yɔ́ryɔ́ryɔ́rcfàkpàhùɖɨ̀idéo-onobruit de plume dans l'airAsɨmasɨ hʋntǝ kʋrǝn na tu rɛɛ tǝ tɨkɨ yɔryɔryɔr.Les plumes des oiseaux sont tombées de l'arbre yɔryɔryɔr.