Parcourir le lama

Parcourir le lama

?
a
c
ɖ
e
ǝ
ɛ
f
h
ɩ
ı
k
kp
l
m
n
ŋ
ñ
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʋ
w
y

w


wútı̀var.indét.wutinanɩ, wahibou, chouette
wutunvar.indét. detúkún
wuturvar.indét. dewùtɨ̀l2
wuuvar.indét. deɖɨ̀wùu 1passé, fini, complètement, directement
wùûncfnplantes qui poussent sur les arbres et sur le chambres et dont on emploie les fruits comme éponges
wùwúvar.indét.wunconcombre indigène, courge vert léger
wuyan1var.indét. dehùkǔ
wuyan2cfhùkǔnpetite montagne
wʋ́var.indét.wʋncfwɔ̂nnkʋ, ñɩcaverne, tombeau, trouyǝr wo taaforme compl. indét.au lieu de quelqu'un, prendre la place de quelqu'un
wʋ̀ɖǝ́var.indét.ʋrtancfɖɨ̀kpɨ̀sɨ̀lùkùnrien, videƖ wala s'ɩ yaʋ kancina n'ɩ nɔɔn wʋɖǝ.Il est parti pour acheter des tôles et il n'avait rien trouvé.A mʋ wontǝ tǝn ʋ sʋwa na, n'ʋ yeʋ-ɩ nin ka wʋɖǝ.On a retiré tout ce qu'il a pris et on l'a laissé les mains vides.Ɩ nɔɔn nantǝ rǝson ka wʋɖǝ.Il a retrouvé la marmite qui contient la viande, vide.
wʋ̀ɖǝ́wʋ̂ɖǝ́(wʋ̂ɖǝ̌)idéorien, videƖ fa-m salɩyɔ sɛ mǝ ha-ɩ. Mǝ nɔɔn wʋɖǝwʋɖǝwʋɖǝ ka mǝ huru taa.Il m'a demandé le tabac et je n'ai rien trouvé dans mon sac.Ʋ yǝʋ rɛɔ ka wʋɖǝ.La maison était laissée vide.
wʋkʋvar.indét. de1
wʋkʋlʋn2cfwórǝ́ŋkʋ̂nsquelette d'une poule
wʋ̀lcfhɩ̀sǝ̌hòŋkǝ̌hùsɨ̀kpàŋkǝ̌l2kpàŋkǝ̌l2làʋtǝ̀màakǝ̀mɛ́sǝ́tàa2wàsǝ̌wʋ̀lsǝ̀acteurwʋ́lɖǝ́dérivatif nominal, classe -∅/-tǝwʋ̀ltǝ̂vt B1montrer, présenterƖ wʋl-m canta.Il m'a montré la pièce de monnaie.wʋl kpelǝnforme compl. indét.sorcelleriewʋl mɨnforme compl. indét.allumer les bougieswʋl nin2forme compl. indét.lever la mainwʋl ɩ ñǝŋkʋrʋ2forme compl. indét.montrer sa forcewʋl sɨkul2forme compl. indét.enseignerwʋl ɩ tɛ2forme compl. indét.se vanterhɔɔr wʋlaforme compl. indét.vise fâcherwɔwʋ wʋlaforme compl. indét.sécher
wʋl ɩ ñǝŋkʋrʋ2forme compl. indét. dewʋ̀l
wʋl ɩ tɛ1forme compl. indét. detɛ̀
wʋl ɩ tɛ2forme compl. indét. dewʋ̀l
wʋl kpelǝnforme compl. indét. dewʋ̀l
wʋl mɨnforme compl. indét. dewʋ̀l
wʋl nin1forme compl. indét. denı́r
wʋl nin2forme compl. indét. dewʋ̀l
wʋl sɨkul1forme compl. indét. desɨ̀kûl
wʋl sɨkul2forme compl. indét. dewʋ̀l
wʋ́lɖǝ́cfsɨ̀tı́yàacteurwʋ̀lnenseignant, maı̂treñǝmpʋ wʋlɖǝ2forme compl. indét.volant
wʋ̀lsǝ̀var.indét.lemcfwʋ̀lvt B1faire sécher
wʋ̀ltǝ̂cfànùtɨ̀rdérivatif nominal, classe -∅/-tǝwʋ̀lnkʋ, tǝenseignement
wʋlʋ kpelǝnforme compl. indét. dekpèlʋ̌
wʋ̀mpěvar.indét.pumpɩanwʋnpenka, sǝchevreau
wʋnvar.indét. dewʋ́
wʋ́n1var.indét.wunnñɩ, ñɩchèvreNnǝ n pǝ tʋkʋ wʋn, n ɖa nɩɩ ɩ hʋnɖʋ. (Wʋtǝkpɨso)Si tu ne manges pas la chèvre, tu ne defequeras pas son poil. (Ce que tu sais, c'est ce dont tu parles.) (Proverbe)wʋn lem2forme compl. indét.var.indét.wʋn lem1eau simple
wʋ́n2nñɩ, ñɩchèvre, fauve esp.
wʋ̂nvar.indét.wǝ̂ncfwʋ́nʋ́ngrosse chèvre (injure)
wʋn lem1var.indét. dewʋn lem2forme compl. indét. dewʋ́n1
wʋn lem2var.indét.wʋn lem1forme compl. indét. dewʋ́n1
wʋnanvar.indét. dewʋ́nɔ́
wʋ́násʋ́var.indét.wǝna2cfwǝna1nkʋ, ñɩbiche rouge
wʋnfaɖǝnchevreau
wʋ́nɔ́var.indét.wǝ́nɔ́2wʋnancfwǝ́nɔ́1nka, sǝannéeWʋsǝ wɛ nasisɨ kǝlɛ ɩ pǝ kɔn.Ça fait la troisième année qu'il ne vient pas.Ɩ kal ɩ wʋsǝ.Il compte ses années. (Dit quand on tue un serpent).wʋsǝ sǝ wʋsǝforme compl. indét.éternité
wʋnɔ liforme compl. indét. delı́1
wʋnpevar.indét. dewʋ̀mpě
wʋ̀ntèmɩ̀yɔ̂npetit cou
wʋ́ntǝ̂1var.indét.pɨnpɨnɖǝ2nkʋ, tǝexcrément
wʋ́ntǝ̂2var.indét.wǝnɖʋcfpɨnpɨnɖǝ1nkʋ, tǝencensNnǝ ʋ wɩ yǝr, a rɩ calʋ wʋntǝ ka mɨn taa n'ʋ rʋn alʋa ka ɩ rɛɛ.Si un homme est malade, on met de l'encens de l'arbre bcalʋ|r dans le feu pour renvoyer les mauvais esprits.
wʋ́ntǝ́ wʋ́cfpǝ̀cɛ̀kànkʋ, ñɩlatrine (trou d'excrément), water
wʋ́ntǝ́kùtı̌r2var.indét.wʋntǝkutǝl2cfnàwǝ̀nɖǝ̀sǔnacarus, l'insecte qui roule les déchets
wʋ́ntɛ́nʋ́var.indét.wɛtonʋn2wʋtɛnʋnkʋ, ñɩroche
wʋ́nʋ́var.indét.wunir2cfwunir1wʋ̂nnkʋ, ñɩgrosse chèvre (injure)
wʋ̀r1nquelque chose?N wɛ wʋr, n ha-ɩ.Si tu as quelque chose, donne-lui quelque chose.Ɩ wal s'ɩ sʋ ɩ warasǝ n'ɩ nɔɔn wʋr tan.Il est allé prendre son argent et rien n'était là.wʋrciforme compl. indét.npropriétaire
wʋ̀r2var.indét.pǝr2cfàcàhûàtákʋ́càalcàalcàalcèʋɖǝ̀kpɛ̀ɛɖǝ̀lèmlèmɖǝ̀páaɖǝ̀pǝ́tǝ́(pǝ́tǝ́)fɨ̂lvar.indét. dehùlfɨ̀tɨ̀var.indét. dehùtɨ̀hɩ̀hùlhùtɨ̀hùtɨ̀kɔ̀sǝ̀làsǝ̌lı́2mâanmʋ̀rnùrpɨ̀sɨ̀tɨ̀sɔ̀rsı̀rsı̀rtı̀sɨ̀wàlwɔ̀sǝ̀wòrvt B1verser (le mil et l'eau)wʋr sǝlǝmforme compl. indét.boire tropwʋr tǝntɛntǝforme compl. indét.raconter des histoires souvent sans se fatiguer
wʋ̂rcfpǝr1conjpeut-êtreN mɔsʋ sɛ wʋr ɩ ra kan ya?Tu penses que peut-être il ne vient pas?
wʋ̌rvar.indét. deńtǝ̌r ??
wʋr ra sǝʋ, Asɛ wɛforme compl. indét. desǝ̀ʋ
wʋr sǝlǝmforme compl. indét. dewʋ̀r2
wʋr tǝntɛntǝforme compl. indét. dewʋ̀r2
wʋrciforme compl. indét. dewʋ̀r1
wʋrɩvar.indét. dewɔ̀rɩ̂1
wʋ̀sǝ́1var.indét. decɔ̀sɛ́
wʋ̀sǝ́2cfcɔ̀sɛ́interjun mot au début d'une phrase pour s'expliquer ou se défendre
wʋ̀sǝ̀var.indét.pǝsǝcfcɛ̀ltǝ̀ŋkǝ̌wàlvi B1retournerƖ wʋsa.Il est retourné.wʋsǝ kantǝkarʋforme compl. indét.devenir fantômewʋsǝ mɩlforme compl. indét.devenir voleurɩ wʋsǝ n'ɩ laʋforme compl. indét.refairewʋsǝ rǝfalfalforme compl. indét.rajeunirwʋsǝ waraforme compl. indét.cflér11reculer2regretter, changer d'aviswʋsǝ wɔwʋforme compl. indét.renverser un vêtement
wʋsǝ ahilɨmforme compl. indét. deàhı̀lɨ̂m
wʋsǝ camʋforme compl. indét. decámʋ́
wʋsǝ kantǝkarʋforme compl. indét. dewʋ̀sǝ̀
wʋsǝ mǝ waraforme compl. indét. dewárá
wʋsǝ mɩlforme compl. indét. dewʋ̀sǝ̀
wʋsǝ rǝfalfalforme compl. indét. dewʋ̀sǝ̀
wʋsǝ sǝ wʋsǝforme compl. indét. dewʋ́nɔ́
wʋsǝ tɛn atɛvar.indét.ʋ lʋl atɛforme compl. indét. deàtɛ̀
wʋsǝ waraforme compl. indét. dewʋ̀sǝ̀
wʋsǝ wɔwʋforme compl. indét. dewʋ̀sǝ̀
wʋ́sǝ́nvar.indét.pǝsǝnapǝsʋncfcɔ̀ɖɛ́nlǝ́sǝ́pǝ́sǝ́nsı̌si nin2forme compl. indét. desı̀wàlwán1vt H2nramener, remplacerƖ wʋsǝn ñɩtǝ (lem, tǝntɛntǝ).Il ramène l'herbe (l'eau, la parole).wʋsǝn sɛforme compl. indét.répondre
wʋsǝn sɛforme compl. indét. dewʋ́sǝ́n
wʋsǝnʋnretour
wʋ́sǝ́tǝ̂nkʋ, tǝretour
wʋ̀tàmùsɔ̌var.indét.wǝma2cfwǝma1nka, sǝmoquerieWʋtamusɔ kpalǝn sǝm. (Wʋtǝkpɨso)La moquerie est pire que la mort. (Proverbe)
wʋtanvar.indét. dewʋ̀tɔ̌
wʋtasǝ kul mǝ wɩsɔforme compl. indét. dekúl2
wʋ̀tǝ̌cfàsɨ̀nɖɨ̀cɛ́sǝ́cʋ́cʋ̀lɖʋ́kǝ́nfósǝ̌var.indét. dehóosǝ̌fòsǝ̌var.indét. dehɔ̀sǝ̌hɔ̀sǝ̌hóosǝ̌lǝ́sǝ́lɛ́3mı̀ntɨ̀mı̀ntɨ̀mı̀ntɨ̀nʋ̀sɨ̀msı̀rsı̀rsı̀rsɩ̀sǝ̌sɩ̀sǝ̌túkúnwàtǝ̀rwɔ̀tǝ̀rwɔ̀tǝ̀rwʋ́tǝ́nvi B1converser, parler
wʋtǝ ahilɨm taaforme compl. indét. deàhı̀lɨ̂m
wʋtǝ halhalforme compl. indét. dehàlhàl
wʋtǝ na wa nɛɛsǝforme compl. indét. denɔ́2
wʋtǝ yǝr ñǝntǝforme compl. indét. deñǝ́ntǝ̂
wʋ̀tǝ̀kɔ̀rʋ̌var.indét.wʋtǝkɔrʋnnfâcherie, insulteWʋtǝkɔrǝn wɩ yǝra t'ɔ tǝn.Les mots grossiers fâchent les gens.
wʋ̀tǝ̀kpɨ́sóvar.indét.acanturcfàcàntúkɨ̂rnka, sǝproverbe
wʋtǝlwɛɛrncaille
wʋtǝmpǝnɩʋnɩ, warebelle
wʋ́tǝ́ncfwʋ̀tǝ̌indicatif présentwʋtʋnvar.indét. dewɔ̀tǝ̀rvt H2nparler avec
wʋtǝpǝnɔvar.indét.wʋtɔpǝnɔnka, sǝancienne parole
wʋ́tǝ́rnparleur
wʋ́tǝ́tʋ́nkʋ, ñɩcrêpe, galette faite sur une pierre
wʋ̀tɩ̂var.indét.wʋtʋnɩ, wamonsieur tel et tel, typeMǝ ta sǝm wʋtɩ.Je ne connais pas le type.
wʋ̂tɩ̂n1ɩ, waoiseaux rapace ??2cobaye
wʋ̀tɔ̌var.indét.wʋtannka, sǝmotWʋtɔ cǝfalɔ kulu wʋtɔ cǝpǝnɔ. (Wʋtǝkpɨso)Le nouveau mot renouvelle l'ancien mot. (Proverbe)Wʋtɔfalɔ kulu wʋtɔpǝnɔ. (Wʋtǝkpɨso)La parole nouvelle ramène l'ancienne. (Proverbe)