ɖǝ̀wòmvar.indét.ɖǝ̀wàlàm2ɖǝ̀wòlàmcfɖǝ̀fɩ́(ɩ)ɖǝ̀wàlàm1tǝ́lidéograndement ouvertAhilɨm tǝl kaɖʋ rǝwom n'ʋ pɨsɨtu tǝkarɩna ka nampu taa.Le vent a ouvert grandement la porte et a éparpillé les livres dans la chambre.Nɛmǝn tǝl ɖǝwom.Un grand groupe d'animaux a passé.