Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

n


nàhǝ̀ntɛ̀ná tɛ́nɔ̌nlanière
nahǝntɛna tɛsǝforme compl. indét. detɛ́nɔ́
nàhǝ̀ntɛ́nɖǝ̂var.indét.nahǝntoɖǝ1nàhǝ̌ntɔ́nɖǝ̂cfàkóɖúàlàntǝ̂ràtɨ̀pɨ̀àtʋ̀lʋ̀àwǔàyɔ̀tǝ̂rcèkǝ̀tʋ̌hótàlɔ̂kàmpı̀ŋkùkàtɛ́kâ2var.indét. dekpàtɛ́kâ2kpàɖǝ̀wɔ̀wʋ̌kpàtɛ́kâ2kpɛ́rʋ́ñǝ́sǝ́nárǝ̂mnı́n sı̀rǒpàntǝ̀lʋ̂pǝ̀sǎʋsàryêsàryêsátǝ́rsı́rɔ́sʋ̀sɛ́tǝ̌tàkʋ́tàlwɔ́tǝ̂ háatǝ̂tɛ̀mɖǝ̂tɨ́rɨ́kôwɔ̀wʋ̌2yalasiuyı̀kɨ̀rncuir, chaussureasiu nahǝntɛnaforme compl. indét.chaussure ferméenaan nahǝntɛnaforme compl. indét.sandales faites avec cuir (de bœuf)loor nahǝntɛna2forme compl. indét.sandales plan-quinquinalnahǝntɛna maɖǝ2forme compl. indét.cordoniernahǝntɛnsǝforme compl. indét.petites chaussures
nahǝntɛnsǝforme compl. indét. denàhǝ̀ntɛ́nɖǝ̂
nahǝntoɖǝ2var.indét. desàryê
nàhǝ̀ntɔ̂var.indét.nahǝntannka, sǝplante du pied
nàhǝ̀ŋkpáɖǝ̂nmollet
nahǝraʋnkʋ, ñɩhomme, poule ou bête à longues pattes
nahɨɖun1cftɨ̀lkúnarbre dont on emploie les feuilles pour fabriquer le fromage
nahɨɖun2var.indét. detɨ̀lkú
nahonvar.indét. deɖǝ̀ŋkpâr2
nahuvar.indét. denàwǔ
náhʋ̀lʋ̀cfnâa1nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2nkʋ, ñɩsabot des bovidés
nákǝ́nvitrouver
nakɔsɩnɩ, watondeur
nàkʋ̀var.indét.nàkʋ̀nadjneuf (9)
nàkʋ̀nvar.indét. denàkʋ̀
nàkpàrsʋ̂cfàfàpèàkànɖǝ̌1nâa1nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2nkʋ, ñɩvieux boeuf
nakpelvar.indét. denàŋkpêl2
nálcfɖǝ̀kʋ̀r(r)wàlvi H1marcher comme les grands types
nalǝlǝnforme compl. indét. delǝ̀lǝ̂n
nàlǝ̂mvar.indét.naalǝmcfnâa1nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2nlait de vachenalǝm aŋkɔnɖǝ2forme compl. indét.crème (lait coagulé)nalǝm ceɖǝforme compl. indét.dent de laitnalǝm kamǝrforme compl. indét.fromagenalǝm kan ɖǝyatǝyatǝ2forme compl. indét.former des caillésnalǝm lɛnɖǝlɛnɖʋforme compl. indét.var.indét.nalǝm lɛnɖǝlɛnɖǝncrème qui couvre légèrement le lait
nalǝm aŋkɔnɖǝ2forme compl. indét. denàlǝ̂m
nalǝm ceɖǝforme compl. indét. denàlǝ̂m
nalǝm kamǝrforme compl. indét. denàlǝ̂m
nalǝm kan ɖǝyatǝyatǝ1forme compl. indét. dekàn
nalǝm nɨmforme compl. indét. denɨ̂m
nalǝmhiɖɨvar.indét.nalǝmhilanplante épineuse, cactus esp.
nàlǝ̀mhı̀ɖùnarbre dont la sève est mélangée dans le lait pour faire le fromage
nàlǝ̀nsárɔ́var.indét.nalǝmsarɔsarsaran1cfàlúkútɨ̀ñàɖʋ̌kùtɨ̀hónɖǝ̂ñàɖǝ̀ñáɖʋ́póntákásʋ̌sarsaran2nka, sǝaraignée d'eau
nalǝnsǝmǝrcfnâa1nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2n1ɖǝ, yalangue de boeuf2mil brun
nalǝŋkamǝrnɖǝ, yafromage
nàlɛ́mnɩ, wabracelet de tige de mil
nalɨvar.indét. deɖǝ̀tòl
nalʋkʋvar.indét. denànʋ̀ʋ̂r
nàlʋ̀kʋ̀1cfnâa2nànʋ̀ʋ̂rnétable de boeuf
nalʋʋrvar.indét. denànʋ̀ʋ̂r
námcfkòkòyɔ̂1námʋ́ñántɩ́tǝ̂pásǝ́sàɖǝ́sɨ̀mtàa2wàawàlyéʋvt H1écraser des grainesnam atasǝforme compl. indét.gifler beaucoupnam kokoɩsǝforme compl. indét.crier beaucoupnam sewaforme compl. indét.courir beaucoupnam waarforme compl. indét.danser beaucoupnam waɖǝforme compl. indét.marcher beaucoupnam-ɩ wɛɛrforme compl. indét.tapernam wontǝforme compl. indét.roué de coupsƖ namʋ-ɩ wontǝ.Il lui donne un tas de coups.
nàmcfàhúló2ɖǝ̀tɔ́tɔ́ɖǝ̀wásǝ̀làfɔ̀var.indét. dehɔ̀2hɔ̀2hɔ̀2kʋ̀làarmàʋ2tʋ̀2vt B51écraser, moudreƖ nam mǝla.Il a écrasé le mil.2vaincrenam kokoyɔforme compl. indét.criernam wɔwǝnforme compl. indét.repasser à fer
nam atasǝforme compl. indét. denám
nam kokoɩsǝforme compl. indét. denám
nam kokoyɔforme compl. indét. denàm
nam sewaforme compl. indét. denám
nam waarforme compl. indét. denám
nam waɖǝforme compl. indét. denám
nam wontǝforme compl. indét. denám
nam wɔwǝnforme compl. indét. denàm
nam-ɩ wɛɛrforme compl. indét. denám
namavar.indét. deɖǝ̀mán
nàmàcfɖǝ̀mánadvensemble, l'un et l'autre, réciproquementWa cɔ rǝnama, sɛ wa fisu.Ils sont restés ensemble pour se reposer longuement.
nàmâ àkàtà2cfàkàtà ñǝ̀mpʋ̂ncroisements de chemin
nàmàlêcfnâa1nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmáncı́ɖɨ̂nàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2nka, sǝboeuf tacheté
nàmáncéntǝ̀rʋ̌var.indét.namancentǝrǝnnampǝr2cfmɔ̀tǝ̂r2námǝ̂r2nampǝr4nkʋ, ñɩmeule où on met le mil pour le moudre ou l'écraser
nàmáncı́ɖɨ̂var.indét.namancilacfnâa1nàahʋ́sʋ́naapinnaasɛmnáawànnaawaʋnàfàɖǝ́nàfàlû2náhʋ̀lʋ̀nàkpàrsʋ̂nàlǝ̂mnalǝnsǝmǝrnàlʋ̀kʋ̀2var.indét. denànʋ̀ʋ̂rnàmàlênàmùsɨ́tɨ̂nánɖênànɖı́rǒnànʋ̀ʋ̂rnàsǝ̀kpákǝ̂rnàsɨ̂mnàsûn2nàwı̌rnawitɨnàwı̀yônàwǔnayɔ2ndéchet sec de boeuf
namǝncfñǝ́mpʋ̂nchemins
námǝ̂r1var.indét. decʋ̀nɩ̀
námǝ̂r2var.indét.nampǝr3cfmɔ̀tǝ̂r2nàmáncéntǝ̀rʋ̌nampǝr4nɖǝ, yameule dormantenamǝr celaforme compl. indét.var.indét.mɔtǝr celameule de moulin
namǝr celavar.indét.mɔtǝr celaforme compl. indét. denámǝ̂r2
nàmkpàntélɔ́var.indét.namkpantelasǝnàmkpàntéɔ́lannaŋkpantelasǝnaŋkpantelɔnàŋkpàntélɔ́naŋkpantǝlasǝnaŋkpantǝlɔnàŋkpàntǝ́lɔ́cfnàhàlı̀tɨ̂nka, sǝtibiaƲ ha-ɩ sen ka ɩ namkpantelɔ.Il a eu la blessure sur le tibia.
namkpɨɖɨ1cfñɨ̀ŋkùɖı̌njointure
nampacfmɔ̀tǝ̂r2nmoulins
namparvar.indét. denɛ́mpâr
námpásɔ̌var.indét.lampasɔlamsʋan2cfàcǝ́célʋ̂àkpáñáɖǝ̂àmǝ́ŋkáɖǝ̂ànàmàhònɖǝ́àyàɖǝ́cèŋkpànɖʋ̌cèŋkpàŋkáhı̀lwı̌rkàtǝ̀rǝ̂mkórʋ̀2var.indét. dekɔ̀rʋ̌kpàhùɖǔkpɔ́ɔ̂rkpǝ́ɖǝ̂kpǝ̀kpârkpǝ́sǝ̂rkʋ̀yáfɩ̀lámpásɔ̌lɛ́mʋ́lɛ́mʋ́ cǝ́kpɔ́lʋ̀sǝ́ɖʋ́sèwı̌rsɛ̀kʋ̀rʋ̌téɖǝ̂tɨ́pı́rtɨ̀rɨ̀mpı̌rwɔ́ɖǝ̂wı́irnfruit noir sec pour médicament
nàmpěvar.indét.nampeannanpenànpěyɔ̂1cfnànpěyɔ̂2nka, sǝficelle, provocationci nampe2forme compl. indét.var.indét.ci nampǝcfkɨ́ɖɨ́kpǝ̌rpàasǝ̌yǝ̀ʋprovoquer à la colèrenampisɨciforme compl. indét.provocateurWa ci wa raana ka nampisɨ.Ils provoquent leurs frères/amis.tɛ nampe1forme compl. indét.tirer au sort
nampeanvar.indét. denàmpě
nampǝr1var.indét. demɔ̀tǝ̂r2
nampǝr3var.indét. denámǝ̂r2
nampǝr4cfmɔ̀tǝ̂r2nàmáncéntǝ̀rʋ̌námǝ̂r2n1meule où on met le mil pour le moudre ou l'écraser2moulin
nampǝr5var.indét. denɛ́mpǝ̂l
nàmpǝ̌r1var.indét.nàpǝ̌r1advfinalement, après toutƖ tɛsǝ rɛʋ ka napǝr.Après tout, il a décidé de travailler.N sɩ napǝr sɩʋ kǝlɛ ya?Tu t'es couché finalement ou tu sortiras encore?
nàmpǝ̌r2var.indét. denàpǝ̌r2
nampǝwʋtʋnsilencieux, sans importance
nampivar.indét. denàmpı̌r