nàhǝ̀npı́rvar.indét.nahǝnpǝparnahǝnpinahɨmpirnahɨmpɨpaarnanhǝnpircfnaasǝ nahǝmpǝparnɖǝ, yapouce du piedkpa yǝr nahǝnpir2forme compl. indét.honorer, suppliernahǝnpiyoforme compl. indét.petit orteilnahǝnpir cǝparforme compl. indét.grand orteil