sɛ̀tǝ̌rvar.indét.katǝrcfcàsǝ̀hàrkàtǝ̌r1kàtǝ̌r2lèmpɛ́l1wàsǝ̌wùrvt B1peler, raclerƖ sɛtǝrʋ hɛɛ.Elle pèle les ignames.Ɩ sɛtǝrʋ tiru rɛɛ.Elle racle le manche.sɛtǝrforme compl. indét.viglisser sur le banc pour céder la place aux autres!Ɩɩ sɛtǝrʋ n'ɩɩ walʋ.Donnez la place.setǝrforme compl. indét.cicatriser(se)?Ʋ pɛl-n ʋ wʋsǝ n'ʋ setǝr.Si tu t'es blessé, ça se cicatrise.