hâlvar.indét.hálɩ̂1cfcalvar.indét. dekpǒcǝ́kɔ̂hál tǝ̀ tǝ̂nhálɩ̂2mɛ̂mtǝ̀ntàfɨ̀tı̌radv1loin par distanceƖ rɛwa n'ɩ wal ɩ naa ciu ka hal kaka Kpasǝtɛ.Il est allé très loin jusqu'à Pessidé pour chercher sa vache.2loin par tempsHal kaka na ɩ talʋ mpǝ, ɩ takǝ sɛɛ yǝr.Depuis son arrivée il y a longtemps, il n'a salué personne.hal, na sɛŋforme compl. indét.jusqu'à aujourd'huihal tǝ tǝnforme compl. indét.malgré