nàmpěvar.indét.nampeannanpenànpěyɔ̂1cfnànpěyɔ̂2nka, sǝficelle, provocationci nampe2forme compl. indét.var.indét.ci nampǝcfkɨ́ɖɨ́kpǝ̌rpàasǝ̌yǝ̀ʋprovoquer à la colèrenampisɨciforme compl. indét.provocateurWa ci wa raana ka nampisɨ.Ils provoquent leurs frères/amis.tɛ nampe1forme compl. indét.tirer au sort