yèɖǝ̌cffɨ́ntɨ́hɔ̀ʋhɔ̀ʋkáatǝ́kɔ́ɖǝ́2kɨ́ɖɨ́kpǝ̌rkútɨ́kùtɨ̀llǝ́sǝ́lɛ̀rlɛ̀rlʋ̀mɩ̀ntǝ̌mı̀ntɨ̀mùlñǝlforme compl. indét. deñǝ̀lpàasǝ̌pǝ̀tǝ̌rsı̀tàmtàmtǎm1tàsǝ̌tɔ́tǝl yǝr rɛɛforme compl. indét. detǝ́ltémtèm2tɛ̀sǝ̌tʋ̀l2vt B1détacherƖ yeɖʋ akpanter, wǝn, nampu.Il détache le noeud, la chèvre, le toit de la case.yeɖʋ awarkasǝ rɛɛforme compl. indét.confesser, exposeryeɖǝ tǝntɛntǝ rɛɛforme compl. indét.exposer un tortyeɖǝ yǝr rɛɛforme compl. indét.dénouer