ɖɨ̀hàatɨ̂var.indét.ɖǝhatǝ2rɨhatɨcfɖǝhatǝ1nkʋ, tǝ; kʋ, tǝlégumes, condiments, épicesMǝ ri hilu risɨ na rɨhaatɨ.Ma mère prépare la sauce avec des condiments.