wàsǝ̌var.indét.tasǝnwaasǝwomʋcfcàsǝ̀cùtɨ̀cùtɨ̀hàrkpàŋkǝ̌l2lèmñàmsǝ̀ñàmsǝ̌var.indét. decǝ̀msǝ̀pòrsǝ̀sǝ̌sɛ̀tǝ̌rwùrwʋ̀lgérondifwásʋ̂acteurwásǝ́rdérivatif nominal, classe -∅/-tǝwasǝtǝvt B1enseignerƖ wasʋ yo.Il enseigne l'enfant.wasʋ ñunforme compl. indét.dodeliner la têtewasǝ yalayoforme compl. indét.marier selon la coutumeMǝ ci wasʋ yalayo s'ɩ cǝl-ka ka waal.Mon père a fait le mariage de cette fille pour la remettre à son mari.wasǝ yǝr rɛɛforme compl. indét.bénir