Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

w


wásǝ́var.indét.panɖǝ2cfhàrpanɖǝ1gérondifwásʋ̂acteurwásǝ́rdérivatif nominal, classe -∅/-tǝwasǝtǝvt H1défricherƖ wasǝ cantǝ.Elle a défriché le champ de tiges.
wàsǝ̌var.indét.tasǝnwaasǝwomʋcfcàsǝ̀cùtɨ̀cùtɨ̀hàrkpàŋkǝ̌l2lèmñàmsǝ̀ñàmsǝ̌var.indét. decǝ̀msǝ̀pòrsǝ̀sǝ̌sɛ̀tǝ̌rwùrwʋ̀lgérondifwásʋ̂acteurwásǝ́rdérivatif nominal, classe -∅/-tǝwasǝtǝvt B1enseignerƖ wasʋ yo.Il enseigne l'enfant.wasʋ ñunforme compl. indét.dodeliner la têtewasǝ yalayoforme compl. indét.marier selon la coutumeMǝ ci wasʋ yalayo s'ɩ cǝl-ka ka waal.Mon père a fait le mariage de cette fille pour la remettre à son mari.wasǝ yǝr rɛɛforme compl. indét.bénir
wasǝ yalayoforme compl. indét. dewàsǝ̌
wasǝ yǝr rɛɛforme compl. indét. dewàsǝ̌
wasǝl1var.indét. dewálsǝ́
wasǝl2cfwálsǝ́vt B1agrandir
wasǝnvar.indét. dewársǝ́
wásǝ́rcfàfı́sûàtǝ̀tɩ̂cı̀lǒɖálɖǝ́mɖǝ̀mpı̌nɖɩ̂káŋkǝ̂rlɩ̀tʋ̀lɩ́tʋ́máŋkálúɖɨ̂mǝ́rɔ́nàhàrǝ̀nɖʋ̌tı́násǝ́racteurwásǝ́wàsǝ̌n1ɖǝ, yamédiateur, passer par quelqu'un pour demander quelque chose2serpent, vipère
wasǝtǝdérivatif nominal, classe -∅/-tǝwásǝ́wàsǝ̌nkʋ, tǝbénédiction, mariage
wàsɛ̌var.indét.sɛan3wàsɛɔ̌cfsɛ̌3sɛ̌5sɛ̌5sɛ̀sǝ̂nlance; branche? for sEtE?
wàsɛɔ̌var.indét. dewàsɛ̌
wásʋ̂gérondifwásǝ́wàsǝ̌nkʋ, ñɩleçon
wasʋ ñunforme compl. indét. dewàsǝ̌
watǝ1cfwɔ́ɖʋ́nkʋ, tǝcoton
watǝ2var.indét. deyátǝ́
wátǝ́1cfyátǝ́vierrer
wátǝ́2var.indét.patǝcfcǝ̀nɖǝ̌mɨ̀nɖɨ̀mɩ̀sǝ̀pátǝ́2patʋn2yʋ́kǝ́acteurwàtǝ̀rvt H1déchirer, enlever (poule ou arbre) d'une façon qui fait crac, fendre la poule déjà préparée
wátǝ̂1var.indét.wɔ́tǝ̂1cfàmkpásǝ́râwɔ́tǝ́kpı́súnkʋ, tǝmoustiqueswatǝ naŋkpǝl1forme compl. indét.feuilles qu'on met dans le feu pour renvoyer les moustiques
wátǝ̂2var.indét.wáatǝ̂cftı́mɨ̂nnkʋ, tǝfroidTun kɔn kʋ nɩɩ ka nɩ watǝ lakǝ.C'est en saison pluvieuse qu'il fait froid.Ɩ se watǝ.Il craint le froid.ʋ kʋ watǝforme compl. indét.devenir tiède
watǝ naŋkpǝl1forme compl. indét. dewátǝ̂1
wátǝ́nvar.indét.waatǝncfwáatǝ́vt H2ndépasserTǝ watǝn-m.La charge me dépasse.Yo watǝn ka wunur.L'enfant dépasse sa nourrice en taille.
wàtǝ̀rvar.indét.kotǝrcfwɔ̀tǝ̀rwʋ̀tǝ̌acteurwátǝ́2vi B1bavarder, parler à haute voixWa watǝrʋ.Elles bavardent.
watǝrɔnbavardage
wàtɛ̌mvar.indét.watɛnwatonnɩ, wamargouillat
watɛnvar.indét. dewàtɛ̌m
watonvar.indét. dewàtɛ̌m
wáʋvar.indét.wakʋ2cfàcǝ́célʋ̂àfǝ̀téɖǝ́àkpáñárʋ̂àlànhùrǔàlárɔ́áŋkálêáŋkálʋ̀àŋkònɖǝ̌àsǝ̀ntèlmǝ̌ràsǝ̀ntǝ̀rʋ̌àsǝ́ŋkpálʋ̂àtǝ́kpár2átǝ́lɔ̌àtǝ́lkpáɩkpáɩàyàɖǝ́cálʋ́cèŋkpàká wɔ́rʋ̀hı̀ɖǔhʋ́lɔ́hʋ́lʋ̂kánwɛ̂ʋkólʋ̂kómʋ̂kpàŋkùkpàŋkǔkpǝ́rɖʋ̂kpǝ́sʋ̂lálǝ̂mlèɖɔ̌máɖǝ̂nàsɛ́msǝ́lʋ̂sémʋ̂sǝ̀nɖʋ̌nsǝ́pésɛ̀sǝ̌rsʋ̂n2tálʋ́tàmpǝ̀rǝ̌mtélêvar.indét. detélɩ́yɔ̀télʋ́témtǝ́mʋ̂téyɔ́tɨ̀lkútı́ñǝ̀ŋkpàlʋ̀tı́nó1wán̂wɔ̀kʋ́wóɖǝ̂2n1kʋ, ñɩpalmier2tribu
wáʋ̀var.indét.ɖaʋ2cfɖǝ̀pàʋkáʋ̀idéo-onobruit du maïs qu'on récolteA watǝ wamǝla n'ʋ lakǝ waʋ.On enlève le maïs et il fait waʋ.Ɩ patǝ wamǝɖǝ rǝpaʋ.Il récolte le maïs, crac.
wàʋ(wàʋ)cfhàsʋ̌idéo-onobruit de marcher en brousse, de balayer, de l'eau qui coule
wàwàwàvar.indét. dewàawàawàa
wayɨwayɨ2cfñɛ̀ñɛ̀nensemble des pleurs
weɖǝ1cfyènɖǝ́nhippopotame
weɖǝ2var.indét. deyènɖǝ́
wèlàcǎnvar.indét.welacasǝcfàwùcɔ̌nka, sǝmouche tsé-tsé
welacasǝvar.indét. dewèlàcǎn
wèlàmɩ̀lǝ̂m2cfàlámpátǝ̂nparesse
welpavar.indét. deTɔ́m
WelpacfTɔ́mncinquième marché après Kandé
wemvar.indét. dekpàŋkɔ̀
wěm1var.indét. deàcɔ̀ɔ̀r
wěm2cfkpàŋkɔ̀nɩ, waesclave, serviteur, un enfant qui va chez quelqu'un d'autre pour grandir
wempɛr1var.indét. deɖémpı́r
wempɛr2cfɖémpı́rnglaçon
wetǝvar.indét. deyéntǝ̂
wǝ navar.indét. dewô ná
wǝ̂ ná ??cfwô náconjcomme, même chose
wǝɖǝvar.indét. dewóɖǝ̂2
wǝl1var.indét. dewól4
wǝl2var.indét. dewól6
wǝlacarvar.indét. detàrǝ́r
wǝlamǝlǝm2cfhàkòmǝ́lǝ̂mnparesse
wǝlemavar.indét. dewǝ̀lèmǝ̌r
wǝ̀lèmǝ̌rvar.indét.ʋlemǝrʋlʋmpǝrwǝlemanɖǝ, yabébé
wǝlǝmnforce
wǝm1cfwǒmnñɩ, ñɩbiche esp.
wǝm2var.indét. dewǒm
wǝma1cfwʋ̀tàmùsɔ̌nmoquerie
wǝmpevar.indét. dewòmpě
wǝ̂nvar.indét. dewʋ̂n
wǝn lemforme compl. indét. delêm
wǝna1cfwʋ́násʋ́nñɩ, ñɩbiche rouge
wǝna2var.indét. dewʋ́násʋ́
wǝnɖʋvar.indét. dewʋ́ntǝ̂2
wǝnlǝlǝnforme compl. indét. delǝ̀lǝ̂n
wǝ̀nlùɖɨ́var.indét.wǝnlulinpot avec de petits trous 22 cm x 66 x 14 sans pied peut avoir couvercle pour tamiser le fonio mélangé de petits pois, et pour fumer, sécher et conserver la viande
wǝ́nɔ́1cfwʋ́nɔ́nannée
wǝ́nɔ́2var.indét. dewʋ́nɔ́
wǝ́nsárɔ̌nka, sǝpetite pierre plate pour crépir une chambre
wǝ́ntáŋkpálɖǝ́var.indét.ʋkpalɖǝnpierre ronde pour rendre rugueuse une meule lisse
wǝ́ntátêrvar.indét.wǝntateyanɖǝ, yalézard qui donne une morsure fatale
wǝ́ntɛ́nʋ́var.indét.wɛtonʋ1wontɛnʋcfwɛtonʋ2nkʋ, ñɩrocher
wǝŋkǝlvar.indét. dewùŋkɨ̀l
wǝŋkʋn2nsourire
wǝrvar.indét. dewòr
var.indét. dewɛ̀kǝ̀1
wɛ́var.indét.wɛan1cfɖǝ̀káràhùsɨ̀kásǝ́wɛ́kʋ́2indicatif présentwɛ́kʋ́2vt H3céderWɛ-m yapar, awɔr, ñǝmpʋ.Cède-moi la place.ɩ wɛ n'ɩ lakǝ tǝmǝrforme compl. indét.continuer, s'obstiner?A siru s'ɩ ra wal n'ɩ wɛkʋ n'ɩ walʋ.Si on lui dit de ne pas aller, il continue à se préparer à aller.
wɛ̌cfcâlcâlcɔ̀cɔ̀cɔ̀cɔ̀cɔ̀cɔ̀cı̀3cɨ́túlɖɔ̀lɖǝ̀cá(a)ɖǝ̀cɔ́lɖǝ̀cǝ́kǝ́(cǝ́kǝ́)ɖǝ̀fákǝ́fákǝ́ɖǝ̀fáʋɖǝ̀hɩ̀lhɩ̀lɖǝ̀káal(káal)ɖǝ̀kàŋkǝ̀rkʋ̀ɖǝ̀kàràɖǝ̀kásǝ́lkásǝ́lɖǝ̀kɔ́sǝ́kɔ́sǝ́ɖǝ̀kòkòkòɖǝ̀kpàɖǝ̌1ɖǝ̀kpámɖǝ̀kpárkpárɖǝ̀kpárkpárɖǝ̀kpàtǝ̀kpàtǝ̀ɖǝ̀kpàtǝ̀kpàtǝ̀ɖǝ̀kpélélé(lé)1ɖǝ̀kpɛ́kǝ́rɩ́ɖǝ̀ñʋ́rñʋ́rɖǝ̀pɔ́rtǝ́pǝ́ɖǝ̀pǝ́rpǝ́rɖǝ̀sálɩ́ɖǝ̀tɛ̀rtɛ̀rɖǝ̀wàlàm1ɖǝ̀wàlàm1ɖǝ̀wàsǝ̌(wàsǝ̌)ɖǝ̀yá(yá)ɖǝ̀yǝ́mláɖɛ̀ɛɖɨ̀cɨ̀(cɨ̀)ɖɨ̀cı̀(ı)ɖɨ̀cɨ́lɨ́(lɨ́)ɖɨ̀pàalɖɨ̀tɨ́kɨ́(tɨ́kɨ́)fàtǝ̀kásǝ́làarlàʋnɔ ɖɨfiuforme compl. indét. deɖɨ̀fı̌upárkpàɖǝ̀kʋ̀sèlǝ̂nsûurwɛnʋwɛ̌ʋwura2var.indét. dewúrôoyɨ̂ngérondifwɛ̌ʋacteurwɛ́rdérivatif adverbialawɛʋforme compl. indét. dewɛ̌indicatif présentvar.indét. dewɛ̀kǝ̀1dérivatif nominal, classe -∅/-tǝwɛ́rtǝ̂vtêtre, vivreɩ wɛ rɛɔ.Il est à la maison.awɛʋforme compl. indét.dérivatif adverbialwɛ̌dérivatif adverbial du verbe wɛ̌Ɩ tan naan k'awɛʋ.Il n'a pas de boeuf du tout.wɛ yǝr rɛɛ na wʋrforme compl. indét.interdire, être contre une action de quelqu'unwɛ na wʋrforme compl. indét.vtavoir, posséder quelque chosewɛ kpacanca2forme compl. indét.être longwɛ luforme compl. indét.cffôrvar.indét. dehɔ́ɔ̂rhɔ̀2hɔ́ɔ̂rhɔɔr hʋmla2forme compl. indét. dehʋ̀mlǝ̀hɔɔr kʋraforme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rhɔɔr wɛ rǝhɛɛforme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rhɔɔr wura2forme compl. indét. dewùrkpásǝ́kpɔ̀lnʋ̀sǝ̀pɩ̀tàltɔ̀rwɛ hɔɔrforme compl. indét. dehɔ́ɔ̂raimerña wɛ ña wɛʋforme compl. indét.reste le mêmewɛʋ taaforme compl. indét.vieNa ɩ fisu wɛʋ taa, ɩ ta mɩl n'ɩ na.Durant sa vie, il n'a jamais volé.
wɛ hɛkʋ na hɛkʋforme compl. indét. dehɛ̀kʋ́
wɛ hɔɔrforme compl. indét. dehɔ́ɔ̂r
wɛ kpacanca1forme compl. indét. dekpácàn(cà)
wɛ kpacanca2forme compl. indét. dewɛ̌
wɛ lekɔforme compl. indét. delékɔ̂
wɛ luforme compl. indét. dewɛ̌
wɛ na wʋrforme compl. indét. dewɛ̌
wɛ naasǝ rɛɛforme compl. indét. denàŋkpɔ̂n
wɛ nin na ya fǝnaforme compl. indét. denı́r
wɛ ñanforme compl. indét. deñân
wɛ ñin ɖɛɛforme compl. indét. deñûn
wɛ sǝm nɔ taaforme compl. indét. denɔ́2