àmɛ̀sɔ̂n tàavar.indét.àmɛ̀sân tàacfcɔ̀ɖǝ̀yán(tà)var.indét. dewɛ̀kǝ̀1nka, sǝen cachetteAmɛsɔn t'ɔna, ɩ sir-ɩ tǝntɛntǝ ntǝ.C'est en cachette qu'il lui a dit cette parole.