céntǝ́var.indét.kéntǝ́1cfcéntǝ́tǝ̂ɖántǝ́fɨ́lvar.indét. dehúlfɨ̀rfɨ̀rfùsɨ̀var.indét. dehùsɨ̀húlhùsɨ̀hùsɨ̀kéntǝ́2léntǝ́sɨ̀lwàkʋ̀wàkʋ̀vi H11couvrirYǝr si wɔwǝn s'ɩ centǝ ɩ tɛnʋ rɛɛ-ɔna.On s'habille pour couvrir le corps.Ɩ centǝ ɩ fɛɛr rɛɛ.Il a couvert sa honte.2dormirƖ sɩ n'ɩ pǝ centʋ.Il entre mais il ne dort pas.3fermer légèrementCentǝ nampu nɔ.Ferme légèrement la porte.4protégercentǝ amaasǝ rɛɛforme compl. indét.ne pas faire savoir (cacher) qu'il est clairvoyant