ɖǝ̀yám(yám)var.indét.ɖǝ̀kpǝ́l-kpǝ́l-ɖǝ̀ñǝ́m-ñǝ́m-cfɖɨ̀pɨ́sɨ́pɨ́sɨ́idéocomplètement, proprementMɩla mɩl me naan ka tǝn ɖǝyamyam.Les voleurs ont volé tous mes boeufs.Ɩ koŋkǝ taasǝr taa rǝyamyam n'ɩ wal n'ɩ cǝl ɩ ri.Il a bien vidé son plat et l'a remis à sa mère.na yǝr ka rǝyamyamforme compl. indét.voir clairementn hasǝ wa mɨlɨm ñɩr rǝyamyam1forme compl. indét.bannir, détruire, renvoyer