ñǝ́sǝ́kpáɖʋ́var.indét.ɩsǝkparʋnñǝsǝkpatǝnkʋ, tǝchassieÑǝsǝkpatǝ kpa-ɩ, ɩ ñǝsa sɛ.Il a eu des chassies et ses yeux sont rouges.