wùntɨ́var.indét.yɨntǝcfsɛ̀mǝ̂n hǝ̂ntɛ̀lmǝ̌rnannée passéeWuntɨ kǝna ɩ wal Atǝkpama.C'était l'année passée, qu'il est parti à Atakpamé.