wʋ́sǝ́nvar.indét.pǝsǝnapǝsʋncfcɔ̀ɖɛ́nlǝ́sǝ́pǝ́sǝ́nsı̌si nin2forme compl. indét. desı̀wàlwán1vt H2nramener, remplacerƖ wʋsǝn ñɩtǝ (lem, tǝntɛntǝ).Il ramène l'herbe (l'eau, la parole).wʋsǝn sɛforme compl. indét.répondre