Browse French

Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

d


d'abordnɛ́lá
d'accordhatǝ ɩ nɔforme compl. indét. dehátǝ́mʋ tǝntɛntǝforme compl. indét. demʋ́
DahoméenƉàhòmʋ̀
d'ailleursm'a ta cɔ mǝ wʋtʋforme compl. indét. decɔ̀
dame-jeanneàcàfı́
danslem kutu tɛɛforme compl. indét. dekùtùtàa1
dans_le_casnàwʋ̀r
danserhɔr waarforme compl. indét. dehɔ́rkɔlmǝr kʋʋsǝ yǝr1forme compl. indét. dekɔ̀lmǝ̌rkɔlmǝr kʋʋsǝ yǝr2forme compl. indét. dekʋ̀ʋsǝ̀le ampara1forme compl. indét. deàmpàrànam waarforme compl. indét. denámnàsǝ̀kpákǝ̂rnʋtʋ waarforme compl. indét. denʋ́tǝ́ñamsǝ ɩ tɛ tǝnforme compl. indét. deñàmsǝ̀wàa
débarquertɨkɨ atɛforme compl. indét. deàtɛ̀
débattre(se)kpɨ̀ɖɨ̀ 1mɔtǝr yǝrforme compl. indét. demɔ̀tǝ̌r
débiteurkòntʋ̌r1kʋmǝrciforme compl. indét. dekʋ́mǝ̂r
déborderɖisɨ kpawa 1forme compl. indét. dekpá
déboucherɖǝ̀pèl1
débrouiller(se)car ɩ tɛforme compl. indét. detɛ̀kʋ ɩ tɛforme compl. indét. dekʋ́laʋ koŋkaariforme compl. indét. delàʋtàtǝ̀rtatǝr ɩ hilu rɛɛforme compl. indét. detàtǝ̀ryǝr car ɩ tɛforme compl. indét. decàr
décantéàyéŋká
décantercàallem salforme compl. indét. desállem salaforme compl. indét. delêm
décembremǝla teɖʋ honɖɔforme compl. indét. detèɖǝ̌2mǝla tɛɖʋ honɖɔ1forme compl. indét. dehònɖɔ̌mǝla tɛɖʋ honɖɔ2forme compl. indét. demǝ́ɖǝ̂1
décevoirtɛ̀kǝ̀ 1
déchiquetéwɔɔn hɛraforme compl. indét. dehɛ́r
déchiquetercǝ́r 2
déchiréɖǝ̀cʋ́tǝ́rpǝ́tônya wɔlɩforme compl. indét. dewɔ́ɖǝ̂ya wɔlɩ rǝkɔsǝŋkɔsǝnforme compl. indét. de2
décidermǝ kpǝr mǝ ninforme compl. indét. denı́r
décollertɛlǝm sel1forme compl. indét. deséltɛlǝm sel2forme compl. indét. detɛ̀lǝ̂m
décomposékpa rǝfaa1forme compl. indét. deɖǝ̀fà(a)
décomposerkpa rǝfaa2forme compl. indét. dekpá
décortiquerhul senaforme compl. indét. dehúlhʋ̀ɖǝ̌
découperyasǝ rakpakǝr taaforme compl. indét. deyàsǝ̀
découragéɖǝ̀tʋ́lɩ́hɔɔr hɔrsaforme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rʋ tɛɖǝ nantǝ taaforme compl. indét. denántǝ̂
découragerhosǝ yǝr nantǝforme compl. indét. dehóosǝ̌tɛɖǝ yǝr hɔɔr1forme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rtɛɖǝ yǝr hɔɔr2forme compl. indét. detɛ̀ɖǝ̀
découvertɖǝ̀tà(tà)
découvert(à)tacentǝm
découvrirli ntǝr rɛɛforme compl. indét. delı́1
dédaignmɩa
dédaignerkpɛ̀sǝ̌ 2so tʋtǝ ka mɩa2forme compl. indét. de
dédierhʋɔ mɩ tɛ n'Asɛforme compl. indét. dehɔ̀ʋ
défaillanceɖǝ̀yɔ̀ɔ
DéfaléƉǝfal
défautnansǝmǝr kutaforme compl. indét. denànsǝ̀mǝ̂r2nansǝmǝr pǝ waaforme compl. indét. denànsǝ̀mǝ̂r2
défendrehusɨ ɩ rɛɛforme compl. indét. dehùsɨ̀sǝnɖǝ tʋfǝlǝm waraforme compl. indét. desǝ̀nɖǝ̀ʋ ra hom yo ŋka 1forme compl. indét. dehòm
défendre(se)lǝsǝ ɩ tɛforme compl. indét. delǝ́sǝ́
défenseti ceɖǝ 1forme compl. indét. detı̌
défense(sans)tacentǝm
déféquernɩɩ wʋntǝforme compl. indét. denɩ̀ɩ
définitivementkpâ(kpà) 2tǝ̂n 1ʋ rɛ n'ʋ waaforme compl. indét. dewàa
défrichageɖémpɔ́
défrichercàsǝ̀ 3panɖǝ1ti-ɩ tɨtɨmforme compl. indét. detı̀wásǝ́
dégâtásárʋ̌
dégoûtmɩa
dégoûternʋsǝ yǝrforme compl. indét. denʋ̀sǝ̀so tʋtǝ ka mɩa2forme compl. indét. de
dégriséna1forme compl. indét. de1
dégriseryasǝ sǝlǝm1forme compl. indét. desǝ́lǝ̂myasǝ sǝlǝm2forme compl. indét. deyàsǝ̀
dégriser(se)sǝlǝm fɛ yǝr rɛɛforme compl. indét. defɛ̀
dégusterlɛ mǝtǝforme compl. indét. delɛ́1
déjàtɛtǝ temforme compl. indét. detèm2
déjeuneryaal ñǝsa taa na mǝtǝ1forme compl. indét. deñǝ́sá tâa1yaal ñǝsa taa na mǝtǝ2forme compl. indét. deyàal
délicatementɖɛ̀mlǝ̀ 1
délivrancelɛ́rtǝ̂
délivrerAsɛ lɛ yǝrforme compl. indét. delɛ́1
demanderafaaforme compl. indét. dewɔ̀sǝ̀wɔsǝ ñǝmpʋforme compl. indét. dewɔ̀sǝ̀
démangeaisontǝ̀rɔ̌ʋ tʋ tǝrasǝforme compl. indét. detʋ̀1ʋ wu mǝ rɛɛforme compl. indét. de
démarrerɖǝ mɨnforme compl. indét. deɖǝ́tǝl loor fisuforme compl. indét. detǝ́l
démarreurmɨn ɖɩrɔforme compl. indét. demɨ̂n
déménagercalsǝ awɔrforme compl. indét. deàwɔ̂rhɔsǝ kɔrʋ (ka fon cal)forme compl. indét. dehɔ́sǝ́
demeurerkpɔnaa cɔr 1forme compl. indét. decɔ̀
demi-cuitɖǝ̀kàrà
demi-lunehonɖɔ hɔ ñǝnfakʋ ka rǝcaaforme compl. indét. dehɔ̀2