cɔ́ncfàcàrɔ̀wɛ́tǝ́wɛ́tǝ́yàʋvt H1revendreƉǝfaltɩna cɔnʋ kpena ka Ñamtʋ ayʋkʋ taa.Les gens de Défalé revendent les bêtes du marché de Niamtougou.