Browse French

Browse French


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

r


rabroueryén
raccommodertɔsǝ afɨntɨnforme compl. indét. detɔ̀sǝ̌
raccourcirle n'ʋ tulforme compl. indét. detùlmǝ pɛl mǝ ñǝmpʋforme compl. indét. depɛ́l1
racheteryakǝ yo ka ñǝmpʋ taaforme compl. indét. deyàʋyaʋ yǝr ñun1forme compl. indét. deñûnyaʋ yǝr ñun2forme compl. indét. deyàʋ
racismetar yǝra taaforme compl. indét. detàr
racler(se)kɔ̀sǝ̀
raconteurcɛ́ɛsǝ́r
radiateurɖǝ̀sônloor lem ɖǝson1forme compl. indét. delêmloor lem ɖǝson2forme compl. indét. delôor1
rafraı̂chir(se)mʋ ahilɨmforme compl. indét. deàhı̀lɨ̂m
raidircı̀1 2
raisinɖɛ̀sɛ̂nfiñǝ wiiforme compl. indét. dewı́ir
raisonhaa tʋfǝlǝmforme compl. indét. deháantǝ rɛɛ-ɔnaforme compl. indét. dentǝ́
raisonnerhɔɔr pɩwa1forme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rhɔɔr pɩwa2forme compl. indét. depɩ̀
rajeunirfalsǝ fisuforme compl. indét. defàlsǝ̀kun afatǝforme compl. indét. dekúnkpa rǝfalfalforme compl. indét. dekpáwʋsǝ rǝfalfalforme compl. indét. dewʋ̀sǝ̀
ralentirtɨ̀tɨ̀ 2
ramassercètǝ̌ɖu7ɖun6hɔ́sǝ́kaa añɨŋkaforme compl. indét. dekàa2kómku sɨwiforme compl. indét. dekpápákpàʋ 1pu ɩ naasǝ tɛɛforme compl. indét. de3tǝ̀mlǝ̌tɛsǝ ceŋkpasǝforme compl. indét. detɛ̀sǝ̌tɨl nantǝ ka tǝ tǝnforme compl. indét. detɨ̀lwàal
ramenercetǝ naan2forme compl. indét. decètǝ̌pǝ́sǝ́nwʋ́sǝ́n
ramollirhɔsǝ asǝɖǝforme compl. indét. dehɔ̀sǝ̌hɔsǝ nin 1forme compl. indét. dehɔ̀sǝ̌lɨ̀m2
ramollir(se)hʋ̀ʋr 2
ramperalɩsǝ ti atɛforme compl. indét. detı̀ɖǝm tiforme compl. indét. detı̀hɔm ɩ tɛforme compl. indét. dehɔ̀mlɩ̀tǝ̀ti litɨ rɛɛ1forme compl. indét. delı́rú1ti litɨ rɛɛ2forme compl. indét. detı̀
râperkɔ́r 1
rappelsóɖǝ̂
rappelerkaa yǝrforme compl. indét. dekàa2kul mǝ soɖǝforme compl. indét. dekúl2so-m mǝ soɖǝforme compl. indét. detɛsǝ yǝr ñǝsa1forme compl. indét. deñǝ́sátɛsǝ yǝr ñǝsa2forme compl. indét. detɛ̀sǝ̌tɛtǝ
rappeler(se)tɛsǝ tǝntɛntǝforme compl. indét. detɛ̀sǝ̌tɛsǝ yǝr rɛɛforme compl. indét. detɛ̀sǝ̌
rapportercantǝl amʋra ka wursɨ tɛforme compl. indét. decàntǝ̀lhosǝ yǝr yǝɖǝ ka rinan tǝnforme compl. indét. dehóosǝ̌
rasercetǝ ñunforme compl. indét. decétǝ́hasǝ mǝ ñun ɖǝkpǝlkpǝlforme compl. indét. dehàsǝ̀hɔ ñun (ka) fakʋforme compl. indét. dehɔ̀2kàtǝ̌r1 3kwútɨ́2tɨ́m
rasoirlam tiruforme compl. indét. delâm1
rassasiementhɔ́nɔ̂n
rassasierɖǝ̀pàmpàhɔ̀1tʋtǝ cɛsaforme compl. indét. decɛ́sǝ́tʋtǝ mɔ-mforme compl. indét. demɔ̀
rassassierhɔ tʋtǝforme compl. indét. dehɔ̀2
rassembléƖ pɛl naanforme compl. indét. depɛ́l1
rassembleràrɨ̀kpɨ̀rsɨ́nɖɨ̀hɔsǝ yǝraforme compl. indét. dehɔ́sǝ́kpaasǝ afeforme compl. indét. dekpàasǝ̌kpápákpàʋ 1ñesǝ raasǝforme compl. indét. deñèsǝ̌
rassembler(se)ɖǝ̀kàtǝ́nɖǝ̌kam akpɨɖɨforme compl. indét. dekànkpɨ̀rsɨ̀ 1
rassurerwɩ n taa sartǝforme compl. indét. dewɩ̀
raterpɨsɨforme compl. indét. depɨ̀sɨ̀tɛ̀lsǝ̌ 2
ravinlemɖǝkpemǝnɖǝforme compl. indét. deɖǝ̀kpèmǝ́nɖǝ̌
rayonsàñǝ̀ŋkpàrɔ̌mɩsǝ canɖaʋforme compl. indét. demɩ́sǝ̂mɩsǝ naasǝ1forme compl. indét. demɩ́sǝ̂
réalitétʋfǝlǝm taa hǝn naforme compl. indét. detʋ̀fǝ̀lǝ̂m
rebeller(se)ñe yǝn ka yər rɛɛforme compl. indét. deñè
rebellionha yǝr rɛɛ-ɔ mɨnforme compl. indét. de
recensementkàltǝ̂
recenserkalʋ kaltǝforme compl. indét. dekàl
receveurmʋ́r
recevoirhiu rǝnɖǝ hɔmforme compl. indét. dehı́u2mʋ́
récipientyun2
réclamerpál 1wɔsǝ wʋr rɛɛforme compl. indét. dewɔ̀sǝ̀
recommencerkul tǝntɛntǝ1forme compl. indét. dekúl2kul tǝntɛntǝ2forme compl. indét. detǝ̀ntɛ́ntǝ̂kúnmùltasǝ waɖǝforme compl. indét. detàsǝ̌
réconciliationkʋʋsǝ wuroo kpeɖǝforme compl. indét. dekʋ̀ʋsǝ̀saŋkǝ ñǝsǝlemforme compl. indét. desàŋkǝ̌tɛ́sǝ́ kpápǝ̂tɛsǝ kpaʋpǝforme compl. indét. dekpàʋsǝ̌
réconcilierkpàʋ 2kpaʋsǝ tɛsǝforme compl. indét. dekpàʋsǝ̌
réconcilier(se)kpa yǝr naŋkpɔn1forme compl. indét. dekpákpa yǝr naŋkpɔn2forme compl. indét. denàŋkpɔ̂n
reconnaissantàsǝ̀mʋ́
reconnaı̂treɖɛ yǝr rɛɛ 2forme compl. indét. deɖɛ̀kpa yǝr yǝɖǝforme compl. indét. deyǝ́ɖǝ̂mǝtǝ ñʋtǝ kpǝsʋʋ 3forme compl. indét. dekpǝ̀sǝ̀
recoudrecel wɔwʋforme compl. indét. decél
recouvre(se)cémǝ́n
recroquer(se)n kpa n tɛ-ɔ huyɔforme compl. indét. dekpá
recroquevillékpa ɩ tɛ-ɔ hoyɔforme compl. indét. dehóyɔ̀
recroquevillerɖǝ̀mǝ̀rmǝ̀r
recueillirtɔsǝ lemforme compl. indét. detɔ̀sǝ̌
reculerkúntɨ́tı̀sɨ̀wʋsǝ wara 1forme compl. indét. dewʋ̀sǝ̀
rédemptionñinyapǝ
redressermɨm ñǝmpʋforme compl. indét. demɨ̀mnǝ̀sǝ̀nɛ̀sǝ̌ñʋsǝ4sǝ̀sǝ̌sǝsǝ apʋforme compl. indét. desǝ̀sǝ̌