Browse French

Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

p


pacifierhɛsǝ hɔɔr1forme compl. indét. dehɛ̀sǝ̀wɛɖǝ sǝlǝm ka caasǝna k'atɛforme compl. indét. desǝ́lǝ̂m
païenláarlaatǝlaarforme compl. indét. deláatǝ̂láatǝ̂làarforme compl. indét. deláar
paixanɨko lakǝ 3forme compl. indét. deànɨ̀kǒɖǝ̀hɛ̂ɛɖǝ̀hɛ̀sǝ̌rɖǝhɛsǝrtɩforme compl. indét. deɖǝ̀hɛ̀sǝ̌rhɔɔr cakǝ rǝhɛɛforme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rhɔɔr cɔwaforme compl. indét. decɔ̀hɔɔr hɛwa1forme compl. indét. dehɛ̀
palmierwáʋ 1
palmierswán̂ 2
panacherkǝl tǝnforme compl. indét. dekǝ́l
pansertáartaar sen ɖɛɛforme compl. indét. detáar
paonpaɔn
papepapǝ
PâquesPákǝ̌
paquetpàkɩ̂
parabriseloor ñǝsǝtɛrasǝ2forme compl. indét. deñǝ́sǝ̀tɛ́rɔ̌
parabrisesloor ñǝsǝtɛrasǝ1forme compl. indét. delôor1
paralysénaasǝ sǝpaforme compl. indét. denáasǝ̂naŋkpɔn (naasǝ) sǝpa 1forme compl. indét. desǝ̀ʋ
paralyserkuutɨ mǝ naasǝforme compl. indét. dekúutɨ́
parce queNa yǝr-wontǝ-rɛɛ-ɔna,forme compl. indét. de2wóntǝ̂ rɛ̂ɛ nàwontǝ rɛɛ naforme compl. indét. deɖɛ̀ɛ
parcimonieuxlaʋ yǝr ka ñanforme compl. indét. delàʋ
pardessusanɨko wɔwʋforme compl. indét. deànɨ̀kǒ
pardonar lapaforme compl. indét. delàʋcárâhotǝ yǝr tɛɛforme compl. indét. dehòtǝ̀kpa yǝr naŋkpɔn1forme compl. indét. dekpálakǝ kafǝraforme compl. indét. dekáfǝ̀ràyal nin nɔ2forme compl. indét. deyàl1
pardonneràtɩ́sǝ́nʋ̂hɩsǝ awarkasǝ2forme compl. indét. dehɩ̀sǝ̌sʋ-tǝ n haa-ɩforme compl. indét. deháatɩ́sǝ́ntɩsǝn awarkasǝforme compl. indét. deàwàrkɔ̌
parentscı̀nâ
parer(se)tʋ afatǝ2forme compl. indét. detʋ̀1
parierpɛl ñɩrʋforme compl. indét. depɛ́l1tɛ cacacaforme compl. indét. detɛ́
parleràtɨ̀ntúkɨ̂rɖǝ̀sǝ̀ntʋ̀kǝ̌rɖʋkǝn lɛʋlɛʋforme compl. indét. deɖʋ́kǝ́nfɛ̀tǝ̀ 3hosǝ yǝr rɛɛforme compl. indét. dehóosǝ̌kaɖǝ tǝntɛntǝforme compl. indét. dekàɖǝ̌ko wʋtɔforme compl. indét. dekpa tǝntɛntǝ1 1forme compl. indét. dekpákpàsǝ̌ 3lǝsǝ ɩ tɛforme compl. indét. delǝ́sǝ́lor wʋtɔforme compl. indét. delòrlɔntǝ wʋtasǝ, tǝntɛntǝforme compl. indét. delɔ́ntǝ́nànsǝ̀mǝ̂r2 2nantɛna makǝforme compl. indét. denàntɛ́nɖǝ̂nantɛna waa1forme compl. indét. denàntɛ́nɖǝ̂nantɛna waa2forme compl. indét. dewàanàsǝ̀ntúkúrtam na (tʋn)forme compl. indét. detàmtamtǝ tǝntɛntǝforme compl. indét. detàmtǝ̌to yǝr na ɩ wʋtasǝforme compl. indét. dewɨɖɨ tǝntɛntǝ ka wɨɖawɨɖaforme compl. indét. dewɨ̀ɖɨ̀wuɖɨ tǝntɛntǝforme compl. indét. dewùɖɨ̀wul ñɔforme compl. indét. dewúlwʋ̀tǝ̌wʋ́tǝ́nyisɨ tǝntɛntǝ ka lɛkʋlɛkʋforme compl. indét. deyı̀sɨ̀
partagerlèʋpatǝ nanɖʋ nanɖʋforme compl. indét. depátǝ́2tàr
partageurtárǝ́r
parti_prishʋ asǝmtǝ hʋhʋr1forme compl. indét. deàsǝ̀mtǝ̂hʋ asǝmtǝ hʋhʋr2forme compl. indét. dehʋ̀hʋ asǝmtǝ hʋhʋr3forme compl. indét. dehʋ̀hʋ̌rtar yǝra taaforme compl. indét. detàr
particulièreɖɨ̀tú(tú) 2
partirɖɛforme compl. indét. deɖɛ̀ɖɛ́nɖɛ̀ʋkpa ñǝmpʋforme compl. indét. dekpákpɛ̀ntǝ̌ʋ sɩn (ayʋkʋ ŋkʋ)forme compl. indét. desɩ́nʋ sɩn (ɩ tǝmɔ taa)forme compl. indét. desɩ́n
pas_d'égauxɩ tan rʋntɩforme compl. indét. deɖʋ̀ntɩ̂
passéɖel kɔsǝra1forme compl. indét. deɖélɖǝ̀ɖǝ̀ɖɨ̀wùu 1kɔsǝra ñɩ wɛɖǝ naforme compl. indét. dewɛ̀ɖǝ̀
passerɖɛ ñǝsa taaforme compl. indét. deɖɛ̀ɖɨ̀fɨ̀rrɖɨ̀wùu 2ɖʋkǝn na ceforme compl. indét. deɖʋ́kǝ́nkumsɨ lelaforme compl. indét. dekùmsɨ̀lɛ̀pǝ̀tǝ̀lɨ̀ltàa2tǝŋkǝ na yǝr rɛɛforme compl. indét. detǝ̀ŋkǝ̌tɩɩ tǝntɩrasǝ ka ɩ rǝnaforme compl. indét. detɩ̀ɩʋ fɛ yǝrforme compl. indét. defɛ̀
passer(s'en)lántǝ́
passer_en_flècheɖǝ̀càlà
passerawʋr ra sǝʋ, Asɛ wɛforme compl. indét. desǝ̀ʋ
passereaukùtɨ̀sûn àcɔ́ntâ 2plocéidés
patate douceàkùntɛ̀lɔ̌
pataugersʋ̀ntǝ̌
pâtépàtɩ̂
patientɖǝ̀hɛ̂ɛhɔɔr kpɔla1 2forme compl. indét. dehɔ́ɔ̂r
patienterhɛsǝ hɔɔr2forme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rkʋ hɔɔrforme compl. indét. dekʋ́
patienter(se)hɛsǝ hɔɔr1forme compl. indét. dehɛ̀sǝ̀
patronscı̀nâ
pattenɛm, kpenɖǝ naŋkpɔnforme compl. indét. denàŋkpɔ̂n
pattesnahǝraʋ