ɖǝ̀yàʋvar.indét.ɖɨhaukparǝyaʋyaʋsʋncfɖɨ̀hàulàʋyaʋsǝidéoétonnéƖ sir-ɩ s'ʋ wɩ ɩ yo n'ʋ laʋ-ɩ rǝyaʋ.Il était étonné lorsqu'il lui disait que son enfant est malade.