kpǝ̌rcfcàsǝ̀cǝ́fálci nampe2forme compl. indét. denàmpěɖàsǝ̀ɖǝ̀kpǝ́l(kpǝ́l)hùlkɨ́ɖɨ́kɨ́ɖɨ́kpı̀sɨ̀lɛ̀lmùlñèñǝlforme compl. indét. deñǝ̀lñǝnhasʋpàasǝ̌pàasǝ̌pǝ̀tǝ̌rpɩ̀tǝ̀sǝ́lǝ̂msɛ̀sǝ̀sɩ̀sǝ̌tàmtàsǝ̌tǝl yǝr rɛɛforme compl. indét. detǝ́ltémtèm2tèm2tɛ̀sǝ̌tɛ̀sǝ̌tɛ̀sǝ̌yèɖǝ̌yǝ̀ʋgérondifkpǝ́rʋ̌vt B11finirƖ kpǝr ɩ tǝmǝr ka rǝkpǝlkpǝl.Il a fini son travail complètement.2être complètement, achever à fondƖ kpǝr anɨko, akanɖǝ, kpaatǝr, ɖen.Il est très froid, vieux, voyou, dur.kpǝr afalforme compl. indét.mur, adultekpǝr lǝlǝn ɖǝkaɩforme compl. indét.très douxkpǝr lɛn ɖǝfǝŋkǝfǝŋkǝ1forme compl. indét.tranchantkpǝr nin1forme compl. indét.affirmerkpǝr nʋlǝlǝnforme compl. indét.doux, agréable, gentil, calmant, avoir des paroles douces pour apaiser quelqu'unƖ nɔ taa kpǝr nʋlǝlǝn ka tǝn.Elle est très gentille.kpǝr ñǝsa rɛɛforme compl. indét.fermerkpǝrʋ n ñǝsa rɛɛforme compl. indét.fermer les yeuxkpǝr tɛmɖǝforme compl. indét.ceindreyǝr nɔ taa kpǝr yasǝ1forme compl. indét.comédien, être un; hypocrite, être unkpǝr yǝrforme compl. indét.surprendrekpǝr yǝr rɛɛforme compl. indét.attraper, embrasser, emmener, saccager, saisir, surprendreƖ kpǝr wa kpena.Il a fini (attrapé, saisi) leur bétail.Mǝ kpǝr-ɩ ka ɩ worʋ maan.Je l'ai surpris en train de puiser du riz.kpǝr ɩ taaforme compl. indét.affirmer; être gros, en bonne santéƖ kpǝr tɛnɖǝ.Il est très gros et dur et en bonne santé.kpǝr ɩ tɛ-ɔ kpǝrkpǝrɔ1forme compl. indét.bien armékpǝr kɔʋ ka kpǝrkpǝrɔforme compl. indét.guérir complètementya taa kpǝr mʋyaforme compl. indét.remplir complètement avec des os