fɛ̌ɛrcfàhámfɛ̌ɛràhámfɛ̌ɛrfɛ̀ɛyátʋ̀2n1ɖǝ, yatimidité, honteFɛɛr kpa-ɩ s'ɩ wal yǝra hɛkʋ taa.Il est trop timide pour se mélanger avec les gens.2honteFɛɛr kpa-ɩ rɨnunu n' ɩ wɔm ɩ nun n'atɛ.Il a très honte et il a baissé sa tete…