Browse English

Browse English

a


a lot(talk)wàràwàrà
abandonákpénʋ̂cɛl yǝr ka suur 1forme compl. indét. decɛ̀lkɨ̀sɨ̀ 2kʋ yǝr ñǝntǝ1forme compl. indét. dekʋ́wɛ̀ɖǝ̀wɛɖǝ yǝrforme compl. indét. dewɛ̀ɖǝ̀yǝ̀ʋ
abandonedcɛtǝ acɛtʋforme compl. indét. decɛ̀tǝ̌
abominationapontǝ
aborthòtǝ̀ 3hɔrsǝ litɨforme compl. indét. dehɔ̀rsǝ̀kpɛ hoforme compl. indét. dekpɛ̀lǝsǝ hoforme compl. indét. de
abortionwusɨ litɨ1forme compl. indét. delı́rú1
absorbʋ leforme compl. indét. de
abusewaal yaal ɩ yal ka sartǝforme compl. indét. deyàal
acasakáfâ
acclamationàmpáampa, camar mʋwaforme compl. indét. deàmpáwurtɨ apɨpɨsɨforme compl. indét. deàpɨ́pɨ́ká
accompanylasǝ yǝrforme compl. indét. delàsǝ̌lǝsǝ yǝr ka ñǝmpʋ taaforme compl. indét. delǝ́sǝ́sɩ yǝr n'a walforme compl. indét. desɩ̀
accomplishkʋ ayʋkǝn hɔlʋforme compl. indét. dekʋ́tɛ̀sǝ̌ 1
accordnɩʋ-na rǝmanforme compl. indét. denɩ̀ʋ
accostkpɨlu tal atɛforme compl. indét. deàtɛ̀
accumulatetɔ́n1
accusehu yǝr ñun ka tǝntɛntǝforme compl. indét. dekɨ́ɖɨ́ 2kpa yǝr ka kpatǝforme compl. indét. dekpámɩntǝ yǝr ka tǝntɛntǝforme compl. indét. demɩ̀ntǝ̌sʋl yǝr ka tǝntɛntǝforme compl. indét. desʋ̀l
accusedtǝntɛntǝ kpa yǝr rɛɛforme compl. indét. dekpá
accustom_totɛ́ɖǝ́n 3
acidloor rɛm2forme compl. indét. delôor1
acquaintedsʋ́n2
acrosscarɔ waraforme compl. indét. decàrɔ̌mǝ nin taaforme compl. indét. denı́r
acthɔɔr pɩwa1forme compl. indét. dehɔ́ɔ̂r
administratorwuroo rɛɔ rɛɛ ñǝlɖǝforme compl. indét. deñǝ̀l
admireʋ laʋ ɩ t'ɔ lǝlǝn1forme compl. indét. delàʋʋ laʋ ɩ t'ɔ lǝlǝn2forme compl. indét. delǝ̀lǝ̂n
adultkpǝr afalforme compl. indét. dekpǝ̌r
adulteryàmʋ́rǎ 1ámʋ́ràtǝ̂mɛl yalaaforme compl. indét. demɛ̀lpal nɛɛr yalforme compl. indét. depàlyalaa mɛlʋforme compl. indét. deyàl1
advantagetaman na-tǝforme compl. indét. detàmtʋ yǝr ñǝntǝforme compl. indét. detʋ̀1wâan
adviseyòo 1
afaràcàlʋ̌1 3cɛlforme compl. indét. decɛ̀l
affirmñʋ nir2forme compl. indét. deñʋ́tem yǝr taaforme compl. indét. detèm2
afraidhɔɔr liwa1forme compl. indét. dehɔ́ɔ̂rhɔɔr yaaforme compl. indét. dehɔ́ɔ̂r