Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

w


wɛ yǝr ka luforme compl. indét. de
wɛ yǝr rɛɛ na wʋrforme compl. indét. dewɛ̌
wɛan1var.indét. dewɛ́
wɛan2var.indét. de1
wɛ̀ɖǝ̀var.indét.lǝʋcfɖǝ̀màmfɛ́sǝ́kɨ̀lsɨ̀kɨ̀sɨ̀kótǝ́lèsǝ̌lèʋpùrsʋ̀tɛ̀lyɔ̀vt B1abandonner, disposerƖ wɛɖǝ asɨma lem.Elle a jeté l'eau sale.Ʋ ta mɔna s'a wɛɖǝ sǝlǝm ka rǝ rɛɛ.Vous n'y répandrez aucune libation.wɛɖǝ ɩ tɛ-ɔ Asɛ nin taaforme compl. indét.se confier en Dieuwɛɖǝ nampirforme compl. indét.mesurerwɛɖǝ tǝntɛntǝforme compl. indét.rejeter, nierkɔsǝra ñɩ wɛɖǝ naforme compl. indét.la semaine passéeyǝr wɛɖǝ ɩ yalaa (ɩ wisɨ) n'atɛforme compl. indét.être mort (laisser ses femmes (ses enfants))wɛɖǝ yǝrforme compl. indét.abandonner quelqu'un
wɛɖǝ nampirforme compl. indét. dewɛ̀ɖǝ̀
wɛɖǝ tǝntɛntǝforme compl. indét. dewɛ̀ɖǝ̀
wɛɖǝ yǝrforme compl. indét. dewɛ̀ɖǝ̀
wɛɖǝm1cfyáɖǝ́mnɩ, waco-épouse
wɛɖǝm2var.indét. deyáɖǝ́m
wɛɛ cetǝrforme compl. indét. decètǝ̌r
wɛɛkpalɖǝnlapidaire
wɛ̂ɛrcfwɛ́kǝ́ntɛ́nʋ́wɛ́kʋ́1wɛ́yɔ̂wı́sɨ̂n1pierre de la grandeur d'un citron2pilenin wɛɛr2forme compl. indét.pierre lancée par la main, petite distance, à deux pas d'ici
wɛɛr cɛlaforme compl. indét. decɛ̀l
wɛkǝvar.indét. demɨ̀sɨ̀
wɛ̀kǝ̀1var.indét.cfwɛ́tǝ́vi B1continuer, s'obstiner?A siru s'ɩ ra wal fon taa n'ɩ wɛkʋ n'ɩ walʋ.Si on dit qu'il n'ira pas dans la faune, il continue à y aller.wɛkǝ yǝrforme compl. indét.pousser
wɛ̀kǝ̀2cfmɨ̀sɨ̀gérondifwɛ́kʋ́2indicatif présentwɛkʋnvar.indét. de1vi B3sourire intérieurement
wɛkǝ yǝrforme compl. indét. dewɛ̀kǝ̀1
wɛ́kǝ́ntɛ́nʋ́var.indét.wɛkǝntanʋwɛkʋtanʋcfwɛ̂ɛrwɛ́kʋ́1wɛ́yɔ̂wı́sɨ̂nkʋ, ñɩcailloux, gravier, rocher
wɛ́kʋ́1cfwɛ̂ɛrwɛ́kǝ́ntɛ́nʋ́wɛ́yɔ̂wı́sɨ̂nkʋ, ñɩpierre de 50 cm de long
wɛ́kʋ́2cfwɛ́wı́sɨ̂gérondifwɛ̀kǝ̀2indicatif présentwɛ́vt H3céder
wɛkʋnvar.indét. de1
wɛ́lvar.indét.pɛ́l2cfcàsǝ̀hátǝ́kàɖǝ̌pɛ́l1pɛ́l2var.indét. dewɛ́ltʋ̀2vt H1couper
wɛ́mcfʋwɛmvt H1ne pas inviter, priver de nourritureMǝ wɛm-wa.Je ne les ai pas invités.Ɩ wɛ awɛm ka tǝn.Il n'invite jamais quelqu'un à manger.
wɛnvar.indét. dewɩ̀n
wɛnʋcfwɛ̌vtavoirƖ ka tem na wisɨ wɛnʋ, n'ɩ mɔsʋ s'ʋ cɛsǝn-ɩ sǝmpǝ.Il a déjà des enfants et il pense qu'il en a assez.
wɛ́rgérondifwɛ́rʋ́acteurwɛ̌dérivatif adverbialàwɛ̀rʋ̀1dérivatif nominal, classe -∅/-tǝwɛ́rtǝ̂vt H1inviter à manger sans vouloir donner à mangerƖ wɛr-m maan ɖɛɛ, mǝ kɨsɨ.Il m'a invité à manger le riz et j'ai refusé.
wɛ́rtǝ̂dérivatif nominal, classe -∅/-tǝwɛ̌wɛ́rnkʋ, tǝcomportement, vieƖ lɔsǝ wɛrtǝ.Il change de comportement.
wɛ́rʋ́var.indét.wɛ́rʋ́ngérondifwɛ́rn1kʋ, ñɩcordon ombilical2placenta de vache
wɛ́rʋ́nvar.indét. dewɛ́rʋ́
wɛ́tǝ́cfàcàrɔ̀cɔ́ncɔ́nwɛ̀kǝ̀1yàʋvt H11vendre quelque chose2trahir quelqu'un
wɛ́tǝ̂cfɖɛ̀làayàʋnkʋ, tǝpoison qui tue les poissons
wɛtǝ yǝr yǝɖǝforme compl. indét. deyǝ́ɖǝ̂
wɛ̀tǝ̌lvar.indét.wól2wɔ́l1cfhùlwɔ́l2wɔ́l2wól7vt B1crépir, passer la terre sur la porteƖ wɛtǝlʋ nampu ahǝntɛlma na kpantentǝ.Il crépit le bord de la chambre avec de l'argile.
wɛ́tǝ́r2cfcɔ́nɖǝ́ncommerçant, revendeur, revendeuse
wɛ̀tǝ̌r1cfàcàrɔ̀ncommerce
wɛ̀tǝ̌r2cfàcàrɔ̀sɩ̀sǝ̌vt B1expliquerWɛtǝr-m tǝntɛntǝ ka pǝpɛ.Explique-moi un peu la parole.
wɛ́tɛ́nɖǝ̂cfàcàsààcǝ́célʋ̂àfɨ́tɨ́ñɩ̀rʋ̌àñǝ́nfɛ̂ʋàtǝ̀rɔ̀àtǝ̀rtɨ́pı́rcáhárʋ̂càkǝ́ŋkpáɖǝ̂háarʋ́kàŋkàmɔ̌3kpètɛ̀tǝ̂mǝ́ntɩ́ɖǝ́nàtɛ̂sáwásǝ̂var.indét. desɛ́wásǝ̂wáhɛ́ltǝ̂wɔ́tǝ́kpı́súnherbe esp.
wɛtonvar.indét. dewɛtonʋ2
wɛtonʋ2var.indét.wɛtonwɛtonʋn1cfwǝ́ntɛ́nʋ́nkʋ, ñɩroche
wɛtonʋn1var.indét. dewɛtonʋ2
wɛ̌ʋcfwɛ̌gérondifwɛ̌nvieNa ɩ fisu wɛʋ taa, ɩ ta mɩl n'ɩ na.Durant sa vie, il n'a jamais volé.
wɛʋ taaforme compl. indét. dewɛ̌
wɛyanvar.indét. dewɛ́yɔ̂
wɛ́yɔ̂var.indét.wɛyancfwɛ̂ɛrwɛ́kǝ́ntɛ́nʋ́wɛ́kʋ́1wı́sɨ̂npierre de la grandeur d'une arachide
wi ahuloforme compl. indét. deàhùlǒ
wi rǝyaʋyaʋforme compl. indét. deɖǝ̀yáʋ(yáʋ)
wiivar.indét. dewı́ir
wilavar.indét. dewı̀lû
win1cfwʋ̂ʋnmontagnes
win2var.indét. dewı́u
wisan1cfwòsɔ̌neau de la grossesse
wisan2var.indét. dewòsɔ̌
wisɨvar.indét. de
wisɨ lɨɖɨforme compl. indét. dewı́sɨ̂
wiyancollines
wɨ́ɖàwɨ̀ɖàvar.indét.wuɖawuɖacffɩ̀fɩ̀idéorapidementYo ŋka wɨɖu tǝntɛntǝ ka wɨɖawɨɖa.Cet enfant parle rapidement.
wɨ́ɖɨ̀var.indét. dewùɖɨ̀
wɨ̀ɖɨ̀cfɖèŋkǝ̀wùɖɨ̀vt B1brûlerƖ wɨɖu sɨwi.Il brûle les arachides.wɨɖɨ tǝntɛntǝ ka wɨɖawɨɖaforme compl. indét.parler beaucoup et rapidement
wɨsɨvt B1faire brûler
wɩ̀cfcı́cɨ́mɔ̀sǝ̀ñɔ̀dérivatif nominal, classe -∅/-tǝwɩ́rtǝ̂vi B2chaufferƉisɨ wɩwa.La sauce est chauffée.wɩ apɔnforme compl. indét.jeu où on fait rouler un cercle d'écorce de baobab et les jeunes essaient de le tirer avec des rayons du vélo pour apprendre à tirer les flèches; roue d'écorce de baobab coupée par les enfants pour servir d'animal et qu'on essaie de flécher. Joué par deux équipes.Antaʋn kǝna, a ka wɩ apasǝ, kɔhǝn a yǝʋ.Autrefois on faisait des apasǝ, maintenant on ne les fait plus.ɩ wɩ sǝmforme compl. indét.condamner, maudire, appeler la mort sur quelqu'unwɩ tɛlǝmforme compl. indét.placer cendrewɩ yǝr taaforme compl. indét.s'inquiéter, penser sérieusement pour sortir d'un problème (porte un sens négatif)wɩ n taa sartǝforme compl. indét.rassure-toiʋ wɩ ɩ taaforme compl. indét.ʋ wɩ ɩ nantǝ taaforme compl. indét.être malade, faire du malʋ wɩ yǝr taaforme compl. indét.fâchertawɩr wɩforme compl. indét.être minuitwɩ yǝr ka nɔ taa sǝm3forme compl. indét.maudire
wɩ apɔnforme compl. indét. dewɩ̀
wɩ n taa sartǝforme compl. indét. dewɩ̀
wɩ tɛlǝmforme compl. indét. dewɩ̀
wɩ yǝr ka nɔ taa sǝm1forme compl. indét. denɔ́2
wɩ yǝr ka nɔ taa sǝm2forme compl. indét. desǝ̂m
wɩ yǝr ka nɔ taa sǝm3forme compl. indét. dewɩ̀
wɩ yǝr ka sǝmforme compl. indét. desǝ̂m
wɩ yǝr taaforme compl. indét. dewɩ̀
wɩ̀lcfcı̀3vt B11faire la chasse seul ou en petit groupe près de la maison, chercher2être maladeWɩsɔ wɩlʋ mǝ nantǝ taa.Je suis malade.
wɩlasǝninquiétudes, réflexions négatives
wɩ̀nvar.indét.wɛnvt B1blâmer, critiquer, juger, avoir beau faireA wɩn-m.On m'a jugé innocemment.yǝr wɩn ɩ tɛforme compl. indét.se gêner pour rien!Ɖa wɩn n tɛ.Ne te gêne pas ça ne vaut pas la peine. (Il n'y a pas d'avantage dedans.)
wɩnɔnntorrent
wɩ́rtǝ̂dérivatif nominal, classe -∅/-tǝwɩ̀nkʋ, tǝinquiétudes, penséesWɩrtǝ tɛn yal ñɩ ñun taa.Cette femme a beaucoup de pensées.sǝm wɩrtǝforme compl. indét.malédiction
wɩ̀rwɩ́rɔ̌var.indét.wɩ̀rwɩ́lɔ̌nka, sǝpensée
wɩsanvar.indét. dewɩ̀sɔ̌
wɩsasǝ tuforme compl. indét. de
wɩ̀sǝ̀tɩ̂var.indét.wɩsaŋciwɩsasǝtɩnawɩ̀sɔ̀tɩ̂nɩ, wamalade
wɩ̀sɔ̌var.indét.wɩsancfàhʋ́ɖǝ́àkpàntâr2àkʋ̀kòlʋ̌ànàmpùtǔànı́wâàsǝ̀kǝ̀tǝ̀mǝ̂ràsǝ̀sêàsɨ̀mpɨ́rkpàpààtʋ̌áwârcàhʋ́tʋ́càlsɛ̀sǝ̌rcǝ́pǝ́ncǝ́pǝ̌nɖâʋɖǝ́mɖǝ̀ntàmkɔ̀ntǝ̀rànâkólǝ̂mkpàsǝ̀wàlêkpásʋ̂kpɔ̀n̂kùnùkúnúkùrǒlɔ̀ntàhı̀ɖǔ2lɨ̀kɨ̀tàfǝ̀tʋ̌mɨ́nɖɔ́ñǝ́sǝ́kpáràsànɖàñǝ̂msǝ̂msênsénɔ́tàlàmɔ́cı̌téltóltútɨ̂tʋ̀mátǝ̌2wɔ̂ɔryélǝ́mnka, sǝmaladiehiu (wɛ, nɩʋ, hɩnɖǝ) wɩsasǝforme compl. indét.var.indét.wɩsasǝ car (kan, kpa, maa, tal, wɩ) yǝraêtre maladekʋʋsǝ (rʋn, kanɖǝ) wɩsasǝforme compl. indét.var.indét.wɩsasǝ fɛ yǝr rɛɛguérir une maladiekutɨlasǝr wɩsɔforme compl. indét.hémorroïdecahʋtʋ wɩsɔforme compl. indét.maladie de bébé
wɩsɔ (womlɩtǝ) kpa yǝrforme compl. indét. dekpá
wɩsɔ hɛ ɩ rɛɛforme compl. indét. dehɛ̀
wɩsɔ ka ren ɖenforme compl. indét. deɖên