cǝ̀nɖǝ̌var.indét.cǝ́mɖǝ̌cfcǝ̀mɖǝ̌mɨ̀nɖɨ̀mɨ̀nɖɨ̀mɩ̀sǝ̀pátǝ́2pátǝ́2wátǝ́2yʋ́kǝ́vt B1taillerMǝ cǝnɖʋ nampu nɔ sɛ mǝ rɩ kaɖʋ.Je taille la porte pour placer une serrure.