tálǝ́nvar.indét.tǝ́lǝ́n1wan1cftàltántǝ́lǝ́n2wán4vt H2namenerƖ tan ɖaasǝ.Il a amené le bois.Mǝ tɛsǝ tǝmǝr nɖǝ sɛ mǝ talǝn-ɖǝ kɨɖɨ rɛɛ.Je termine ce travail pour que je l'amène au bout.