Browse French

Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

m


mâcherwusɨ hawisɨforme compl. indét. dewùsɨ̀
machinemàsɨ̂m
magesmǝncǝkǝlaɖa2forme compl. indét. demɨ́ncàkɔ̌
magicienàtʋ̌rmacikɨciforme compl. indét. demasi
magiquetɩwañǝntǝforme compl. indét. detɩwaʋ
magnifiquetam akpɛlaforme compl. indét. deàkpɛ̀là
maiɖempɔ honɖɔforme compl. indét. dehònɖɔ̌
main_en_mainnin taa nin taaforme compl. indét. denı́r
maisàmá
maisonnierɖɛ́cı̌nampuci1forme compl. indét. decı̀3
maı̂triser(se)ɖʋkǝn ɩ tɛforme compl. indét. detɛ̀
majeurnir cǝrɔɖǝforme compl. indét. denı́r
malfalafalañǝntǝforme compl. indét. defàlàfàlàhɔɔr kpɔla2forme compl. indét. dekpɔ̀lhɔɔr pɩwa1forme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rkpásʋ̀kpàsʋ̀lǝsǝ hɔɔr1forme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rlǝsǝ hɔɔr2forme compl. indét. delǝ́sǝ́ñúŋhɛ́rʋ́tǝ̀ñɔ̌tǝñɔñǝntǝʋ nɩɩ ɩ ninforme compl. indét. denɩ̀ɩʋ wɩ ɩ nantǝ taaforme compl. indét. dewɩ̀wàrkǝ̌
mal(faire)hʋ́tǝ́n
mal_fairehɔrsʋ 2forme compl. indét. dehɔ̀rsǝ̀
malaxerhʋ̀tǝ̌
malchanceñun sǝpa1forme compl. indét. deñûnñun sǝpa2forme compl. indét. desǝ̀ʋ
mal-de-têtekʋ́rǝ́n 2
malédictionsǝm wɩrtǝforme compl. indét. dewɩ́rtǝ̂wɩ yǝr ka sǝmforme compl. indét. desǝ̂m
malformercùl
malgréhál tǝ̀ tǝ̂nhal tǝ tǝnforme compl. indét. dehâl
malheurtèlàtelanaʋñǝntǝforme compl. indét. detèlàtʋla2
maltraiterkpákpàʋlasǝ kʋñʋn1forme compl. indét. dekʋ̀ñʋ̌nlasǝ kʋñʋn2forme compl. indét. delàsǝ̌mɨ̀m 1nàasǝ̌
mandragoremantǝrakɔr
mangerceʋ lemforme compl. indét. decèʋcɔ tʋtǝ rɛɛforme compl. indét. decɔ̀ɖǝtʋnɖǝkaɖǝ mǝtǝforme compl. indét. dekàɖǝ̌kpɨrsɨ mǝtǝforme compl. indét. dekpɨ̀rsɨ̀kpɔ̀tǝ̀li kɔrʋʋforme compl. indét. delı̀mǝlforme compl. indét. demǝ̌lmɩsǝ ñʋtaforme compl. indét. deñʋ́tǝ́nin ɖʋkǝna1forme compl. indét. deɖʋ́kǝ́nnin ɖʋkǝna2forme compl. indét. denı́rñe mǝsǝ, wamǝla, amɛlaforme compl. indét. deñèpɛl mǝtǝforme compl. indét. depɛ́l1tʋ ɩ ñʋsǝforme compl. indét. detʋ̀1tʋ̀1tʋ̀sǝ̌tʋsǝn yi nantǝforme compl. indét. detʋ̀sǝ̌yɨm mǝtǝforme compl. indét. deyɨ́m
mangeurtʋ́r
manguemàŋkǔ
manguiermaŋku tuforme compl. indét. demàŋkǔ
manipulateurmǝlɖǝ
manipulermǝ̌l
manivelletùyô
manquetàlǝ̌m
manteauanɨko wɔwʋforme compl. indét. deànɨ̀kǒmanto
mardiSárfá
mariagekurtɨ camarforme compl. indét. decámǎrkúrtɨ́ càmǎrlánlálápànin ɖʋkǝnʋforme compl. indét. denı́rwasǝtǝyalkpartǝ1forme compl. indét. dekpártǝ̂yalkpartǝ2forme compl. indét. deyàl1
mariercǝl yalayoforme compl. indét. decǝ́lwasǝ yalayoforme compl. indét. dewàsǝ̌
marier(se)kan yal1forme compl. indét. dekánkan yal3forme compl. indét. deyàl1kɔ (tǝŋkǝ) waalforme compl. indét. dewáal1kɔ̀ 2kɔn yalforme compl. indét. dekɔ́n2kpa yalforme compl. indét. dekpátǝŋkǝ rǝmanforme compl. indét. detǝ̀ŋkǝ̌tǝŋkǝ waalforme compl. indét. detǝ̀ŋkǝ̌wa ta tekǝn ɖǝmaforme compl. indét. detékǝ́n
marinkpɨlu tǝmǝrlaɖǝforme compl. indét. dekpɨ́lú
marmitesàkùlà 1
marskɔɔta honɖɔ1forme compl. indét. dehònɖɔ̌kɔɔta honɖɔ2forme compl. indét. dekɔ́ɔtǝ̂r
masculinàpǎal
matelotkpɨlu tǝmǝrlaɖǝforme compl. indét. dekpɨ́lú
mathématiquematǝmatɩkǝ
mathsmatǝna
matin(ce)ntaʋn ŋkʋ tɛɛforme compl. indét. deǹtàʋn tɛ̀ɛ1
maturercémlɔ̀m
maudireɩ wɩ sǝmforme compl. indét. dewɩ̀na yǝr ka telaforme compl. indét. detèlàwɩ yǝr ka nɔ taa sǝm1forme compl. indét. denɔ́2wɩ yǝr ka nɔ taa sǝm2forme compl. indét. desǝ̂mwɩ yǝr ka nɔ taa sǝm3forme compl. indét. dewɩ̀wɩ yǝr ka sǝmforme compl. indét. desǝ̂m
me
mécanicienmaŋkanɩsɩɛn