mı̀ntɨ̀var.indét.mɨ̀ntɨ̀ ??cfàsɨ̀nɖɨ̀hɔ̀ʋlǝ́sǝ́mɩ̀ntǝ̌sɩ̀sǝ̌sɩ̀sǝ̌tàmwɔ̀tǝ̀rwʋ̀tǝ̌wʋ̀tǝ̌wʋ̀tǝ̌yèɖǝ̌dérivatif adverbialàmı̀ntûvi B1chuchoter, murmurerƖ mintu na ɩ waal.Elle murmure contre son mari.mintɨ na wa mɩya tɛɛforme compl. indét.murmurer; bourdonnerTɩ n'acɔ, wa mintu.L'abeille et la mouche bourdonnent.