chasse?N ci s'n wal lakʋ, hɔʋ naasǝ hɔtǝ.Si tu veux aller à la chasse, il faut bander les pieds.hɩnɖǝ yǝr naasǝ rɛɛforme compl. indét.se coucher sur les genoux de quelqu'unkur (fetǝ) yǝr naasǝ tɛɛforme compl. indét.agenouiller, rendre obéissance, hommage, honorer quelqu'unnaasǝ lu tɛɛ2forme compl. indét.sous les genouxnaasǝ sǝpaforme compl. indét.avoir les jambes paralyséesnaasǝ tǝŋkǝrɔ1forme compl. indét.npantalonɖǝ yǝr naasǝ tɛɛforme compl. indét.se soumettre à quelqu'unsǝnɖǝ naasǝ taaforme compl. indét.rester debout
nàasǝ̌cfcàrcàrɖɔ̀nfʋ̀sǝ̌var.indét. dehʋ̀sǝ̌hatǝ mɨnforme compl. indét. dehátǝ́hɔ̀rsǝ̀hɛ̀hʋ̀sǝ̌hʋ̀sǝ̌mɨ̀mnùtɨ̀nùtɨ̀tɨ̀lvt B1corriger, discipliner, dominer, effrayer, maltraiter, persécuter, menace
naasǝ hɔtǝ1var.indét. denaasǝ hɔtǝ2forme compl. indét. dehɔ́tǝ̂
naasǝ hɔtǝ3var.indét.naasǝ sʋrasǝ2forme compl. indét. denáasǝ̂
naasǝ hɔtǝ4forme compl. indét. denàŋkpɔ̂n
naasǝ len tɛɛforme compl. indét. denàŋkpɔ̂n
naasǝ lu tɛɛ1forme compl. indét. de
naasǝ lu tɛɛ2forme compl. indét. denáasǝ̂
naasǝ nahǝmpǝparcfnàhǝ̀npı́rnɖǝ, yagros orteil
naasǝ sǝpaforme compl. indét. denáasǝ̂
naasǝ sirasǝforme compl. indét. denàŋkpɔ̂n
naasǝ sʋrasǝ1var.indét. denaasǝ hɔtǝ2forme compl. indét. dehɔ́tǝ̂
naasǝ sʋrasǝ2var.indét. denaasǝ hɔtǝ3forme compl. indét. denáasǝ̂
naasǝ tǝŋkǝrɔ1forme compl. indét. denáasǝ̂
náasǝ̂ tǝ̀ŋkǝ̀rɔ̌nka, sǝpantalon
naasǝ warasǝforme compl. indét. denàŋkpɔ̂n
naasǝhɔtǝvar.indét. denaasǝ hɔtǝ2forme compl. indét. dehɔ́tǝ̂
naasǝtǝnkʋ, tǝpunition
naasɛmcfnâa1nàahʋ́sʋ́naapinnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2nvache rouge
naasɩvar.indét. denaàsı̌
naàsı̌var.indét.naasɩnasinan1ɩ, wagrand-mère2maison dans la cour pour l'ancêtre femelle