tàsǝ̌cfkɨ́ɖɨ́kpǝ̌rkʋʋsǝvar.indét. dekpèsǝ̀lɔ̀lmùlmùlñǝlforme compl. indét. deñǝ̀lpàasǝ̌pàasǝ̌pǝ̀tǝ̌rpɛ̀lsǝ̌tásǝ́ntǝl yǝr rɛɛforme compl. indét. detǝ́ltémtèm2tǝ̀ŋkǝ̌tɛ̀sǝ̌tɨ́ryèɖǝ̌yèkǝ̌dérivatif adverbialàtàsʋ̂vt B1augmenter, ajouterƖ tasǝ-ɩ mǝtǝ.Il lui a ajouté de la pâte.Ɩ ra tasǝ kɔrǝn tǝn taa yǝra tɛkʋ.Il ne trichera plus tous le monde.Ʋ lapa n'ʋ tasǝforme compl. indét.au revoirlɛn tasǝrforme compl. indét.conseillertasǝ lɛnforme compl. indét.conseillertasǝ waɖǝforme compl. indét.répéter, recommencer, ajouter, aller encoreɩ tan wʋr n'ʋ tasǝ yala rɛɛforme compl. indét.ne-que, seulement, sauftasǝ yǝr ka tǝntɛntǝforme compl. indét.confiertasǝ yǝr rɛɛforme compl. indét.aider