ɖǝ̀páavar.indét.ɖǝpɛɛ2cfàcàhûàcàhûàcɛ̀sʋ̂ɖǝ̀kpɛ̀ɛɖǝ̀pǝ́tǝ́(pǝ́tǝ́)sı̀rwʋ̀r2idéopleinƖ sir kɔŋkɩsǝ nsǝ rǝpaa.Il a rempli ces coupes complètement.