àcámácfàcánɖǝ̂nka, sǝtiges de mil en tas prêts à brûler