ɖǝ̀tǝ́r(r)var.indét.ɖǝhɩ́rrcfɖɨ̀kpɨ̀sɨ̀ɖɨ̀tú(tú)kʋɖǝm kʋɖǝmforme compl. indét. dekʋ́ɖǝ́mlǝlǝnvar.indét. denʋ̀lǝ̀lǝ̂nlı̀tàlidéo1bien fixéƖ cɔwa n'ɩ ñǝlʋ rǝtǝrr, wontǝ rɛɛ na, ɩ wɛ na mɔsǝm kǝna.Il est assis et regarde fixement parce qu'il a trop de pensées.2très sucréƲ wɛ tɩtǝ rǝtǝrr.Il est sucré.3droitCalǝm li rǝtǝrr.Le sang est sorti droit.4longtempsA nɩʋ yǝlʋ hʋlʋ ka rǝtǝrr.On entend la corne sonner longtemps.