Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

w


wónsɔ̂var.indét.wonsanpron rel interrlesquels, lesquelles
wóntákpɛ́tɩ́tǝ̂var.indét.wontolasǝnkʋ, tǝtoute nourriture cultivée
wontanvar.indét. dewóntɔ̂
wòntàtɛ̀tǝ̂nkʋ, tǝsceller une jarre en terre avec de l'argile pour la sauvegarder
wòntèmǝ́rcàncàcfcàncànwùntèmǝ̂rnméningiteWontemǝrcanca kpa-ɩ n'ɩ sǝʋ.Il a attrapé la méningite et il est mort.
wóntǝ́var.indét.ʋyan2cfʋ̀yópron interrquand
wóntǝ̂cfhǝ̌lmàʋnàtǝ̀wàayǝ̀ʋpron relcelui
wontǝ arǝrɩnɖǝ1forme compl. indét. dewónɖʋ́
wontǝ arǝrɩnɖǝ2ncoffre, galerie, endroit pour mettre les choses
wóntǝ́ návar.indét.wómpǝ́ ná2cfwómpǝ́ ná1conjquand
wontǝ rɛɛ naforme compl. indét. deɖɛ̀ɛ
wóntǝ̂ rɛ̂ɛ nàconjparce que
wontǝ wɛ yǝr litɨ taaforme compl. indét. delı́rú1
wóntǝ̂nvar.indét.won tǝncfwón tǝ̂nnñɩ, ñɩtoujours, d'habitudeYal nka sɩ nampu taa sǝ wontǝn.Cette femme est entré dans la case comme d'habitude.
wontǝwɔlɩtǝnkʋ, tǝles prémices, réservés pour les ancêtres
wòntɛ̀lɔ̌var.indét.wontǝlannka, sǝsemence (généralement céréales, haricot, voandzou, riz)A ma kpǝŋkpaʋ sɛ ?ʋ ci yelǝm taa, ɖǝn'ɔna a sa wontɛlɔ, ɖǝn'ɔna a nɩsʋ lem.On construit un abri (une cuisine) pour le bois pour qu'on puisse préparer la nourriture (wontɛlɔ) et chauffer l'eau là-bas pendant la saison pleuvieuse.
wòntɨ̂rı̀tɨ̂var.indét.ɖʋrtǝ2nkʋ, tǝsemence
wontɩncelui-ci?Ɩ wʋr yasǝ tɛmpǝ ka ñɩtǝ rɛɛ, wontɩ ñɩ kaa s'ɩ sǝʋ.S'il verse beaucoup de sel sur l'herbe, celui-ci mourra.
wóntɔ̂var.indét.wontanpron rel interrlequel, laquelle, lesquels, lesquellesN ci wontɔ s'n nɩʋ mǝ nɔ taa?Tu veux entendre lequel de ma bouche?Ma-n-ña wontɔ?Moi et toi quoi? (Pourquoi tu me gênes?)
wòntʋ̀rʋ̌var.indét.tunan2cftunan1nnourriture
wónyâvar.indét.wal3pron relceux qui
wonyanvar.indét. dewónyɔ̂
wónyɔ̂var.indét.wonyanpron rel interrlesquels, lesquelles
wóŋkâvar.indét.woŋkan1pron relcelui
woŋkan1var.indét. dewóŋkâ
woŋkan2var.indét. dewóŋkɔ̂
woŋkan3var.indét. dewòŋkɔ̌
wòŋkǝ̀cffʋ̀ʋrvar.indét. dehʋ̀ʋrhı́kɨ́hʋ̀ʋrkɔ̀mɨ̀sɨ̀sǝ́lǝ̂msɨ̀mwúlvi B1rirewoŋkʋ rǝmǝsǝmǝsǝforme compl. indét.contentwoŋkǝ yǝrforme compl. indét.vtse moquer de quelqu'un
woŋkǝ yǝrforme compl. indét. dewòŋkǝ̀
woŋkǝlɔnclochette
woŋkǝrninsulteƖ musɨ woŋkǝr.Il insulte.
wòŋkɩ̀yɔ̂var.indét.woŋkisɨwoŋkɩyann1petit âne2très petit bébé3un malade
wóŋkɔ̂var.indét.woŋkan2pron rel interrlequel
wòŋkɔ̌var.indét.woŋkan3nka, sǝâne
wóŋkʋ̂var.indét.woŋkʋanpron relcelui
woŋkʋ rǝmǝsǝmǝsǝforme compl. indét. dewòŋkǝ̀
woŋkʋanvar.indét. dewóŋkʋ̂
wóñàpron reltoi qui
wóñɩ́1pronceux-ci, ceux-là (classe ʋ-n des animaux)
wóñɩ́2pron relcelui, celleWoñɩ talʋ nɛlnɛl na, nñɩ ci-na ñǝsa taa tɩ.Celui qui arrivera avant les autres, c'est lui qui est le premier.
wóñɔ̂cf2pron rel interrlequel, lesquels, laquelle, lesquelles
wôñɔ̂var.indét. de1
wootǝnpleur
wóotǝ́var.indét. dewótǝ́
wórvar.indét.kusǝrcfkʋ́sǝ́rnsouleveur
wòrvar.indét.wǝrcfcèʋlêmlı́2lɨ̀lmǝ̀rʋ̌pàtɛ̂msálwɔ̀sǝ̀wʋ̀r2vt B1puiserƖ worʋ afe (mǝla, tɛlǝm) taa.Il puise dans le fonio (mil, cendre).lem wor pǝ taa2forme compl. indét.diminuer
wóràpron relnous qui
wórǝ́ŋkʋ̂var.indét.wʋkʋlʋn1cfàlàrɔ̂ɔàtànɖǝ̌càkɔ̀ɩ́sı̌cálhʋ̀nɖʋ̌cámǎrcámpǎrcámpěcáŋkpárʋ̌cáŋkpásɩ̀sǝ̂càtɔ̀cɛ́yáɖǝ̂hʋ́nɖʋ́2kɩ́kɩ́kɩ́kɩ́ɩʋ̀kpɛ̀rkpɛ́rʋ́kúrtɨ́ càmǎrkʋ̀tǝ̀cǝ́cɛ́ɖǝ̂kʋ̀tǝ̀wásǝ̂sùtɨ̀rwʋkʋlʋn2yàa2yáɖǝ̂nkʋ, ñɩsquelette d'une poule
wòrhı̀lǔncondiment pour la sauceMǝ tan worhilu sɛ mǝ hil ɖisɨ.Je n'ai pas de condiments pour la sauce.
wòrsǝ̌var.indét.nɩsǝcfñɔ̀sǝ̀nɩ̀sǝ̀wɔ̀ʋvt B1réchaufferƖ worsʋ ɩ nin.Il réchauffe ses mains.
wosǝvar.indét. dehàŋkǝ̀
wósǝ̂var.indét. de2
wòsǝ̀vi B1être tiède
wòsǝ̂cfninsectes qui rongent les haricots
wòsǝ̌var.indét.kusǝ2cfhàŋkǝ̀hòmñàmvt B1évacuerƖ wosǝ lem.Il a évacué l'eau.wosǝ yǝrforme compl. indét.réveiller, ressusciterwosǝ yǝr ka cǝkɔforme compl. indét.donner un peu de bièrewosǝ asǝseɖǝforme compl. indét.enlever les pellicules de fonio
wosǝ asǝseɖǝforme compl. indét. dewòsǝ̌
wosǝ yǝrforme compl. indét. dewòsǝ̌
wosǝ yǝr ka cǝkɔforme compl. indét. dewòsǝ̌
wòsɔ̌var.indét.wisan2cfwisan1nka, sǝeau de la grossesse
wosɔ yaforme compl. indét. de2
wótǝ́var.indét.wóotǝ́cfwúlvi H1pleurer fort
wòtǝ̀lvi B1travailler dans la maison et dans les champs par les femmes
woyanvar.indét. dewóyɔ̂
wóyɔ̂var.indét.woyannpetit marigot
var.indét. depɨ̀sɨ̀
wɔ́cfkùtɨ̀lgérondifwɔ̀ʋacteurwɔ̀rvt H2étalerƖ wɔ kpǝkpalʋ.Il a étalé la natte.wɔ afɨtɨñɩtǝ sapʋforme compl. indét.plier en cerclewɔ tɩrasǝforme compl. indét.insulter beaucoupwɔ wisɨforme compl. indét.égaliser le gravierwɔ yǝr rɛɛforme compl. indét.commérer, bavarder
wɔ afɨtɨñɩtǝ sapʋforme compl. indét. dewɔ́
wɔ tɩrasǝforme compl. indét. dewɔ́
wɔ wisɨforme compl. indét. dewɔ́
wɔ yǝr rɛɛforme compl. indét. dewɔ́
wɔ́ɖǝ̂cfàcǝ́célʋ̂àkpáñáɖǝ̂àmǝ́ŋkáɖǝ̂ànàmàhònɖǝ́àyàɖǝ́cèŋkpànɖʋ̌cèŋkpàŋkáhı̀lwı̌rkàtǝ̀rǝ̂mkórʋ̀2var.indét. dekɔ̀rʋ̌kpàhùɖǔkpɔ́ɔ̂rkpǝ́ɖǝ̂kpǝ̀kpârkpǝ́sǝ̂rkʋ̀yáfɩ̀lɛ́mʋ́lɛ́mʋ́ cǝ́kpɔ́lʋ̀námpásɔ̌sǝ́ɖʋ́sèwı̌rsɛ̀kʋ̀rʋ̌téɖǝ̂tɨ́pı́rtɨ̀rɨ̀mpı̌rwı́irn1partie du dos entre les omoplatesƖ wɔɖǝ kʋrǝn-ɩ n'ɩ pǝ ñe lem.Il avait mal entre les omoplates et il ne buvait pas (l'eau).2intérieur de l'arbre (sans écorce)ya wɔlɩforme compl. indét.avoir des fentes
wɔ̀ɖǝ̂nfissureNampu ya wɔlɩ ka kʋ rinan tǝn.La chambre s'est fissurée partout.
wɔ́ɖʋ́var.indét.waɖʋn2cfwaɖʋn1watǝ1wɔ́tǝ̂2n1kʋ, tǝcotonWɔtǝ kɔn warasǝ.Le coton rapporte de l'argent.Isobalinia doka2moustiqueñun wɔtǝ2forme compl. indét.fil noir pour tresser les cheveux
Wɔɩ?var.indét.mpɔwan2pron interrcomment, quoi; quoiN wʋlʋ-m wɔ?Tu me montres quoi? (Tu veux me battre?)Lʋkʋtǝ pɩsǝ s'ʋ kʋ-wa sǝ wɔ, wa pǝ ñe wʋr.Ils peuvent avoir très soif, mais ils ne boivent rien.N tʋkʋ wɔ, n yǝkǝ wɔ?Tout est là. (Synonyme d'abondance)
wɔkavar.indét. dewákà
wɔ́kǝ̂cfwɔ̀ʋindicatif présentwɔ̀ʋvt B4brûler, piquer
wɔ́kǝ́tǝ̂var.indét.kʋ̀mɛ̀lʋ̀cflɛ̂n1nkʋ, tǝimbécile, ignorant, vaurien; folieYo ŋka lakǝ wɔkǝtǝñǝntǝ kǝna.Cet enfant fait comme une bête.
wɔkǝtǝñǝntǝnkʋ, tǝfolie
wɔ́kǝ́tǝ́wɔ̀kʋ́nkʋ, ñɩbête, quelqu'un stupide
wɔ́kʋ́var.indét.kumǝlʋnn1kʋ, ñɩbête2fouyalwɔkʋforme compl. indét.foolish woman
wɔ̀kʋ́var.indét.wɔ̀kʋ́ncfàcǝ́célʋ̂àfǝ̀téɖǝ́àkpáñárʋ̂àlànhùrǔàlárɔ́áŋkálêáŋkálʋ̀àŋkònɖǝ̌àsǝ̀ntèlmǝ̌ràsǝ̀ntǝ̀rʋ̌àsǝ́ŋkpálʋ̂àtǝ́kpár2átǝ́lɔ̌àtǝ́lkpáɩkpáɩàyàɖǝ́cálʋ́cèŋkpàká wɔ́rʋ̀hı̀ɖǔhʋ́lɔ́hʋ́lʋ̂kánwɛ̂ʋkólʋ̂kómʋ̂kpàŋkùkpàŋkǔkpǝ́rɖʋ̂kpǝ́sʋ̂lálǝ̂mlèɖɔ̌lɛ̂n1máɖǝ̂nàsɛ́mñǝ́sǝ́kpásǝ́rsǝ́lʋ̂sémʋ̂sǝ̀nɖʋ̌nsǝ́pésɛ̀sǝ̌rsʋ̂n2tálʋ́tàmpǝ̀rǝ̌mtélêvar.indét. detélɩ́yɔ̀télʋ́témtǝ́mʋ̂téyɔ́tɨ̀lkútı́ñǝ̀ŋkpàlʋ̀tı́nó1wáʋwóɖǝ̂2nkʋ, ñɩpied de boeuf, arbuste médicinal à fibrePiliostigma
wɔ̀kʋ́nvar.indét. dewɔ̀kʋ́
wɔlforme compl. indét. dewɔ́l2
wɔ́l1var.indét. dewɛ̀tǝ̌l
wɔ́l2var.indét.wól8wɔ́ɔlcfhùlwɛ̀tǝ̌lwɛ̀tǝ̌lwól7vt H1crépir, lisserwɔlforme compl. indét.vimarcher comme une grosse femme
wɔ́làwɔ̀làcfàcáɖǝ́2var.indét. deàcɔ́ɖǝ́2àcáfǝ́lɔ̂var.indét. deàcáhʋ́lɔ̂àcáhʋ́lɔ̂àkúnàŋkúàlɔ́ŋkpènɖǝ̌àsǝ́nsɛ̀mɔ̂àsɨ́móàsɨ́mpı̀tı̌cákǝ́máyı̌cámpı̀sɨ́ kpǎrfàrànsǝ́ ásɨ́mófàʋfàʋfɛ̀kǝ̀fɛ́kʋ́hàrǝ̀ntʋ̂kàŋkǝ̀lâʋkpèlʋ̌lɔ̀ncǝ̀sɛ̀mǝ̂rlɔ̀nhʋ̀lmǝ́rsı̌2var.indét. de22nànɖı́rǒtàfásǝ̌tàpǝ̀sı̌tɩ́ʋidéo-onobruit des ailes battant quand un oiseau monteAsɨmo kʋrʋ wɔlawɔla.L'oiseau vole avec un bruit des ailes battant.
wɔlɩnvar.indét. dewalɩn
wɔlɔnka, sǝpetit arbuste avec beaucoup de feuilles dont on les utilise contre la dysentérie
wɔltǝnkʋ, tǝcrépissage
wɔ̀lwɔ̀lidéo-onobruit de l'eau qui coule vite et beaucoup
wɔ̀mvar.indét.pam2panǝcfcı̀3ɖántǝ́fàl2fɛ̀hátǝ́hùlhùsɨ̀kòlkpàasǝ̌kpɨ̀lkʋ̀kʋʋsǝvar.indét. dekpèsǝ̀kʋ̀ʋsǝ̀làapam1sɨ̀ltı̀sɨ̀tɨsɨforme compl. indét. detɨ̀sɨ̀gérondifwɔmʋacteurwɔmɖǝindicatif présentwɔ̂nvi B5courberƖ wɔmpa.Il est courbé.loor wɔmforme compl. indét.renverserwɔm hunanakʋforme compl. indét.tomber sur la figurewɔm akomaforme compl. indét.vtfaire la cérémonie à la fin de sʋʋƖ wɔm ɩ k'afala ka tʋn.Il a fabriqué des arcs pour ses garçons.wɔm nantɨɖɨforme compl. indét.renverser et placerwɔm ɩ ñunforme compl. indét.baisserwɔm ñǝsǝr ka yǝr rɛɛ2forme compl. indét.regarder fixementwɔm sɩʋ taaforme compl. indét.laisser dans le champwɔm tǝntɛntǝ rɛɛ-ɔ ñunforme compl. indét.écouter attentivementwɔm yǝr rɛɛforme compl. indét.bavarder, parler mal de quelqu'un!Ɩɩ ra wɔm yǝra rɛɛ.Ne parlez pas mal des gens.wɔm yǝr ka tǝmǝr taaforme compl. indét.asservir, captiverƉǝ kaa sɛ rǝ wɔm-ɩ rǝ tǝmǝr taa.Nous le captiverons dans notre travail.wɔm yikɨr (mɨntɩɖǝ)forme compl. indét.mettre le chapeau sur la tête (la paille sur la chambre)
wɔm akomaforme compl. indét. dewɔ̀m
wɔm hunanakʋforme compl. indét. dewɔ̀m
wɔm ɩ ñǝsa n'atɛforme compl. indét. deàtɛ̀