háarʋ́var.indét.háarʋ́ncfàcàsààcǝ́célʋ̂àfɨ́tɨ́ñɩ̀rʋ̌àñǝ́nfɛ̂ʋàtǝ̀rɔ̀àtǝ̀rtɨ́pı́rcáhárʋ̂càkǝ́ŋkpáɖǝ̂kàŋkàmɔ̌3kpètɛ̀tǝ̂mǝ́ntɩ́ɖǝ́nàtɛ̂sáwásǝ̂var.indét. desɛ́wásǝ̂wáhɛ́ltǝ̂wɔ́tǝ́kpı́súwɛ́tɛ́nɖǝ̂n1kʋ, tǝ; kʋ, tǝfeuilleMaŋku haarʋ tɨu n'asɛta kʋ yɔ mǝ ñun ɖɛɛ.La feuille d'un manguier est tombée d'en haut sur ma tête.2billetƖ laʋ tǝmǝr n'a rɛtǝ-ɩ kʋtʋkʋ haarʋ ka rǝkpelele.Il a travaillé et on l'a payé un billet de mille francs.