ɖèvar.indét.ɖocfànɨ̀kǒcèŋkǝ̀ɖǝ̀hɔ̀ɔhɔ́ɔ̂rhòmlàʋpàasɛ̀lyáɖǝ́mgérondifɖéʋvi B21dormirMǝ li lɛn mǝ tɨkɨ taar n nɔɔn ɩ re.Je suis sorti tôt pour aller à la ferme quand il dormait.2mourirYǝr ñɩ rewa.Cet homme est mort.ɖe sɛforme compl. indét.jurerAfal nɛɛr re s'ɩ ta na.Un certain homme a juré qu'il n'en sait rien.?Ʋ ta re areʋ, m'aa ta taa.Si ça a juré (qu'il ne me quitte pas), je serai mort.