pɨ̀rmɨ́tɨ̂var.indét.ñǝ́sá tâa2pǝ̌rmɛ̂Françaiscfàtɛ̀sǝ̀nʋ̂atɛsǝnʋtɩ2forme compl. indét. deàtɛ̀sǝ̀nʋ̂ñǝ́sá tâa1pǝ̀rmɛ̂wáráadvpremierƖ li pɨrmɨtɨ ka ɩ raana hɛkʋ taa.Il était le premier de sa classe.