àkàrmɔ̂var.indét.àkàrmǎncfàhámfɛ̌ɛràkàrǝ̀nhʋ́àkàrǝ̀nsárʋ́àkàrmásǝ́hʋ́ntǝ̂àsápǝ̂rhámfɛ̌ɛr2tı́sɛ́mɔ́tı́unka, sǝpetite fourmi noireAkarmɔ rʋn yǝra n'ʋ pǝ wɩ sɛ kpacɔ.Quand la fourmi pique les gens, ça ne fait pas mal comme le scorpion.