àcàɖǝ́cftân6tân6tásǝ̂nclan?N k'acaɖǝtaatɩ ta kʋ-n, nɛɛr ra li na acaɖǝ nɛnɖǝl taa s'ɩ kʋ-n. (Wʋtǝkpɨso)Si un homme de ton clan ne te tue pas, personne ne viendra d'un autre clan pour te tuer. (Proverbe)