ɖǝ̀mpı̌nvar.indét.ɖǝm kupincfàfı́sûàtǝ̀tɩ̂cı̀lǒɖálɖǝ́mɖɩ̂káŋkǝ̂rlɩ̀tʋ̀lɩ́tʋ́máŋkálúɖɨ̂mǝ́rɔ́nàhàrǝ̀nɖʋ̌tı́násǝ́rwásǝ́rnñɩ, ñɩserpent noirA kʋ rǝmpin ka mǝrɔ rɛɛ-ɔna. (Wʋtǝkpɨso)On tue le serpent noir à cause de l'équisse. (Proverbe)