Archive for webonary

yı̌

yı̌var.indét.yinayu1cfyu2nɩ, warat

yı̀

yı̀cftɛ̀kǝ̀yı̀màntʋ̂acteuryı́rvt B21chanterƖ yi sɛnɖǝ (yentǝ).Il chante des chants (cantiques).2promettreƖ yi sɛ...Il a promis que...Ɩ yi-ma n'ɩ tʋ.Il m'a trompé et il m'a bouffé.

yı́

yı́var.indét.cfʋ hompaforme compl. indét. dehòmvi H2faire nuitAho yiwa.Il a fait nuit.

yɩtǝra

yɩtǝravar.indét. deyǝ̀tǝ̀rà

yɩtǝna

yɩtǝnavar.indét. deyǝ̀tǝ̀rà

yɩtǝ2

yɩtǝ2cfyǝ̀tǝ̌nɩ, wabeau-parent mâle

yɩtǝ1

yɩtǝ1var.indét. deyǝ̀tǝ̌

yɩsǝ yeetǝ

yɩsǝ yeetǝforme compl. indét. deyèetǝ̀

yɩlʋn2

yɩlʋn2cfyǝ́lʋ́nkʋ, ñɩcorne

yɩlʋn1

yɩlʋn1var.indét. deyǝ́lʋ́

yı̀lɨ̂m

yı̀lɨ̂mnhuile rougeyilɨm asɨmoforme compl. indét.alouette

yı̀kɨ̀r

yı̀kɨ̀rvar.indét.pɨŋkʋn2yɨkɨrcfàkóɖúàlàntǝ̂ràtɨ̀pɨ̀àtʋ̀lʋ̀àwǔàyɔ̀tǝ̂rcèkǝ̀tʋ̌hótàlɔ̂kàmpı̀ŋkùkàtɛ́kâ2var.indét. dekpàtɛ́kâ2kpàɖǝ̀wɔ̀wʋ̌kpàtɛ́kâ2kpɛ́rʋ́nàhǝ̀ntɛ́nɖǝ̂ñǝ́sǝ́nárǝ̂mnı́n sı̀rǒpàntǝ̀lʋ̂pǝ̀sǎʋpɨŋkʋn1sàryêsátǝ́rsı́rɔ́sʋ̀sɛ́tǝ̌tàkʋ́tàlwɔ́tǝ̂ háatǝ̂tɛ̀mɖǝ̂tɨ́rɨ́kôwɔ̀wʋ̌2yalasiunɖǝ, yachapeauMǝ lakǝ wɔtǝ sale yikɨr, wamǝla fǝntǝ yikɨr, atǝtɛsǝ yikɨr, na fɛtǝrǝn.Je fais le chapeau à herbes, le chapeau à fibres de maïs, le chapeau à fibres de néré, et les éventails.ñʋtǝ yikɨrforme compl. indét.casquewuroo yikɨr2forme compl. indét.couronne

yɩɖǝ3

yɩɖǝ2

yɩɖǝ2var.indét. deyǝ́ɖǝ̂

yɩɖǝ1

yɩan3

yɩan3var.indét. deyɔ̂

yɩan2

yɩan2var.indét. de

yɩan1

yɩan1var.indét.yia2cfnpetit, enfant

yɨsǝr2

yɨsǝr2cfwùrsɨ̀vt B1noircir, salir

yɨsǝr1

yɨsǝr1var.indét. dewùrsɨ̀

yɨ̀ryɨ̀r

yɨ̀ryɨ̀ridéobrillammentMɩsǝ waa yɨryɨr.Le soleil brille.

yɨrun

yɨrunvar.indét. dewùrǔ

yɨran

yɨranvar.indét. dewúró

yɩlǝm2

yɩlǝm2cfyǝ́lǝ̂mnlait du sein

yɩlǝm1

yɩlǝm1var.indét. deyǝ́lǝ̂m

yɩlan2

yɩlan1

yɩlan1var.indét. deyǝ́lɔ́

yɨm tuna

yɨm tunaforme compl. indét. deyɨ́m

yɨm mǝtǝ

yɨm mǝtǝforme compl. indét. deyɨ́m

yɨm kparɔ (kpasǝ)

yɨm kparɔ (kpasǝ)forme compl. indét. deyɨ́m

yɨm ɩ tɛ-ɔ tǝntɛntǝ taa

yɨm ɩ tɛ

yɨm ɩ tɛforme compl. indét. deyɨ́m

yɨ́m

yɨ́mcfkpavar.indét. dekʋʋsǝvar.indét. dekpèsǝ̀lı̀vt H11enterrer2enfoncerMǝ nahǝntɛna yɨma.Mes chaussures sont enfoncées.yɨm ɩ tɛforme compl. indét.tomberyɨm ɩ tɛ-ɔ tǝntɛntǝ taaforme compl. indét.se faire des problèmesyɨm kparɔ (kpasǝ)forme compl. indét.tendre piège, tenteryɨm tunaforme compl. indét.pêcherkɔra yɨmaforme compl. indét.vivalléeyɨm mǝtǝforme compl. indét.mangerMǝtǝ sǝpa, wisɨ kaa sɛ wa yɨm-tǝ.La pâte est sans élasticité, les enfants la (enterreront) mangeront.

yɨ̀làyɨ̀là

yɨ̀làyɨ̀làcflɛ̀ʋlɛ̀ʋidéointensément, ardemmentMɨn wuu yɨlayɨla.Le feu brule ardemment.

yɨkɨr

yɨkɨrvar.indét. deyı̀kɨ̀r

yɨkisɨ

yɨkisɨvar.indét. deyɨ́kê

yɨ́kê

yɨ́kêvar.indét.yekɩyan2yɨkisɨcfyekɩyan1nka, sǝpetit-fils

yiun2

yiun2cfwı́unpetit oiseau

yɨntǝ

yɨntǝvar.indét. dewùntɨ́

yɨ́násɨ̂

yɨ́násɨ̂cfɖǝ̀fáʋyɨ̂nnpese un peu, un peu lourdWɔtǝ huru ŋkʋ wɛ yɨnasɨ.Ce sac de coton est un peu lourd.

yɨ̂n

yɨ̂ncfɖǝ̀fákǝ́fákǝ́ɖǝ̀fáʋwɛ̌yɨ́násɨ̂n1ñɩ, ñɩlourdƖ sʋl wontǝ ka tǝ wɛ yɨn.Il a porté des bagages lourds.2rempliNampu wɛ yɨn.La case est remplie.ɖanɖǝ wɛ yɨnforme compl. indét.grandwurtɨ wɛ yɨnforme compl. indét.important

yɨmɖɨ2

yɨmɖɨ2cfnàrěʋnpersonne qui enterre les morts

yɨmɖɨ1

yɨmɖɨ1var.indét. denàrěʋ

yisɨ ɩ tɛ-ɔ cɨsir

yisɨ ɩ tɛ-ɔ cɨsirforme compl. indét. deyı̀sɨ̀

yisɨ hiɖo taa

yisɨ hiɖo taaforme compl. indét. deyı̀sɨ̀

yisɨ2

yisɨ2var.indét.fisǝ2forme compl. indét. deyı̀sɨ̀

yisɨ1

yisɨ1npremiers ancêtres (pas de singulier)

yisǝ2

yisǝ2var.indét. deyı̀sɨ̀

yisǝ1

yisǝ1var.indét. deyı̀sɛ̀2

yiriyan2

yiriyan2cfhúlı́yɔ̂nka, sǝpetite colline

yiriyan1

yiriyan1var.indét. dehúlı́yɔ̂

yira

yiravar.indét. deyı́r

yir3

yir3cfɖélnl'autre jour, un mois, plusieurs mois

yir2

yir2cfwı́irnbouton, pile, fruit, grain

yiun1

yiun1var.indét. dewı́u

yisɨ wʋr rɛɛ

yisɨ wʋr rɛɛforme compl. indét. deyı̀sɨ̀

yisɨ tǝntɛntǝ ka lɛkʋlɛkʋ

yisɨ rǝfaa2

yisɨ rǝfaa2forme compl. indét. deyı̀sɨ̀

yisɨ rǝfaa1

yisɨ rǝfaa1var.indét.fisɨ rǝfaɩforme compl. indét. deɖǝ̀fà(a)

yila

yilavar.indét. deyı́ɖɨ̂

yil2

yil2cfwı̀lvt B1examiner

yil1

yil1var.indét. dewı̀l

yikɨrsɛmǝr

yikɨrsɛmǝrnchapeau roux

yiir

yiirvar.indét. dewı́ir

yifakasǝ

yia2

yia2var.indét. deyɩan1

yia1

yia1var.indét. dewı́sɨ̂

yi yentǝ

yi yentǝforme compl. indét. deyéntǝ̂

yi afulan2

yi afulan2cfwı́ àhùlǒnka, sǝpetite calebasse avec de petites boules à l'extérieur

yir1

yir1var.indét. deɖél

yina

yinavar.indét. deyı̌

yin

yinvar.indét. de

yimantǝn

yilɨm asɨmo

yilɨm asɨmoforme compl. indét. deyı̀lɨ̂m

yǝʋ wɔsǝ

yǝʋ wɔsǝforme compl. indét. deyǝ̀ʋ

yǝʋ sɛ mǝ laʋ

yǝʋ sɛ mǝ laʋforme compl. indét. deyǝ̀ʋ

yǝʋ mʋya

yǝʋ mʋyaforme compl. indét. demʋ̂ʋr

yǝ̀ʋ

yǝ̀ʋvar.indét.yelyǝl1cfcàrci nampe2forme compl. indét. denàmpěhǝ̌lkɨ́ɖɨ́kɨ̀sɨ̀kpǝ̌rkúl2làʋmàʋmàʋmɛ̀lñàkǝ̀nàtǝ̀pàasǝ̌sʋ̀tǝ̀pàrʋ̌tésǝ́tɨ́sɨ́wàawárǝ́nwóntǝ̂yǝ́kǝ̂indicatif présentyǝ́kǝ̂vt B4laisser, abandonnerƖ yǝʋ yo ka ka kʋɖǝmɔ.Il a laissé l'enfant seul.N ñe lem s'n ɖa yǝʋ ayǝpǝ.Tu bois de l'eau de temps en temps (continuellement).Mǝ kaa sɛ mǝ yǝʋ-mɩ.Je vais mourir.Ɩ yǝʋ mʋya.Il est mort.yǝkǝn ɖǝmanforme compl. indét.laisser les uns les autresyǝr takǝ ɩ yǝʋ2forme compl. indét.faire en vain, inutilement, sans réussira-ci-n'a-yǝʋforme compl. indét.jeu de cache-cache dans l'eau (enfants)yǝʋ sɛ mǝ laʋforme compl. indét.vtpermettrentǝ yǝʋ na ...forme compl. indét.à cause deyǝkǝ ta |r{-verbe-}forme compl. indét.au lieu de (verbe)Mǝ yǝkǝ tacɔ nɩ mǝ kan ya?Au lieu de rester vais-je venir?Mǝ yǝkǝ ta wal Lema sɛ mǝ tʋ mǝ nɔ taa nɩ, mǝ cɔ ce mǝ laʋ wɔ?Au lieu d'aller à Lomé manger dans ma bouche et je reste ici faire quoi?yǝʋ wɔsǝforme compl. indét.à contrecoeurMǝ yǝʋ mǝ wɔsǝ-ɩ.Je l'ai demandé à contrecoeur.

yǝ̀tǝ̀rà

yǝ̀tǝ̀ràvar.indét.yɩtǝnayɩtǝranɩ, wadeux hommes qui se sont mariés dans la même maison

yǝ̀tǝ̌

yǝ̀tǝ̌var.indét.yɩtǝ1cfyásǝ́yɩtǝ2nɩ, wabeau-parent mâle

yǝ̌ryǝ̌r

yǝ̌ryǝ̌rvar.indét. deyèryèr1

yǝ̀ryǝ̌r

yǝ̀ryǝ̌rvar.indét.yèryèr2cfcɛ̀cɛ́wûrryèryèr2var.indét. deyǝ̀ryǝ̌ridéoagitation, briller fortMɩsǝ waa yǝryǝr.Le soleil brille fort.Cɛcɛ se yǝryǝr.Le vélo roule vite.

yi afulan1

yi

yivar.indét. dewı́

yɛ́ɩ

yɛ́ɩvar.indét.yeeeinterjn'est-ce pas?Ɩ ka wɛ sarka taa yɛɩ?Il était dans la prison, n'est-ce pas?

yɛ́ɛ́

yɛ́ɛ́var.indét.yaa2cfyáá2interjcri de surpriseYɛɛ !ɩɩ tɨsɨ s'ɩɩ na-wa.Ah bon, acceptez que vous les avez vu.Yɛɛ, ɩ ka wal Lema n'ɩ tal sɛŋ.Tiens, il était parti à Lomé et il est arrivé aujourd'hui.

yɛ́2

yɛ́2var.indét.5cfàlʋ́yáá1conjou bienMǝ nɩʋ loor ko, yɛ nñɩ kɔn na?J'ai entendu le bruit du camion, ou bien c'est elle qui arrive?

yɛ́1

yɛ́1var.indét. deyáá1

yǝr yǝr-ɔ

yǝr yǝr-ɔforme compl. indét. deyǝ́r

yǝr yaʋ ɩ sǝm

yǝr yaʋ ɩ sǝmforme compl. indét. deyàʋ

yǝr yasǝ wisɨ

yǝr yasǝ wisɨforme compl. indét. deyàsǝ̀

yǝr yakǝ n’ɩ terʋ

yǝr yakǝ n'ɩ terʋforme compl. indét. deyàʋ

yǝr yakǝ n’ɩ rɛ

yǝr yakǝ n'ɩ rɛforme compl. indét. deyàʋ

yǝr wuta

yǝr wutaforme compl. indét. dewùtɨ̀

yǝr wo taa

yǝr wo taaforme compl. indét. dewʋ́

yǝ́râfǎl

yǝ́râfǎlnun homme fort, viril, un macho

yǝra cɨmpimpa

yǝra cɨmpimpaforme compl. indét. deyǝ́r

yǝra amakan taa

yǝra amakan taaforme compl. indét. deàmàkàn

yǝr yʋka

yǝr yʋkaforme compl. indét. deyʋ́kǝ́

yǝr yɔtǝ tǝn

yǝr yɔtǝ tǝnforme compl. indét. deyɔ́tǝ́