mɛ́sǝ́cfɖǝ̀kótǝ́kótǝ́ɖǝ̀yán(tà)hósǝ̂hùsɨ̀kótǝ́kpàŋkǝ̌l2wʋ̀lyántǝ́vt H1cacher, garderMǝ nɔɔn wa mɛsǝ wontǝ ka sartǝ.J'ai trouvé qu'ils ont bien gardé les choses.mɛsǝ yǝr yǝɖǝ1forme compl. indét.commérermɛsʋ ɩ tɛforme compl. indét.être humble, introvertimɛsǝ ñunforme compl. indét.se coucher, poser la tête